Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Αρ. απόφασης 11/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 11/2012 ΘΕΜΑ: Πρόταση Τ.Κ. Ιππείου για την αύξηση ή μη των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 9 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 6.12.2012 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό έθεσε υπόψιν του Συμβουλίου την εισήγηση της υπηρεσίας του Δήμου που προέβλεπε την αύξηση των ανταποδοτικών τελών και της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου και πρότεινε την μη αύξηση των ανταποδοτικών τελών για δύο (2) λόγους:
Α. Την δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία έχει υποπέσει η χώρα μας και β. Την πρόσφατη θεομηνία που έπληξε την περιοχή μας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί μεγάλο μέρος του αγροτικού εισοδήματος των κατοίκων μας και κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και προτείνει την μη αύξηση των ανταποδοτικών τελών για τους παραπάνω λόγους.
Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου          Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς                              Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου