Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Αριθ. Απόφασης: 1/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                    Α Π Ο Σ Π Α Σ ΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                          ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡΙΘ. 1
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ       ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ                                                                 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΠΠΕΙΟΥ
 Αριθ. Απόφασης: 1/2014                                                                            

                        ΘΕΜΑ : Πρόταση για την επίλυση
                                                                                προβλημάτων υδροδότησης της
                                                                                        της Τ. Κ. Ιππείου

Στο Ίππειος σήμερα στις 15  Ιανουαρίου 2014  συνήλθε σε συνεδρίαση μετά την από 9 Ιανουαρίου πρόσκληση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, το Τοπικό Συμβούλιο αυτής.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο -3- τριών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα τρία. 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ
   ΑΠΑΝΤΕΣ                                                      

Κατά το 1o θέμα  ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος ανέφερε πως παρουσιάζονται συχνά προβλήματα στην υδροδότηση του χωριού απόρροια των βλαβών στο αντλιοστάσιο του <<Ριζοβουνίου>>. Πρόσθεσε δε επειδή δεν επαρκεί το νερό των πηγών για να υδροδοτηθεί  πλήρως η Τ.Κ. Ιππείου όταν παρίσταται ανάγκη , να υπάρξει η δυνατότητα ένωσης  του δικτύου  του Ιππείου με αυτό της Συκούντας (Καριώνα) ή εναλλακτικά με το κεντρικό αντλιοστάσιο της Μυτιλήνης στην περιοχή  <<Ύδατα>>.

       Το Συμβούλιο της Τ.Κ. Ιππείου αφού συζήτησε διεξοδικά το θέμα, συμφωνεί ομόφωνα με την εισήγηση του Προέδρου και 

                                    Α  π ο  φ α σ ί ζ ε ι

    Την υποβολή σχετικής πρότασης για το θέμα αυτό στη ΔΕΥΑΛ.


             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
           Προκόπης Σινάνης                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

           Παναγιώτης Ιατρου
                                                           
                                                                                       Γεώργιος Ρουγκέλλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου