Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

Αρ. απόφασης 7/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 7/2012 ΘΕΜΑ: Προτάσεις της Τ.Κ. Ιππείου για
την αποκομιδή των απορριμμάτων και την
καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 24η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 18-6-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ Κανένας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό αναφέρθηκε στο θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων και της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων της Τ.Κ. Ιππείου και ζήτησε από τα μέλη του Τ.Σ. τις απόψεις και προτάσεις τους για το θέμα αυτό.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Όπως υποβληθεί αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (υπηρεσία καθαριότητας) για τις παρακάτω ενέργειες:
1. Επιστροφή του μεγάλου απορριμματοφόρου στην Δημοτική Ενότητα Ευεργέτουλα (η αποκομιδή απορριμμάτων εδώ και καιρό γίνεται με το μικρό απορριμματοφόρο) και η αποκομιδή να γίνεται καθημερινά με τα δύο αυτοκίνητα.
2. Η αποκομιδή των βαρέων και ογκωδών αντικειμένων να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης από τα μεγάφωνα της Τ.Κ.
3. Να γίνεται πλύσιμο καθαρισμός των κάδων σε τακτά χρονικά διαστήματα (ειδικότερα τους θερινούς μήνες).
4. Να γίνεται έλεγχος και βεβαίωση παραβάσεων σ’ όσους δεν τηρούν τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας.
5. Να ενταχθεί η Τ.Κ. Ιππείου σε πιλοτικό Πρόγραμμα Ανακύκλωσης.
6. Να μεταφερθούν οι κάδοι απορριμμάτων έμπροσθεν του Γραφείου του Πολ. Συλλόγου σε άλλο σημείο της Τοπ,. Κοινότητας.
Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου