Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Αρ.απόφασης 9/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αρ. απόφασης 9/2012
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                                        ΘΕΜΑ: Προτάσεις για κατάρτιση Τεχνικού
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ                                                                Προγράμματος Δήμου Λέσβου, έτους 2013.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
                                                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 11η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 06-09-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης Προτάσεις για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου, έτους 2013
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες                                                                Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ                                          Κανένας                          
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ                                                                                                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε o Αντιδήμαρχος Ευεργέτουλα κ. Νικόλαος Κατράνης καθώς και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι σύμφωνα με το αριθ. 79468/31.08.2012 έγγραφο του Αντιδημάρχου Λέσβου κ. Τσακίρη, ως προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, θα πρέπει μέχρι 28 Σεπτεμβρίου να καταθέσουμε τις προτάσεις του τεχνικού προγράμματος της Κοινότητας μας για να συμπεριληφθούν στο επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λέσβου για το έτος 2012.
Δυστυχώς δεν μας έχει γνωστοποιηθεί μέχρι σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου όπως όφειλε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 266 του Ν. 3852/2010 το οικονομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το πρόγραμμα των έργων της κοινότητας μας και θα πρέπει για άλλη μια φορά να καταγράψουμε και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας χωρίς οικονομική πρόβλεψη ένταξης τους στον προϋπολογισμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και την επισήμανση του δημάρχου για την ιδιαίτερη δυσχερή οικονομική κατάσταση.
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω και εν όψει της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβο θα πρέπει να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για τα έργα που θα εκτελεστούν στο Δημ. Διαμέρισμά μας, κατά το έτος 2013, αφού λάβουμε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του Δημοτικού Διαμερίσματος καθώς επίσης και τα αιτιολογημένα αιτήματα των δημοτών μας
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο
                                         Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Προτείνει όπως στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβου, έτους 2012, ενταχθούν τα παρακάτω έργα που αφορούν την Τοπική Κοινότητα Ιππείου:
Από πιστώσεις ΣΑΤΑ
1)Αποκατάσταση Αγρ. Οδοποιϊας ΠΟΣΟ 10.000,00 ΕΥΡΩ
2) Ασφαλτόστρωση –διαγράμμιση Πάρκιγκ ΠΟΣΟ 15.000,00 ΕΥΡΩ
3) Επέκταση εσωτερικού φωτισμού ΠΟΣΟ 5.000,00 ΕΥΡΩ
4)Διαμόρφωση χώρου αιγιαλού & Παραλίας ΠΟΣΟ 1.000,00 ΕΥΡΩ
Σύνολο 31.000,00 ΕΥΡΩ
Επίσης θεωρεί ως απαραίτητο την εκτέλεση των παρακάτω έργων:
 Την ένταξη των παρακάτω έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λέσβου ή σε άλλα προγράμματα:
Α. Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Ιππείου. (ΔΕΠΑΝΟΜ)
Β. Ανάπλαση Πάρκου Ιππείου (υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη)
Γ. Εκτέλεση έργων πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ιππείου - Συκούντας.
(υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη).
Δ. Διαμόρφωση χώρων και επέκταση αγωνιστικού χώρου γηπέδου Ιππείου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ)
Ε. Αγορά οικοπέδου για κατασκευή γηπέδου 5Χ5
3.Την σύνταξη των παρακάτω μελετών:
Μελέτη για επισκευή –αξιοποίηση κτιρίου Χ#Λεονταρή.
Μελέτη επέκτασης αιθουσών Δημ. Σχολείου Ιππείου.
Μελέτη για κατασκευή ταρτάν στο γήπεδο μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου Ιππείου.
Μελέτη ηλεκτροφωτισμού κεντρικής αγοράς Ιππείου.
Μελέτη ασφαλτόστρωσης παρακαμπτήριου δρόμου «Καβαλάδος»
Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας ποδηλατικής διαδρομής στη δημοτική οδό Ιππείου-Ντιπίου.
Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας μικρού φράγματος στο Χείμαρρο Ευεργέτουλα (περιοχή Ένθρονο) με σκοπό την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
Εκπόνηση μελέτης για έργα διευθέτησης του χείμαρρου Ευεργέτουλα στην περιοχή Μυλέλια για την προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης.
Εκπόνηση μελέτης υπογειοποίησης καλωδίων στην κεντρική αγορά Ιππείου
Εκπόνηση μελέτης πλακόστρωσης της πλατείας Αγίου Προκοπίου καθώς και οδών που έχουν κατεύθυνση από την κεντρική Αγορά προς την ως άνω πλατεία.
Εκπόνηση μελέτης έργων αντιστήριξης πλατείας Αγ. Χαραλάμπους καθώς και διαμόρφωση θέσεων θέας εντός αυτής.
Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παραδοσιακών βρυσών στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.
Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης των περιοχών natura 2000 Ντιπίου και χειμάρρου Ευεργέτουλα καθώς και δενδροφυτεύσεις ενδημικών ειδών.
Εκπόνηση μελέτης επισκευής των κρασπεδόρειθρων του δρόμου της Κεντρικής αγοράς του χωριού που έχουν καταστραφεί καθώς επίσης και για την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων των πεζοδρομίων.
Εκπόνηση μελέτης μετατροπής του παραδοσιακού κτιρίου Χατζηλεονταρή σε χώρο έκθεσης της λαογραφικής-πολιτιστικής κληρονομιάς
Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου του Βιοτόπου «Κόλπος Γέρας -Έλος Ντίπι, -Ορεινός Όγκος Ολύμπου», χαρακτηρισμένου ως περιοχή NATURA, με ΚΩΔΙΚΟ: GR 4110005 έκτασης 854.000 στρεμμάτων και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης της προαναφερθείσας περιοχής , όπως προβλέπει και ο Ν. 2742/1999 περί χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης .
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου                                                     Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

Αρ. απόφασης 8/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 8/2012 ΘΕΜΑ: Επισκευή Κοινοτικού Γραφείου Ιππείου
και λειτουργία του ως Γραφείο Δημ.
Ενότητας Ευεργέτουλα.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 25η του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 20.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 19-8-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό κατέθεσε την σχετική μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 6.786,00 Ευρώ που αφορά κυρίως την αντικατάσταση των υφισταμένων ξύλινων κουφωμάτων με σκοπό όπως αναφέρεται στην σχετική έκθεση της μελέτης να λειτουργήσει ως γραφείο Διοικ. Υπηρεσιών και είσπραξης της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα (σημείωση: σήμερα υπηρετεί ένα υπάλληλος) καθώς το Δημαρχιακό κτίριο θα χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό και κάλεσε το Τοπικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά που απαιτούνται.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου για την επισκευή του Κοινοτικού Γραφείου και την λειτουργία του ως Γραφείο Διοικ. Υπηρεσιών και Είσπραξης της Δημ. Ενότητας Ευεργέτουλα, όπως άλλωστε αναφέρεται και στην σχετική έκθεση της Τεχνικής Μελέτης.

Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

Αρ. απόφασης 7/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 7/2012 ΘΕΜΑ: Προτάσεις της Τ.Κ. Ιππείου για
την αποκομιδή των απορριμμάτων και την
καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 24η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 18-6-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ Κανένας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό αναφέρθηκε στο θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων και της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων της Τ.Κ. Ιππείου και ζήτησε από τα μέλη του Τ.Σ. τις απόψεις και προτάσεις τους για το θέμα αυτό.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Όπως υποβληθεί αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (υπηρεσία καθαριότητας) για τις παρακάτω ενέργειες:
1. Επιστροφή του μεγάλου απορριμματοφόρου στην Δημοτική Ενότητα Ευεργέτουλα (η αποκομιδή απορριμμάτων εδώ και καιρό γίνεται με το μικρό απορριμματοφόρο) και η αποκομιδή να γίνεται καθημερινά με τα δύο αυτοκίνητα.
2. Η αποκομιδή των βαρέων και ογκωδών αντικειμένων να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης από τα μεγάφωνα της Τ.Κ.
3. Να γίνεται πλύσιμο καθαρισμός των κάδων σε τακτά χρονικά διαστήματα (ειδικότερα τους θερινούς μήνες).
4. Να γίνεται έλεγχος και βεβαίωση παραβάσεων σ’ όσους δεν τηρούν τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας.
5. Να ενταχθεί η Τ.Κ. Ιππείου σε πιλοτικό Πρόγραμμα Ανακύκλωσης.
6. Να μεταφερθούν οι κάδοι απορριμμάτων έμπροσθεν του Γραφείου του Πολ. Συλλόγου σε άλλο σημείο της Τοπ,. Κοινότητας.
Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

Αρ. απόφασης 6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 6/2012 ΘΕΜΑ: Απομάκρυνση εγκαταλειμμένων
οχημάτων


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 29η του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 23-4-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ανέφερε ότι μετά από πρόταση του Τοπ. Συμβούλου κ. Παναγιώτη Ιατρού θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για την απομάκρυνση των εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων που υπάρχουν στην Τοπική Κοινότητα μας που εμποδίζουν την ομαλή διέλευση των πεζών και οχημάτων και πρότεινε στο Τοπικό Συμβούλιο τις ενέργειες που απαιτούνται.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Όπως υποβληθεί αίτημα στην Δημοτική Αστυνομία για τις απαραίτητες ενέργειες τους.
Β. Γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις από την μεγαφωνική συσκευή της Τοπικής Κοινότητας προς τους κατοίκους μας για την απομάκρυνση τους.

Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αρ. απόφασης 5/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 5/2012 ΘΕΜΑ: Αίτημα για χορήγηση νέων αδειών
περιπτέρων ή αδειών λιανικής πώλησης
καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 29η του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 23-4-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι εδώ και αρκετούς μήνες οι κάτοικοι της Τοπικής μας Κοινότητας δεν μπορούν να προμηθευτούν είδη καπνιστών, δεδομένου ότι τόσο στον οικισμό της Κοινότητας μας όσο και των γειτονικών Κοινοτήτων Συκούντας και Κεραμειών δεν υπάρχουν περίπτερα ή άλλου είδους καταστήματα που να διαθέτουν είδη καπνιστών και κάλεσε τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Να υποβάλει αίτημα στην Επιτροπή ποιότητας ζωής για χορήγηση νέων αδειών περιπτέρων ή αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.

Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αρ. απόφασης 4/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 4/2012 ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων για τα αδέσποτα ζώα.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 29η του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 23-4-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει διαπιστωθεί μεγάλη αύξηση των αδέσποτων ζώων στην Τοπική μας Κοινότητα και πρότεινε να υποβληθεί αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λέσβου, όπως προγραμματίσει την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων από εξειδικευμένο κλιμάκιο της Υπηρεσίας, όπως ορίζει η σχετική Νομοθεσία και κάλεσε τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Όπως υποβληθεί αίτημα στην Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων από εξειδικευμένο κλιμάκιο της Υπηρεσίας.

Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Αρ. απόφασης 3/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 3/2012 ΘΕΜΑ: Ψήφισμα για τον αιφνίδιο θάνατο του
Ιωάννη Λίβανου, (πρώην Αντιδη-
μάρχου, Δημ. Συμβούλου Ευεργέτου-
λα και Κοιν. Συμβούλου πρώην
Κοινότητας Ιππείου)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 30η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 30-3-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ Κανένας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος είπε ότι πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο του Ιωάννη Λίβανου, ο οποίος υπήρξε Αντιδήμαρχος, Δημ. Σύμβουλος πρώην Δήμου Ευεργέτουλα και Κοιν. Σύμβουλος καθώς και Αντιπρόεδρος πρώην Κοινότητας Ιππείου.
Επίσης, ο Ιωάννης Λίβανος υπήρξε καταξιωμένο μέλος της εκπαιδευτικής και αυτοδιοικητικής κοινότητας, με εγνωσμένο κύρος, αδιαμφισβήτητο ήθος, ταυτόχρονα δε έντιμος, δίκαιος, αξιοπρεπής, σεμνός, προσηνής, αγαπητός Δάσκαλος σε όλους τους μαθητές του και όχι μόνο. Υπήρξε άριστος καθηγητής, ακούραστος αυτοδιοικητικός με πλουσιότατο έργο στην ευρύτερη περιοχή του Ευεργέτουλα, το οποίο αφήνει ως παρακαταθήκη, αλλά παράλληλα υπήρξε και εξαίρετος άνθρωπος. Τίμησε και κόσμησε τις θέσεις και τα αξιώματα που κατά καιρούς ο λαός της Λέσβου του εμπιστεύθηκε. Η απώλειά του αφήνει μια απέραντη θλίψη και ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Εκ μέρους όλης τοπικής μας κοινωνίας εκφράζουμε τη βαθύτατη οδύνη μας, για το θάνατό του και τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά μας προς την άξια και αγαπημένη του οικογένεια.

Ας είναι η μνήμη του αιώνια και ζωντανή ανάμεσά μας!».

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας ΙππείουΑποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
• Να εκπροσωπηθεί η Τοπική Κοινότητα Ιππείου από τον Πρόεδρο της στην εξόδιο ακολουθία.
• Να κατατεθεί εκ μέρους της Τοπικής Κοινότητας χρηματικό ποσό υπέρ του Συλλόγου Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Ιππείου.
• Να εκφρασθούν τα βαθιά συλλυπητήρια της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου και να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα, στην οικογένειά του.
• Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στον ιστότοπο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.

Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Αρ. απόφασης 2/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 2/2012 ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκδηλώσεων της
Τοπικής Κοινότητας Ιππείου για τον
μήνα Μάρτιο.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 23-2-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα αυτό ανέφερε ότι στα πλαίσια του εορτασμού της εθνικής παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821 στην Τοπική μας Κοινότητα, πραγματοποιείται μαθητική παρέλαση των σχολικών μονάδων της περιοχής και ως εκ τούτου ζητεί την κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για την μεγαφωνική κάλυψη, την κατάθεση στεφάνων και την παράθεση αφεψημάτων στο τέλος της εκδήλωσης.
Επίσης συνεχίζοντας για 6η συνεχή χρονιά την συμμετοχή της τοπικής μας κοινότητας σε εκδηλώσεις κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας προτείνει την διοργάνωση ημερίδας με θέμα : «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ» που θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου Ιππείου στις 20-3-2012 μετά τη σχετική έγκριση.
Τέλος ανταποκρινόμενοι, για δεύτερη συνεχή χρονιά, στο κάλεσμα του WWF Ελλάς για συμμετοχή στην εκστρατεία «Η Ώρα της Γης 2012» προτείνει το κλείσιμο των φώτων της κεντρικής αγοράς στις 31-3-2012 από ώρα 20:30 έως 21:30 ως συμβολική κίνηση, που μπορεί όμως να συμβάλει σημαντικά στην ανάδειξη της επιτακτικής ανάγκης για εξοικονόμηση ενέργειας και περιορισμού εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και κάλεσε τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Να προτείνει την υλοποίηση των παραπάνω εκδηλώσεων.
Να υποβάλει αίτημα προς το Δήμο Λέσβου για την κάλυψη των δαπανών εορτασμού της 25ης Μαρτίου

Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Αρ. απόφασης 1/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 1/2012 ΘΕΜΑ: Πρόταση για κλάδεμα-ευπρεπισμό
Καλλωπιστικών δέντρων της Τοπ.
Κοινότητας Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 9η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 4-1-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι τα καλλωπιστικά δένδρα που υπάρχουν στο Πάρκο Ιππείου καθώς επίσης και σε διαφόρους άλλους δημοτικούς χώρους της Τοπικής μας Κοινότητας, είναι απαραίτητο να ευπρεπιστούν και να κλαδευτούν και κάλεσε τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Να υποβάλει αίτημα προς το Δήμο Λέσβου για το κλάδεμα και ευπρεπισμό των καλλωπιστικών δέντρων της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
Να προγραμματίσει με την βοήθεια των Εθελοντικών Ομάδων Ιππείου την δεντροφύτευση της Κύριας Δημοτικής οδού από Ίππειος μέχρι την Σκάλα Συκούντας.
Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.


ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ