Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Αρ. απόφασης 36/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 36/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για επαναδημοπράτηση
Καφενείου Αγροκήπιο Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 15-11-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε κατόπιν ενημέρωσης μας από τη Δ.Ε Ευεργέτουλα η μίσθωση του καφενείου Αγροκήπιο λήγει την 20 Νοεμβρίου 2011. Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί για όλο αυτό το χρονικό διάστημα της μίσθωσης είναι γνωστά σ’ όλους μας.
Προτείνω λοιπόν η λειτουργία του Καφενείου που θα δημοπρατηθεί, αφού πρώτα παραληφθεί από την αρμόδια κατά νόμο επιτροπή, να αφορά την μίσθωση ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «παραδοσιακού Καφενείου» ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό ως «καφενείο» και κάλεσε τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Προτείνει την παραλαβή ,από την κατά νόμο επιτροπή, του καταστήματος Ιππείου με την επωνυμία «Αγροκήπιο» και την επαναδημοπράτηση αυτού ως «παραδοσιακό καφενείο» ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό ως «καφενείο».
Επίσης προτείνεται η χρονική διάρκεια της μίσθωσης να είναι για τέσσερα (4) έτη και η αρχική προσφορά εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος στο ποσό των πεντακοσίων (500,00) Ευρώ.
.
Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.


ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου