Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Αρ. απόφασης 7/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
                     Αρ. απόφασης   7/2013             
 ΘΕΜΑ: Πρόταση Τ.Κ. Ιππείου για επιχορήγηση του   Πολιτιστικού Συλλόγου Ιππείου για τη  Διοργάνωση της Γιορτής του Σύκου.
                                                          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
        Στο  Ίππειος  σήμερα την 25 Ιουλίου του έτους  2013, ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 19.30, τα μέλη του Συμβουλίου  της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας  Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Γραφείο  Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22.7.2013 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού  Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες                                                   Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι «στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τον Πολιτιστικό Συλλόγου Ιππείου ‘’Ο Άγιος Προκόπιος’’ έχει ζητηθεί η ενεργός συμμετοχή της Τοπικής μας Κοινότητας σε μια καινοτόμο εκδήλωση με την ονομασία ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΚΟΥ που θα πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Σεπτεμβρίου.
         Σκοπός της εκδήλωσης, είναι η ώθηση νέων συμπολιτών μας σε μια εναλλακτική μορφή καλλιέργειας –πέραν της ελιάς-  η οποία μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην περιοχή μας». Σημείωσε δε, «πως στα πλαίσια του Λεσβιακού καλοκαιριού δεν έχει προγραμματιστεί καμία εκδήλωση στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου αλλά και γενικά στον τ. Δήμο Ευεργέτουλα».
Για τους παραπάνω λόγους πρότεινε να υποβληθεί αίτημα προς το Δήμο Λέσβου για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιππείου ‘’Ο Άγιος Προκόπιος’’  με το ποσό των 1000€ για την κάλυψη μέρους των δαπανών της εκδήλωσης και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
    Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
                                          Αποφασίζει    ο μ ό φ ω ν α
 Α.  Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου να απευθύνει αίτημα στο Δήμο Λέσβου για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιππείου ‘’Ο Άγιος Προκόπιος’’  με το ποσό των 1000€ για την κάλυψη μέρους των δαπανών της 1ης Γιορτής Σύκου.
  
   Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου                                Τα Μέλη
                                Υ π ο γ ρ α φ έ ς
    Πιστό απόσπασμα
             
 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής Κοινότητας
                                                                                                                         Ιππείου.

           ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
                                                                                    

Αρ. απόφασης 6/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
                     Αρ. απόφασης   6/2013             
 ΘΕΜΑ: Εκπόνηση μελέτης κύρωσης δικτύου  κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ Ιππείου.
                                                          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
        Στο  Ίππειος  σήμερα την 25 Ιουλίου του έτους  2013, ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 19.30, τα μέλη του Συμβουλίου  της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας  Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Γραφείο  Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22.7.2013 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού  Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες                                                   Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι «Για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια ανέγερσης νέου Περιφερειακού Ιατρείου βάσει της μελέτης που απέστειλε η ΔΕΠΑΝΟΜ , στο οικόπεδο που βρίσκεται στο Ίππειος και παραχώρησε η κα Καρρέ στον τ. Δήμο Ευεργέτουλα για το σκοπό αυτό, απαιτείται σύμφωνα με αυτοψία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου η εκπόνηση μελέτης κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων  της εν λόγω περιοχής».

Για τους παραπάνω λόγους πρότεινε να υποβληθεί αίτημα προς την Τεχνική Υπηρεσία και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λέσβου για την άμεση εκπόνηση μελέτης κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων  της εν λόγω περιοχής και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
    Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
                                          Αποφασίζει    ο μ ό φ ω ν α
 Α.  Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου να απευθύνει αίτημα προς την Τεχνική Υπηρεσία και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λέσβου για την άμεση εκπόνηση μελέτης κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων  στον περιβάλλοντα χώρο του παραχωρηθέντος οικοπέδου, ώστε να καταστεί το οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο.
  
   Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου                                Τα Μέλη
                                Υ π ο γ ρ α φ έ ς
    Πιστό απόσπασμα
             
 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής Κοινότητας
                                                                                                                         Ιππείου.

           ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
                                                                                      

Αρ. απόφασης 5/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
                     Αρ. απόφασης   5/2013                        ΘΕΜΑ: Διάθεση Πάγιας Προκαταβολής.
                                                          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
        Στο  Ίππειος  σήμερα την 9 Μαΐου του έτους  2013, ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 19.00, τα μέλη του Συμβουλίου  της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας  Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Γραφείο  Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 1.5.2013 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού  Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες                                                   Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ     
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό, ανάλυσε τον τρόπο διάθεσης της Πάγιας προκαταβολής, τις νόμιμες δαπάνες και λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές ανάγκες τις κοινότητας πρότεινε όπως το μεγαλύτερο μέρος της 1ης δόσης καλύψει έκτακτες ανάγκες καθαριότητας που ανακύπτουν λόγω της έλλειψης προσωπικού και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
  
 Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου

                                          Αποφασίζει    ο μ ό φ ω ν α

  Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου για τον τρόπο διάθεσης της Παγίας Προκαταβολής σύμφωνα με τις έκτακτες ανάγκες που έχουν ανακύψει στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.
  
   Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου                                Τα Μέλη
                                Υ π ο γ ρ α φ έ ς
    Πιστό απόσπασμα
             
 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής Κοινότητας
                                                                                                                         Ιππείου.

           ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ