Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

Αρ. απόφασης 6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 6/2012 ΘΕΜΑ: Απομάκρυνση εγκαταλειμμένων
οχημάτων


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 29η του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 23-4-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ανέφερε ότι μετά από πρόταση του Τοπ. Συμβούλου κ. Παναγιώτη Ιατρού θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για την απομάκρυνση των εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων που υπάρχουν στην Τοπική Κοινότητα μας που εμποδίζουν την ομαλή διέλευση των πεζών και οχημάτων και πρότεινε στο Τοπικό Συμβούλιο τις ενέργειες που απαιτούνται.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Όπως υποβληθεί αίτημα στην Δημοτική Αστυνομία για τις απαραίτητες ενέργειες τους.
Β. Γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις από την μεγαφωνική συσκευή της Τοπικής Κοινότητας προς τους κατοίκους μας για την απομάκρυνση τους.

Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου