Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Αρ.απόφασης 3/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Αρ.απόφασης 3/2014
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ              ΘΕΜΑ: Προτάσεις για κατάρτιση Τεχνικού
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ                          Προγράμματος Δήμου Λέσβου, έτους 2015.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ

                                                                    Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Στο Ίππειος σήμερα την 21η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κοινοτικό Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-07-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας  διάταξης:    «Προτάσεις για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου, έτους 2015»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Προκόπης Σινάνης, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:

Παρόντες: 2                                                                              Απόντες: 1

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ                                  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
                                                                                                            
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι νεοεκλεγέντες σύμβουλοι της Τ.Κ Ιππείου κ. Στέλιος Ζουριδάκης και κα Βαρβάρα Κουρέλλη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι  : «σύμφωνα με το αριθ. 54283/15.07.2013 έγγραφο του Δημάρχου Λέσβου κ. Βουνάτσου, , θα πρέπει μέχρι 25 Ιουλίου να καταθέσουμε τις προτάσεις του τεχνικού προγράμματος της Κοινότητας μας για να συμπεριληφθούν στο επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λέσβου για το έτος 2015.

Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά δεν μας έχει γνωστοποιηθεί μέχρι σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ,όπως όφειλε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 266 του Ν. 3852/2010,  το οικονομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το πρόγραμμα των έργων της κοινότητας μας, ώστε να συντάξουμε επιμέρους προϋπολογισμό και θα πρέπει για άλλη μια φορά να καταγράψουμε και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας χωρίς οικονομική πρόβλεψη ένταξης τους στον προϋπολογισμό του Δήμου.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω και εν όψει της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβο θα πρέπει να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για τα έργα που θα εκτελεστούν στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου, κατά το έτος 2015, αφού λάβουμε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του οικισμού καθώς επίσης και τα αιτιολογημένα αιτήματα των δημοτών μας αλλά και των φορέων που εκπροσωπούνται στη σημερινή συνεδρίαση.»

Τα προτεινόμενα έργα για το έτος 2015 από τον Πρόεδρο της Τ.Κ Ιππείου,  είναι τα ακόλουθα :

Α) ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Διαμόρφωση πλατείας Ιππείου προϋπολογισμού 395.000€ (ΟΣΑΠΥ – ΕΣΠΑ)
     εγκεκριμένη μελέτη

2. Ανέγερση νέου Περιφερειακού Ιατρείου Ιππείου ΕΣΠΑ (ολοκληρώνεται η μελέτη)

3. Διαμόρφωση χώρων και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ιππείου προϋπολογισμού 393.000€ (Κ.Α.Π  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)

4. Εκτέλεση έργων πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ιππείου – Συκούντας προϋπολογισμού 500.000€ (ΕΣΠΑ – ΟΠΑΑΧ) εγκεκριμένη μελέτη

5. Εκτέλεση έργων πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ιππείου – Κεραμειών και κατασκευή ποδηλατοδρόμου  επί του αναχώματος Ευεργέτουλα (ολοκληρωμένη μελέτη στο στάδιο των αδειοδοτήσεων)


Β) ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ

1) Επισκευή αλεξικέραυνου στο κωδωνοστάσιο του Αγ. Προκοπίου ΠΟΣΟ 4000€

2) Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής οδοποιίας και κατασκευή τεχνικών σε σημεία των αγροτικών δρόμων της περιφέρειας Ιππείου 12.000,00€

3) Αγορά οικοπέδου και παλαιού τζαμιού στο κεντρικό χώρο στάθμευσης Ιππείου ΠΟΣΟ 20.000,00€

4) Περίφραξη Νότιας πλευράς αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ιππείου ΠΟΣΟ 10.000,00€Γ) ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (που προέρχονται από την Τ.Κ ΙΠΠΕΙΟΥ ενοίκια, έσοδα κοιμητηρίου, τέλη άρδευσης))

•    Επισκευή χώρων υγιεινής στο Δημοτικό σχολείο Ιππείου ΠΟΣΟ 3.000€

•    Επισκευή κοιμητηρίου Ιππείου ΠΟΣΟ 4.000€

•    Επισκευή δικτύου άρδευσης  ΠΟΣΟ 5000€

Επιπλέον ο πρόεδρος της Τ. Κ Ιππείου κ. Προκόπης Σινάνης προτείνει τη σύνταξη των παρακάτω μελετών από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λέσβου :


•    Εκπόνηση μελέτης για επισκευή –αξιοποίηση κτιρίου Χ#Λεονταρή.
•   
Εκπόνηση μελέτης Μελέτη επέκτασης αιθουσών Δημ. Σχολείου Ιππείου.
•   
Εκπόνηση μελέτης για κατασκευή ταρτάν στο γήπεδο μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου Ιππείου.
•   
Εκπόνηση μελέτης ηλεκτροφωτισμού κεντρικής αγοράς Ιππείου.
•   
Εκπόνηση μελέτης ασφαλτόστρωσης παρακαμπτήριου δρόμου «Καβαλάδος»
•   
Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας ποδηλατικής διαδρομής στη δημοτική οδό Ιππείου-Ντιπίου.
•   
Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας μικρού φράγματος στο Χείμαρρο Ευεργέτουλα (περιοχή Ένθρονο) με σκοπό την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
•   
Εκπόνηση μελέτης για έργα διευθέτησης του χείμαρρου Ευεργέτουλα στην περιοχή Μυλέλια για την προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης.
•   
Εκπόνηση μελέτης υπογειοποίησης καλωδίων στην κεντρική αγορά Ιππείου
•   
Εκπόνηση μελέτης πλακόστρωσης της πλατείας Αγίου Προκοπίου καθώς και οδών που έχουν κατεύθυνση από την κεντρική Αγορά προς την ως άνω πλατεία.
•   
Εκπόνηση μελέτης έργων αντιστήριξης πλατείας Αγ. Χαραλάμπους καθώς και διαμόρφωση θέσεων θέας εντός αυτής.
•   
Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παραδοσιακών βρυσών στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.
•   
Εκπόνηση μελέτης επισκευής των κρασπεδόρειθρων του δρόμου της Κεντρικής αγοράς του χωριού που έχουν καταστραφεί καθώς επίσης και για την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων των πεζοδρομίων.
•   
Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου του Βιοτόπου «Κόλπος Γέρας -Έλος Ντίπι, -Ορεινός Όγκος Ολύμπου», χαρακτηρισμένου ως περιοχή NATURA, με ΚΩΔΙΚΟ: GR 4110005 έκτασης 854.000 στρεμμάτων και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης της προαναφερθείσας περιοχής , όπως προβλέπει και ο Ν. 2742/1999 περί χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης .

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου,

                                        
                                           Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α


Προτείνει όπως στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβου έτους 2015, ενταχθούν τα παραπάνω έργα και οι προτάσεις για εκπόνηση μελετών, ως η εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.


Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας               Τα Μέλη


Υ π ο γ ρ α φ έ ς                                                                                                                         Πιστό απόσπασμα


                                                                                                             
O Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.                   Προκόπης Σινάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου