Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Αρ. απόφασης 2/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 2/2012 ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκδηλώσεων της
Τοπικής Κοινότητας Ιππείου για τον
μήνα Μάρτιο.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 23-2-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα αυτό ανέφερε ότι στα πλαίσια του εορτασμού της εθνικής παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821 στην Τοπική μας Κοινότητα, πραγματοποιείται μαθητική παρέλαση των σχολικών μονάδων της περιοχής και ως εκ τούτου ζητεί την κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για την μεγαφωνική κάλυψη, την κατάθεση στεφάνων και την παράθεση αφεψημάτων στο τέλος της εκδήλωσης.
Επίσης συνεχίζοντας για 6η συνεχή χρονιά την συμμετοχή της τοπικής μας κοινότητας σε εκδηλώσεις κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας προτείνει την διοργάνωση ημερίδας με θέμα : «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ» που θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου Ιππείου στις 20-3-2012 μετά τη σχετική έγκριση.
Τέλος ανταποκρινόμενοι, για δεύτερη συνεχή χρονιά, στο κάλεσμα του WWF Ελλάς για συμμετοχή στην εκστρατεία «Η Ώρα της Γης 2012» προτείνει το κλείσιμο των φώτων της κεντρικής αγοράς στις 31-3-2012 από ώρα 20:30 έως 21:30 ως συμβολική κίνηση, που μπορεί όμως να συμβάλει σημαντικά στην ανάδειξη της επιτακτικής ανάγκης για εξοικονόμηση ενέργειας και περιορισμού εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και κάλεσε τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Να προτείνει την υλοποίηση των παραπάνω εκδηλώσεων.
Να υποβάλει αίτημα προς το Δήμο Λέσβου για την κάλυψη των δαπανών εορτασμού της 25ης Μαρτίου

Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου