Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Αρ. απόφασης 5/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
                     Αρ. απόφασης   5/2013                        ΘΕΜΑ: Διάθεση Πάγιας Προκαταβολής.
                                                          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
        Στο  Ίππειος  σήμερα την 9 Μαΐου του έτους  2013, ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 19.00, τα μέλη του Συμβουλίου  της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας  Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Γραφείο  Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 1.5.2013 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού  Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες                                                   Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ     
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό, ανάλυσε τον τρόπο διάθεσης της Πάγιας προκαταβολής, τις νόμιμες δαπάνες και λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές ανάγκες τις κοινότητας πρότεινε όπως το μεγαλύτερο μέρος της 1ης δόσης καλύψει έκτακτες ανάγκες καθαριότητας που ανακύπτουν λόγω της έλλειψης προσωπικού και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
  
 Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου

                                          Αποφασίζει    ο μ ό φ ω ν α

  Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου για τον τρόπο διάθεσης της Παγίας Προκαταβολής σύμφωνα με τις έκτακτες ανάγκες που έχουν ανακύψει στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.
  
   Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου                                Τα Μέλη
                                Υ π ο γ ρ α φ έ ς
    Πιστό απόσπασμα
             
 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής Κοινότητας
                                                                                                                         Ιππείου.

           ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
                                                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου