Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Αρ. απόφασης 1/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 1/2012 ΘΕΜΑ: Πρόταση για κλάδεμα-ευπρεπισμό
Καλλωπιστικών δέντρων της Τοπ.
Κοινότητας Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 9η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 4-1-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι τα καλλωπιστικά δένδρα που υπάρχουν στο Πάρκο Ιππείου καθώς επίσης και σε διαφόρους άλλους δημοτικούς χώρους της Τοπικής μας Κοινότητας, είναι απαραίτητο να ευπρεπιστούν και να κλαδευτούν και κάλεσε τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Να υποβάλει αίτημα προς το Δήμο Λέσβου για το κλάδεμα και ευπρεπισμό των καλλωπιστικών δέντρων της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
Να προγραμματίσει με την βοήθεια των Εθελοντικών Ομάδων Ιππείου την δεντροφύτευση της Κύριας Δημοτικής οδού από Ίππειος μέχρι την Σκάλα Συκούντας.
Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.


ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου