Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Αρ. απόφασης 2/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
                     Αρ. απόφασης   2/2014               ΘΕΜΑ: Αποδοχή εκτέλεσης εργασιών δακτοκτονίας
          
                                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα 6-2-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 τα μέλη του Συμβουλίου της Τ.Κ. Ιππείου της Δ.Ε. Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου,συνήλθαν σε συνεδρίαση μετά από την 3-2-2014 πρόσκληση του προέδρου της Τ.Κ. Ιππείου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Αποδοχή εκτέλεσης εργασιών δακτοκτονίας.
          
                 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:

Παρόντες 2                                                                                                         Απόντες 1
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.

        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό έθεσε υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’αριθμ 560\2014 έγγραφο της Δνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λέσβου και είπε ότι η Τοπική Κοινότητα Ιππείου πρέπει να προβεί στη λήψη απόφασης για την καταπολέμηση του δάκου για το έτος 2014 και προτείνε: Την ένταξή της Τ.Κ. Ιππείου στο πρόγραμμα δακοκτονίας 2014 και την αποδοχή της εισφοράς δακοκτονίας υπό την προϋπόθεση να ξεκινήσει έγκαιρα (αρχές καλοκαιριού) ο πρώτος δολωματικός ψεκασμός.

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου μετά από διαλογική συζήτηση:
                                              
                                                      Αποφασίζει    ο μ ό φ ω ν α

Την ένταξή της Τ.Κ. Ιππείου στο πρόγραμμα δακοκτονίας 2014 και την αποδοχή της εισφοράς δακοκτονίας υπό την προϋπόθεση να ξεκινήσει έγκαιρα (αρχές καλοκαιριού) ο πρώτος δολωματικός ψεκασμός.

  
   Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου                                Τα Μέλη
                                Υ π ο γ ρ α φ έ ς
    Πιστό απόσπασμα
             
 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής Κοινότητας
                                                                                                                         Ιππείου.
                                                                                       ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου