Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Αρ. απόφασης 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 2/2013 ΘΕΜΑ: Πρόταση για Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 31 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 23.1.2013 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών,
ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι σε απάντηση ερώτησης κατά την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Υπουργός Υγείας απάντησε ότι δεν είναι στις προτεραιότητες του Νοσοκομείου, η ανέγερση νέου Περιφ. Ιατρείου στο Ίππειος καθώς καλύπτεται από τις υπάρχουσες υποδομές.
Είναι γνωστό ότι κατά τους χειμερινούς μήνες ότι οι κάτοικοι της περιοχής ταλαιπωρούνται στο χώρο υποδοχής του Περ. Ιατρείου στο Ίππειος καθώς δεν επαρκεί.
Επίσης δεν επαρκούν οι χώροι εξέτασης των ασθενών για τον λόγο αυτό προτείνω όπως μεταβεί υπάλληλος της Τεχν. Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης για την υποβολή Τεχνικής Μελέτης για την αξιοποίηση των υφιστάμενων χώρων και παράλληλα να υποβληθεί εκ νέου αίτημα για την ανέγερση του Περιφ. Ιατρείου σε όλους τους αρμόδιους Φορείς και κάλεσε το Τοπ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου για τις παραπάνω ενέργειες.
Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου