Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Αρ. απόφασης 35/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 35/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για επαναλειτουργία
Αστυνομικού Σταθμού Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 15-11-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι μετά την ενημέρωση που λάβαμε από την αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου από την κατάργηση του Αστυνομικού Σταθμού Ιππείου το 1997 έως και σήμερα έχουν καταγραφεί 3 θανατηφόρα δυστυχήματα σε δημοτικούς δρόμους της Δ.Ε Ευεργέτουλα καθώς επίσης ένα ακόμη επί της επαρχιακής οδού ‘’Ντιπίου - Παπάδου – Πλωμαρίου’’. Τέσσερεις νεκροί συμπολίτες μας, νέοι σε ηλικία, αποτελούν βαρύ φόρο αίματος για την περιοχή μας, αφού την αμέσως προηγούμενη πενταετία , όταν και λειτουργούσε ο Αστυνομικός Σταθμός της περιοχής δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κανένα θανατηφόρο δυστύχημα.
Επιπλέον η υποβάθμιση αστυνόμευσης της περιοχής έχει προξενήσει στους κατοίκους της περιοχής μας αίσθημα ανασφάλειας αφού πλέον δεν μπορούν να έχουν άμεση επαφή με τα αστυνομικά όργανα και αποτελεί επιτακτική ανάγκη η επανεξέταση, από πλευράς Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της εκ νέου λειτουργίας του Αστυνομικού Σταθμού στο Ίππειος.
Ως εκ τούτου προτείνω όπως υποβληθεί αίτημά προς το αρμόδιο Υπουργείο αναφορικά με την επαναλειτουργία του Α.Σ Ιππείου και κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση που κατατέθηκε από τον Πρόεδρο
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Να υποβληθεί αίτημα προς το Αρμόδιο Υπουργείο για την επαναλειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού Ιππείου για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.


ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου