Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

Αρ. απόφασης 8/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 8/2012 ΘΕΜΑ: Επισκευή Κοινοτικού Γραφείου Ιππείου
και λειτουργία του ως Γραφείο Δημ.
Ενότητας Ευεργέτουλα.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 25η του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 20.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 19-8-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό κατέθεσε την σχετική μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 6.786,00 Ευρώ που αφορά κυρίως την αντικατάσταση των υφισταμένων ξύλινων κουφωμάτων με σκοπό όπως αναφέρεται στην σχετική έκθεση της μελέτης να λειτουργήσει ως γραφείο Διοικ. Υπηρεσιών και είσπραξης της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα (σημείωση: σήμερα υπηρετεί ένα υπάλληλος) καθώς το Δημαρχιακό κτίριο θα χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό και κάλεσε το Τοπικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά που απαιτούνται.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου για την επισκευή του Κοινοτικού Γραφείου και την λειτουργία του ως Γραφείο Διοικ. Υπηρεσιών και Είσπραξης της Δημ. Ενότητας Ευεργέτουλα, όπως άλλωστε αναφέρεται και στην σχετική έκθεση της Τεχνικής Μελέτης.

Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου