Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Αρ. απόφασης 6/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
                     Αρ. απόφασης   6/2013             
 ΘΕΜΑ: Εκπόνηση μελέτης κύρωσης δικτύου  κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ Ιππείου.
                                                          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
        Στο  Ίππειος  σήμερα την 25 Ιουλίου του έτους  2013, ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 19.30, τα μέλη του Συμβουλίου  της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας  Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Γραφείο  Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22.7.2013 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού  Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες                                                   Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι «Για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια ανέγερσης νέου Περιφερειακού Ιατρείου βάσει της μελέτης που απέστειλε η ΔΕΠΑΝΟΜ , στο οικόπεδο που βρίσκεται στο Ίππειος και παραχώρησε η κα Καρρέ στον τ. Δήμο Ευεργέτουλα για το σκοπό αυτό, απαιτείται σύμφωνα με αυτοψία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου η εκπόνηση μελέτης κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων  της εν λόγω περιοχής».

Για τους παραπάνω λόγους πρότεινε να υποβληθεί αίτημα προς την Τεχνική Υπηρεσία και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λέσβου για την άμεση εκπόνηση μελέτης κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων  της εν λόγω περιοχής και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
    Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
                                          Αποφασίζει    ο μ ό φ ω ν α
 Α.  Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου να απευθύνει αίτημα προς την Τεχνική Υπηρεσία και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λέσβου για την άμεση εκπόνηση μελέτης κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων  στον περιβάλλοντα χώρο του παραχωρηθέντος οικοπέδου, ώστε να καταστεί το οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο.
  
   Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου                                Τα Μέλη
                                Υ π ο γ ρ α φ έ ς
    Πιστό απόσπασμα
             
 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής Κοινότητας
                                                                                                                         Ιππείου.

           ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
                                                                                      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου