Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Αρ.απόφασης 9/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αρ. απόφασης 9/2012
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                                        ΘΕΜΑ: Προτάσεις για κατάρτιση Τεχνικού
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ                                                                Προγράμματος Δήμου Λέσβου, έτους 2013.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
                                                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 11η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 06-09-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης Προτάσεις για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου, έτους 2013
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες                                                                Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ                                          Κανένας                          
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ                                                                                                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε o Αντιδήμαρχος Ευεργέτουλα κ. Νικόλαος Κατράνης καθώς και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι σύμφωνα με το αριθ. 79468/31.08.2012 έγγραφο του Αντιδημάρχου Λέσβου κ. Τσακίρη, ως προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, θα πρέπει μέχρι 28 Σεπτεμβρίου να καταθέσουμε τις προτάσεις του τεχνικού προγράμματος της Κοινότητας μας για να συμπεριληφθούν στο επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λέσβου για το έτος 2012.
Δυστυχώς δεν μας έχει γνωστοποιηθεί μέχρι σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου όπως όφειλε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 266 του Ν. 3852/2010 το οικονομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το πρόγραμμα των έργων της κοινότητας μας και θα πρέπει για άλλη μια φορά να καταγράψουμε και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας χωρίς οικονομική πρόβλεψη ένταξης τους στον προϋπολογισμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και την επισήμανση του δημάρχου για την ιδιαίτερη δυσχερή οικονομική κατάσταση.
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω και εν όψει της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβο θα πρέπει να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για τα έργα που θα εκτελεστούν στο Δημ. Διαμέρισμά μας, κατά το έτος 2013, αφού λάβουμε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του Δημοτικού Διαμερίσματος καθώς επίσης και τα αιτιολογημένα αιτήματα των δημοτών μας
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο
                                         Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Προτείνει όπως στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβου, έτους 2012, ενταχθούν τα παρακάτω έργα που αφορούν την Τοπική Κοινότητα Ιππείου:
Από πιστώσεις ΣΑΤΑ
1)Αποκατάσταση Αγρ. Οδοποιϊας ΠΟΣΟ 10.000,00 ΕΥΡΩ
2) Ασφαλτόστρωση –διαγράμμιση Πάρκιγκ ΠΟΣΟ 15.000,00 ΕΥΡΩ
3) Επέκταση εσωτερικού φωτισμού ΠΟΣΟ 5.000,00 ΕΥΡΩ
4)Διαμόρφωση χώρου αιγιαλού & Παραλίας ΠΟΣΟ 1.000,00 ΕΥΡΩ
Σύνολο 31.000,00 ΕΥΡΩ
Επίσης θεωρεί ως απαραίτητο την εκτέλεση των παρακάτω έργων:
 Την ένταξη των παρακάτω έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λέσβου ή σε άλλα προγράμματα:
Α. Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Ιππείου. (ΔΕΠΑΝΟΜ)
Β. Ανάπλαση Πάρκου Ιππείου (υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη)
Γ. Εκτέλεση έργων πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ιππείου - Συκούντας.
(υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη).
Δ. Διαμόρφωση χώρων και επέκταση αγωνιστικού χώρου γηπέδου Ιππείου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ)
Ε. Αγορά οικοπέδου για κατασκευή γηπέδου 5Χ5
3.Την σύνταξη των παρακάτω μελετών:
Μελέτη για επισκευή –αξιοποίηση κτιρίου Χ#Λεονταρή.
Μελέτη επέκτασης αιθουσών Δημ. Σχολείου Ιππείου.
Μελέτη για κατασκευή ταρτάν στο γήπεδο μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου Ιππείου.
Μελέτη ηλεκτροφωτισμού κεντρικής αγοράς Ιππείου.
Μελέτη ασφαλτόστρωσης παρακαμπτήριου δρόμου «Καβαλάδος»
Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας ποδηλατικής διαδρομής στη δημοτική οδό Ιππείου-Ντιπίου.
Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας μικρού φράγματος στο Χείμαρρο Ευεργέτουλα (περιοχή Ένθρονο) με σκοπό την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
Εκπόνηση μελέτης για έργα διευθέτησης του χείμαρρου Ευεργέτουλα στην περιοχή Μυλέλια για την προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης.
Εκπόνηση μελέτης υπογειοποίησης καλωδίων στην κεντρική αγορά Ιππείου
Εκπόνηση μελέτης πλακόστρωσης της πλατείας Αγίου Προκοπίου καθώς και οδών που έχουν κατεύθυνση από την κεντρική Αγορά προς την ως άνω πλατεία.
Εκπόνηση μελέτης έργων αντιστήριξης πλατείας Αγ. Χαραλάμπους καθώς και διαμόρφωση θέσεων θέας εντός αυτής.
Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παραδοσιακών βρυσών στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.
Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης των περιοχών natura 2000 Ντιπίου και χειμάρρου Ευεργέτουλα καθώς και δενδροφυτεύσεις ενδημικών ειδών.
Εκπόνηση μελέτης επισκευής των κρασπεδόρειθρων του δρόμου της Κεντρικής αγοράς του χωριού που έχουν καταστραφεί καθώς επίσης και για την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων των πεζοδρομίων.
Εκπόνηση μελέτης μετατροπής του παραδοσιακού κτιρίου Χατζηλεονταρή σε χώρο έκθεσης της λαογραφικής-πολιτιστικής κληρονομιάς
Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου του Βιοτόπου «Κόλπος Γέρας -Έλος Ντίπι, -Ορεινός Όγκος Ολύμπου», χαρακτηρισμένου ως περιοχή NATURA, με ΚΩΔΙΚΟ: GR 4110005 έκτασης 854.000 στρεμμάτων και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης της προαναφερθείσας περιοχής , όπως προβλέπει και ο Ν. 2742/1999 περί χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης .
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου                                                     Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου