Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Αρ. απόφασης 1/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ Αρ. απόφασης 1/2013 ΘΕΜΑ: Πρόταση Τ.Κ. Ιππείου για αντικατάσταση Κατόπτρων-καθρεπτών.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 31 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 23.1.2013 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι σε διάφορα σημεία των ορίων της Τοπικής μας Κοινότητας έχουν τοποθετηθεί κάτοπτρα-καθρέπτες για την διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων και αποφυγή ατυχημάτων.
Σήμερα τα περισσότερα απ’ αυτά είναι φθαρμένα και πρότεινε στο Τοπ. Συμβούλιο να υποβάλει αίτημα για την αντικατάσταση τους.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου να απευθύνει αίτημα για την αντικατάσταση των κατόπτρων-καθρέπτων που βρίσκονται στα παρακάτω σημεία της Τοπικής μας Κοινότητας:
Α. Διακλάδωση Ιππείου-Αγιάσου.
Β. Διακλάδωση Σκάλας Συκούντας (Ντίπι)
Γ. Περιοχή Αγίου Νικολάου Ιππείου.
Δ. Δύο (2) καθρέπτες στην κεντρική Οδό Ιππείου.

Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου