Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Αρ. απόφασης 4/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 4/2013 ΘΕΜΑ: Πρόταση Τ.Κ. Ιππείου για κάλυψη δαπανών εορτασμού της 25ης Μαρτίου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 28 Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 23.1.2013 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι όπως γνωρίζετε κατά τον εορτασμό της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Τοπική Κοινότητα μας γίνονται διάφορες εκδηλώσεις (κατάθεση στεφάνων, παρέλαση σχολικών Τμημάτων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, παρουσίαση χορευτικών τμημάτων) για τις οποίες απαιτείται ηχητική κάλυψη.
Επίσης απαιτούνται εργασίες καθαρισμού, σημαιοστολισμού, ευπρεπισμού της κεντρικής αγοράς του χωριού μας όπου πραγματοποιείται η παρέλαση των μαθητών και κατασκευής στεφανιών για τα οποία απαιτείται δαπάνη και πρότεινε να υποβληθεί αίτημα προς το Δήμο Λέσβου για την κάλυψη τους και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου να απευθύνει αίτημα στο Δήμο Λέσβου για την κάλυψη των δαπανών και των εργασιών για τον εορτασμό της 25η Μαρτίου.
Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου