Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Αρ. απόφασης 8/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αρ. απόφασης 8/2013
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                                                            ΘΕΜΑ: Προτάσεις για κατάρτιση Τεχνικού
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ                                                                          Προγράμματος Δήμου Λέσβου, έτους 2014.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ

                                                                    Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Στο Ίππειος σήμερα την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κοινοτικό Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 12-09-2013 πρόσκληση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας  διάταξης:    «Προτάσεις για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου, έτους 2014»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Προκόπης Σινάνης, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:

Παρόντες: 2                                                                              Απόντες: 1
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ                                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ                                  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
                                                                                                            
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από το Δημοτικό Σχολείο Ιππείου, το Περιφερειακό Ιατρείο Ιππείου, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ιππείου, τον Αθλητικό Σύλλογο Αστέρα Ιππείου,  καθώς και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι  : «σύμφωνα με το αριθ. 65957/13.08.2013 έγγραφο του Δημάρχου Λέσβου κ. Βουνάτσου, , θα πρέπει μέχρι 23 Σεπτεμβρίου να καταθέσουμε τις προτάσεις του τεχνικού προγράμματος της Κοινότητας μας για να συμπεριληφθούν στο επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λέσβου για το έτος 2014.

Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά δεν μας έχει γνωστοποιηθεί μέχρι σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ,όπως όφειλε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 266 του Ν. 3852/2010,  το οικονομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το πρόγραμμα των έργων της κοινότητας μας, ώστε να συντάξουμε επιμέρους προϋπολογισμό και θα πρέπει για άλλη μια φορά να καταγράψουμε και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας χωρίς οικονομική πρόβλεψη ένταξης τους στον προϋπολογισμό του Δήμου.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω και εν όψει της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβο θα πρέπει να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για τα έργα που θα εκτελεστούν στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου, κατά το έτος 2014, αφού λάβουμε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του οικισμού καθώς επίσης και τα αιτιολογημένα αιτήματα των δημοτών μας αλλά και των φορέων που εκπροσωπούνται στη σημερινή συνεδρίαση.»

Τα προτεινόμενα έργα για το έτος 2014, από τον Πρόεδρο της Τ.Κ Ιππείου,  είναι τα ακόλουθα :

Α) ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Διαμόρφωση πλατείας Ιππείου προϋπολογισμού 395.000€ (ΟΣΑΠΥ – ΕΣΠΑ)
     εγκεκριμένη μελέτη

2. Ανέγερση νέου Περιφερειακού Ιατρείου Ιππείου (ολοκληρώνεται εντός του επόμενου διμήνου η μελέτη και η διαδικασία των αδειοδοτήσεων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου).

3. Διαμόρφωση χώρων και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ιππείου προϋπολογισμού 393.000€ (Κ.Α.Π  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)

4. Εκτέλεση έργων πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ιππείου – Συκούντας προϋπολογισμού 500.000€ (ΕΣΠΑ – ΟΠΑΑΧ) εγκεκριμένη μελέτη

5. Εκτέλεση έργων πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ιππείου – Κεραμειών και κατασκευή ποδηλατοδρόμου  επί του αναχώματος Ευεργέτουλα (ολοκληρωμένη μελέτη στο στάδιο των αδειοδοτήσεων)


Β) ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ

1) Ασφαλτόστρωση –διαγράμμιση Πάρκιγκ ΠΟΣΟ 15.000,00€

2) Αγορά οικοπέδου και παλαιού τζαμιού στο κεντρικό χώρο στάθμευσης Ιππείου ΠΟΣΟ 20.000,00€

3)Τσιμεντόστρωση και κατασκευή τεχνικών σε σημεία των αγροτικών δρόμων της περιφέρειας Ιππείου ΠΟΣΟ 10.000,00€

4) Περίφραξη Νότιας πλευράς αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ιππείου ΠΟΣΟ 10.000,00€Γ) ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (που προέρχονται από την Τ.Κ ΙΠΠΕΙΟΥ)

•    Επισκευή χώρων υγιεινής στο Δημοτικό σχολείο Ιππείου ΠΟΣΟ 3.000€

•    Επισκευή κοιμητηρίου Ιππείου ΠΟΣΟ 4.000€

•    Επισκευή εσωτερικής οδοποιίας  ΠΟΣΟ 4000€

Επιπλέον ο πρόεδρος της Τ. Κ Ιππείου κ. Προκόπης Σινάνης προτείνει τη σύνταξη των παρακάτω μελετών από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λέσβου :


•    Εκπόνηση μελέτης για επισκευή –αξιοποίηση κτιρίου Χ#Λεονταρή.
•   
Εκπόνηση μελέτης Μελέτη επέκτασης αιθουσών Δημ. Σχολείου Ιππείου.
•   
Εκπόνηση μελέτης για κατασκευή ταρτάν στο γήπεδο μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου Ιππείου.
•   
Εκπόνηση μελέτης ηλεκτροφωτισμού κεντρικής αγοράς Ιππείου.
•   
Εκπόνηση μελέτης ασφαλτόστρωσης παρακαμπτήριου δρόμου «Καβαλάδος»
•   
Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας ποδηλατικής διαδρομής στη δημοτική οδό Ιππείου-Ντιπίου.
•   
Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας μικρού φράγματος στο Χείμαρρο Ευεργέτουλα (περιοχή Ένθρονο) με σκοπό την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
•   
Εκπόνηση μελέτης για έργα διευθέτησης του χείμαρρου Ευεργέτουλα στην περιοχή Μυλέλια για την προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης.
•   
Εκπόνηση μελέτης υπογειοποίησης καλωδίων στην κεντρική αγορά Ιππείου
•   
Εκπόνηση μελέτης πλακόστρωσης της πλατείας Αγίου Προκοπίου καθώς και οδών που έχουν κατεύθυνση από την κεντρική Αγορά προς την ως άνω πλατεία.
•   
Εκπόνηση μελέτης έργων αντιστήριξης πλατείας Αγ. Χαραλάμπους καθώς και διαμόρφωση θέσεων θέας εντός αυτής.
•   
Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παραδοσιακών βρυσών στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.
•   
Εκπόνηση μελέτης επισκευής των κρασπεδόρειθρων του δρόμου της Κεντρικής αγοράς του χωριού που έχουν καταστραφεί καθώς επίσης και για την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων των πεζοδρομίων.
•   
Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου του Βιοτόπου «Κόλπος Γέρας -Έλος Ντίπι, -Ορεινός Όγκος Ολύμπου», χαρακτηρισμένου ως περιοχή NATURA, με ΚΩΔΙΚΟ: GR 4110005 έκτασης 854.000 στρεμμάτων και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης της προαναφερθείσας περιοχής , όπως προβλέπει και ο Ν. 2742/1999 περί χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης .Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου,

                                        
                                           Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α


Προτείνει όπως στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβου έτους 2014, ενταχθούν τα παραπάνω έργα και οι προτάσεις για εκπόνηση μελετών, ως η εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.


Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας               Τα Μέλη


Υ π ο γ ρ α φ έ ς                                                                                                                         Πιστό απόσπασμα

                                                                                                             Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.                   Προκόπης Σινάνη

Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Αρ. απόφασης 7/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
                     Αρ. απόφασης   7/2013             
 ΘΕΜΑ: Πρόταση Τ.Κ. Ιππείου για επιχορήγηση του   Πολιτιστικού Συλλόγου Ιππείου για τη  Διοργάνωση της Γιορτής του Σύκου.
                                                          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
        Στο  Ίππειος  σήμερα την 25 Ιουλίου του έτους  2013, ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 19.30, τα μέλη του Συμβουλίου  της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας  Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Γραφείο  Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22.7.2013 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού  Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες                                                   Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι «στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τον Πολιτιστικό Συλλόγου Ιππείου ‘’Ο Άγιος Προκόπιος’’ έχει ζητηθεί η ενεργός συμμετοχή της Τοπικής μας Κοινότητας σε μια καινοτόμο εκδήλωση με την ονομασία ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΚΟΥ που θα πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Σεπτεμβρίου.
         Σκοπός της εκδήλωσης, είναι η ώθηση νέων συμπολιτών μας σε μια εναλλακτική μορφή καλλιέργειας –πέραν της ελιάς-  η οποία μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην περιοχή μας». Σημείωσε δε, «πως στα πλαίσια του Λεσβιακού καλοκαιριού δεν έχει προγραμματιστεί καμία εκδήλωση στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου αλλά και γενικά στον τ. Δήμο Ευεργέτουλα».
Για τους παραπάνω λόγους πρότεινε να υποβληθεί αίτημα προς το Δήμο Λέσβου για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιππείου ‘’Ο Άγιος Προκόπιος’’  με το ποσό των 1000€ για την κάλυψη μέρους των δαπανών της εκδήλωσης και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
    Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
                                          Αποφασίζει    ο μ ό φ ω ν α
 Α.  Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου να απευθύνει αίτημα στο Δήμο Λέσβου για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιππείου ‘’Ο Άγιος Προκόπιος’’  με το ποσό των 1000€ για την κάλυψη μέρους των δαπανών της 1ης Γιορτής Σύκου.
  
   Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου                                Τα Μέλη
                                Υ π ο γ ρ α φ έ ς
    Πιστό απόσπασμα
             
 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής Κοινότητας
                                                                                                                         Ιππείου.

           ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
                                                                                    

Αρ. απόφασης 6/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
                     Αρ. απόφασης   6/2013             
 ΘΕΜΑ: Εκπόνηση μελέτης κύρωσης δικτύου  κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ Ιππείου.
                                                          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
        Στο  Ίππειος  σήμερα την 25 Ιουλίου του έτους  2013, ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 19.30, τα μέλη του Συμβουλίου  της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας  Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Γραφείο  Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22.7.2013 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού  Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες                                                   Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι «Για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια ανέγερσης νέου Περιφερειακού Ιατρείου βάσει της μελέτης που απέστειλε η ΔΕΠΑΝΟΜ , στο οικόπεδο που βρίσκεται στο Ίππειος και παραχώρησε η κα Καρρέ στον τ. Δήμο Ευεργέτουλα για το σκοπό αυτό, απαιτείται σύμφωνα με αυτοψία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου η εκπόνηση μελέτης κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων  της εν λόγω περιοχής».

Για τους παραπάνω λόγους πρότεινε να υποβληθεί αίτημα προς την Τεχνική Υπηρεσία και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λέσβου για την άμεση εκπόνηση μελέτης κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων  της εν λόγω περιοχής και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
    Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
                                          Αποφασίζει    ο μ ό φ ω ν α
 Α.  Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου να απευθύνει αίτημα προς την Τεχνική Υπηρεσία και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λέσβου για την άμεση εκπόνηση μελέτης κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων  στον περιβάλλοντα χώρο του παραχωρηθέντος οικοπέδου, ώστε να καταστεί το οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο.
  
   Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου                                Τα Μέλη
                                Υ π ο γ ρ α φ έ ς
    Πιστό απόσπασμα
             
 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής Κοινότητας
                                                                                                                         Ιππείου.

           ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
                                                                                      

Αρ. απόφασης 5/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
                     Αρ. απόφασης   5/2013                        ΘΕΜΑ: Διάθεση Πάγιας Προκαταβολής.
                                                          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
        Στο  Ίππειος  σήμερα την 9 Μαΐου του έτους  2013, ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 19.00, τα μέλη του Συμβουλίου  της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας  Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Γραφείο  Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 1.5.2013 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού  Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες                                                   Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ     
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό, ανάλυσε τον τρόπο διάθεσης της Πάγιας προκαταβολής, τις νόμιμες δαπάνες και λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές ανάγκες τις κοινότητας πρότεινε όπως το μεγαλύτερο μέρος της 1ης δόσης καλύψει έκτακτες ανάγκες καθαριότητας που ανακύπτουν λόγω της έλλειψης προσωπικού και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
  
 Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου

                                          Αποφασίζει    ο μ ό φ ω ν α

  Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου για τον τρόπο διάθεσης της Παγίας Προκαταβολής σύμφωνα με τις έκτακτες ανάγκες που έχουν ανακύψει στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.
  
   Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου                                Τα Μέλη
                                Υ π ο γ ρ α φ έ ς
    Πιστό απόσπασμα
             
 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής Κοινότητας
                                                                                                                         Ιππείου.

           ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
                                                                         

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Αρ. απόφασης 4/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 4/2013 ΘΕΜΑ: Πρόταση Τ.Κ. Ιππείου για κάλυψη δαπανών εορτασμού της 25ης Μαρτίου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 28 Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 23.1.2013 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι όπως γνωρίζετε κατά τον εορτασμό της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Τοπική Κοινότητα μας γίνονται διάφορες εκδηλώσεις (κατάθεση στεφάνων, παρέλαση σχολικών Τμημάτων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, παρουσίαση χορευτικών τμημάτων) για τις οποίες απαιτείται ηχητική κάλυψη.
Επίσης απαιτούνται εργασίες καθαρισμού, σημαιοστολισμού, ευπρεπισμού της κεντρικής αγοράς του χωριού μας όπου πραγματοποιείται η παρέλαση των μαθητών και κατασκευής στεφανιών για τα οποία απαιτείται δαπάνη και πρότεινε να υποβληθεί αίτημα προς το Δήμο Λέσβου για την κάλυψη τους και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου να απευθύνει αίτημα στο Δήμο Λέσβου για την κάλυψη των δαπανών και των εργασιών για τον εορτασμό της 25η Μαρτίου.
Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αρ. απόφασης 3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 3/2013 ΘΕΜΑ: Πρόταση Τ.Κ. Ιππείου για καταπολέμηση του Δάκου περιόδου 2013.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 28 Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 23.1.2013 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 1364/2013 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και είπε ότι η Τοπική μας Κοινότητα θα πρέπει να προβεί στην λήψη απόφασης για την καταπολέμηση του Δάκου περιόδου 2013 και κάλεσε το Τ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Αποδέχεται την καταπολέμηση του Δάκου με τη μέθοδο του δολωματικού ψεκασμού.
Β. Αποδέχεται την εισφορά δακοκτονίας για το παραγόμενο από την έκθλιψη ελαιόλαδο και την εισφορά στην αξία του ελαιοκάρπου που πουλιέται χονδρικά για έκθλιψη ή για την επεξεργασία ως βρώσιμη.
Γ. Η Τοπική Κοινότητα μας θα βοηθήσει στην εξεύρεση κατάλληλου εργατικού δυναμικού.
Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Αρ. απόφασης 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 2/2013 ΘΕΜΑ: Πρόταση για Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 31 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 23.1.2013 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών,
ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι σε απάντηση ερώτησης κατά την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Υπουργός Υγείας απάντησε ότι δεν είναι στις προτεραιότητες του Νοσοκομείου, η ανέγερση νέου Περιφ. Ιατρείου στο Ίππειος καθώς καλύπτεται από τις υπάρχουσες υποδομές.
Είναι γνωστό ότι κατά τους χειμερινούς μήνες ότι οι κάτοικοι της περιοχής ταλαιπωρούνται στο χώρο υποδοχής του Περ. Ιατρείου στο Ίππειος καθώς δεν επαρκεί.
Επίσης δεν επαρκούν οι χώροι εξέτασης των ασθενών για τον λόγο αυτό προτείνω όπως μεταβεί υπάλληλος της Τεχν. Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης για την υποβολή Τεχνικής Μελέτης για την αξιοποίηση των υφιστάμενων χώρων και παράλληλα να υποβληθεί εκ νέου αίτημα για την ανέγερση του Περιφ. Ιατρείου σε όλους τους αρμόδιους Φορείς και κάλεσε το Τοπ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου για τις παραπάνω ενέργειες.
Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αρ. απόφασης 1/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ Αρ. απόφασης 1/2013 ΘΕΜΑ: Πρόταση Τ.Κ. Ιππείου για αντικατάσταση Κατόπτρων-καθρεπτών.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 31 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 23.1.2013 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι σε διάφορα σημεία των ορίων της Τοπικής μας Κοινότητας έχουν τοποθετηθεί κάτοπτρα-καθρέπτες για την διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων και αποφυγή ατυχημάτων.
Σήμερα τα περισσότερα απ’ αυτά είναι φθαρμένα και πρότεινε στο Τοπ. Συμβούλιο να υποβάλει αίτημα για την αντικατάσταση τους.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου να απευθύνει αίτημα για την αντικατάσταση των κατόπτρων-καθρέπτων που βρίσκονται στα παρακάτω σημεία της Τοπικής μας Κοινότητας:
Α. Διακλάδωση Ιππείου-Αγιάσου.
Β. Διακλάδωση Σκάλας Συκούντας (Ντίπι)
Γ. Περιοχή Αγίου Νικολάου Ιππείου.
Δ. Δύο (2) καθρέπτες στην κεντρική Οδό Ιππείου.

Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Αρ. απόφασης 11/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 11/2012 ΘΕΜΑ: Πρόταση Τ.Κ. Ιππείου για την αύξηση ή μη των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 9 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 6.12.2012 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό έθεσε υπόψιν του Συμβουλίου την εισήγηση της υπηρεσίας του Δήμου που προέβλεπε την αύξηση των ανταποδοτικών τελών και της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου και πρότεινε την μη αύξηση των ανταποδοτικών τελών για δύο (2) λόγους:
Α. Την δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία έχει υποπέσει η χώρα μας και β. Την πρόσφατη θεομηνία που έπληξε την περιοχή μας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί μεγάλο μέρος του αγροτικού εισοδήματος των κατοίκων μας και κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και προτείνει την μη αύξηση των ανταποδοτικών τελών για τους παραπάνω λόγους.
Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου          Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς                              Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αρ. απόφασης 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 10/2012 ΘΕΜΑ: Κάλυψη δαπάνης για τα εγκαίνια της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 25η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-11-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι μετά την αποπεράτωση του έργου της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Ιππείου θα πρέπει να προγραμματιστούν τα εγκαίνια της, προκειμένου αυτή να ξεκινήσει την λειτουργία της και κάλεσε το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας να προτείνει στο Δήμο Λέσβου την έγκριση ποσού για την κάλυψη δαπάνης των εγκαινίων.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει στο Δήμο Λέσβου την έγκριση ποσού για την κάλυψη δαπάνης των εγκαινίων της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Ιππείου.
Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου  Τα Μέλη
                                Υ π ο γ ρ α φ έ ς      Πιστό απόσπασμα
   
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ