Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Αρ. απόφασης 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 10/2012 ΘΕΜΑ: Κάλυψη δαπάνης για τα εγκαίνια της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 25η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-11-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι μετά την αποπεράτωση του έργου της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Ιππείου θα πρέπει να προγραμματιστούν τα εγκαίνια της, προκειμένου αυτή να ξεκινήσει την λειτουργία της και κάλεσε το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας να προτείνει στο Δήμο Λέσβου την έγκριση ποσού για την κάλυψη δαπάνης των εγκαινίων.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει στο Δήμο Λέσβου την έγκριση ποσού για την κάλυψη δαπάνης των εγκαινίων της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Ιππείου.
Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου  Τα Μέλη
                                Υ π ο γ ρ α φ έ ς      Πιστό απόσπασμα
   
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου