Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Αρ. απόφασης 34/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 34/2011 ΘΕΜΑ: Προτάσεις για κατάρτιση
Τεχνικού Προγράμματος Δήμου
Λέσβου, έτους 2012.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 15-11-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Επίσης κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου παραβρέθηκαν οι Απόστολος Πασινιός, Δ/ντής Δημοτικού Σχολείου Ιππείου, Ευστράτιος Μελίσσας, Γραμματέας Αγροτικού Συν/σμού Ιππείου, Ευάγγελος Σάλτας, Πρόεδρος Πολιτικού Συλλόγου «Άγιος Προκόπιος Ιππείου», Πατέστος Ματζουράνης- εκπρόσωπος Α.Φ.Σ «Αστέρα Ιππείου Συκούντας», Μαρία Κουρασαντζή, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Ιππείου και Ευστράτιος Χρυσάφης-εκπρόσωπος Συλλόγου Αιμοδοσίας Ευρύτερης περιοχής Ευεργέτουλα.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι σύμφωνα με το αριθ. 954604/14.11.2011 έγγραφο του Δημάρχου Λέσβου, ως προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, θα πρέπει μέχρι 24 Νοεμβρίου 2011 να καταθέσουμε τις προτάσεις του τεχνικού προγράμματος της Κοινότητας μας για να συμπεριληφθούν στο επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λέσβου για το έτος 2012.
Δυστυχώς δεν μας έχει γνωστοποιηθεί μέχρι σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου, όπως όφειλε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 266 του Ν. 3852/2010, όπως έγινε με την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του 2011, το οικονομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το πρόγραμμα των έργων της κοινότητας μας και θα πρέπει για άλλη μια φορά να καταγράψουμε και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας χωρίς οικονομική πρόβλεψη ένταξης τους στον προϋπολογισμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και την επισήμανση του δημάρχου για την ιδιαίτερη δυσχερή οικονομική κατάσταση.
Επειδή μέχρι σήμερα το τεχνικό πρόγραμμα της κοινότητας μας για το έτος 2011, παραμένει ανεκτέλεστο θα πρέπει με την παρούσα απόφαση μας να επικαιροποιηθεί και ως πρόταση για το έτος 2012 και να συμπεριληφθούν προτάσεις εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν στην πορεία λειτουργίας της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι σήμερα.
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω και εν όψει της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβο θα πρέπει να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για τα έργα που θα εκτελεστούν στο Δημ. Διαμέρισμά μας, κατά το έτος 2012, αφού λάβουμε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του Δημοτικού Διαμερίσματος καθώς επίσης και τα αιτιολογημένα αιτήματα των δημοτών μας
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Προτείνει όπως στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβου, έτους 2012, ενταχθούν τα παρακάτω έργα που αφορούν την Τοπική Κοινότητα Ιππείου:
Από πιστώσεις ΣΑΤΑ
1) Φωταγώγηση Πάρκιγκ (ΚΑΡΡΕ) ΠΟΣΟ 5.000,00 ΕΥΡΩ
2) Ασφαλτόστρωση –διαγράμμιση Πάρκιγκ ΠΟΣΟ 5.000,00 ΕΥΡΩ
3) Περίφραξη & Διαμόρφωση αυλείου χώρου
Δημοτικού Σχολείου Ιππείου ΠΟΣΟ 6.600,00 ΕΥΡΩ
4) Αγροτική Οδοποϊϊα (καθαρισμός θάμνων) ΠΟΣΟ 6.500,00 ΕΥΡΩ
5)Αποκατάσταση αγων. χώρου γηπέδου ΠΟΣΟ 3.000,00 ΕΥΡΩ
6)Διαμόρφωση χώρου αιγιαλού & Παραλίας ΠΟΣΟ 1.000,00 ΕΥΡΩ
7) Κατασκευή τεχνικών έργων Αγρ. Οδοποιϊας ΠΟΣΟ 6.600,00 ΕΥΡΩ
8) Επέκταση εσωτερικού φωτισμού ΠΟΣΟ 5.000,00 ΕΥΡΩ

Σύνολο 38.700,00 ΕΥΡΩ

Επίσης θεωρεί ως απαραίτητο την εκτέλεση των παρακάτω έργων:
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων Κοιν. Γραφείου από πιστώσεις Τακτικών εσόδων που προέρχονται από τα μισθώματα του Καφενείου «Αγροκήπιο» και Αναψυκτήριο.

2. Την ένταξη των παρακάτω έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λέσβου ή σε άλλα προγράμματα:
Α. Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Ιππείου. (ΔΕΠΑΝΟΜ)
Β. Ανάπλαση Πάρκου Ιππείου (έχει κατατεθεί μελέτη για έγκριση στην τεχνική υπηρεσία Δ. Λέσβου)
Γ. Εκτέλεση έργων πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ιππείου - Συκούντας.
(υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη).
Δ. Διαμόρφωση χώρων και επέκταση αγωνιστικού χώρου γηπέδου Ιππείου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ)
Ε. Αγορά οικοπέδου για κατασκευή γηπέδου 5Χ5

3.Την σύνταξη των παρακάτω μελετών:
Μελέτη για επισκευή –αξιοποίηση κτιρίου Χ#Λεονταρή.
Μελέτη επέκτασης αιθουσών Δημ. Σχολείου Ιππείου.
Μελέτη για κατασκευή ταρτάν στο γήπεδο μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου Ιππείου.
Μελέτη ηλεκτροφωτισμού κεντρικής αγοράς Ιππείου.
Μελέτη για χλοοτάπητα γηπέδου Ιππείου
Μελέτη ασφαλτόστρωσης παρακαμπτήριου δρόμου «Καβαλάδος»
Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας ποδηλατικής διαδρομής στη δημοτική οδό Ιππείου-Ντιπίου.
Εκπόνηση μελέτης εκσυγχρονισμού και επέκτασης του αρδευτικού δικτύου Ιππείου, καθώς και των αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης.
Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας μικρού φράγματος στο Χείμαρρο Ευεργέτουλα (περιοχή Ένθρονο) με σκοπό την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
Εκπόνηση μελέτης για έργα διευθέτησης του χείμαρρου Ευεργέτουλα στην περιοχή Μυλέλια για την προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης.
Εκπόνηση μελέτης υπογειοποίησης καλωδίων στην κεντρική αγορά Ιππείου
Εκπόνηση μελέτης πλακόστρωσης της πλατείας Αγίου Προκοπίου καθώς και οδών που έχουν κατεύθυνση από την κεντρική Αγορά προς την ως άνω πλατεία.
Εκπόνηση μελέτης έργων αντιστήριξης πλατείας Αγ. Χαραλάμπους καθώς και διαμόρφωση θέσεων θέας εντός αυτής.
Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παραδοσιακών βρυσών στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.
Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης των περιοχών natura 2000 Ντιπίου και χειμάρρου Ευεργέτουλα καθώς και δενδροφυτεύσεις ενδημικών ειδών.
Εκπόνηση μελέτης επισκευής των κρασπεδόρειθρων του δρόμου της Κεντρικής αγοράς του χωριού που έχουν καταστραφεί καθώς επίσης και για την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων των πεζοδρομίων.
Εκπόνηση μελέτης μετατροπής του παραδοσιακού κτιρίου Χατζηλεονταρή σε χώρο έκθεσης της λαογραφικής-πολιτιστικής κληρονομιάς
Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου του Βιοτόπου «Κόλπος Γέρας -Έλος Ντίπι, -Ορεινός Όγκος Ολύμπου», χαρακτηρισμένου ως περιοχή NATURA, με ΚΩΔΙΚΟ: GR 4110005 έκτασης 854.000 στρεμμάτων και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης της προαναφερθείσας περιοχής , όπως προβλέπει και ο Ν. 2742/1999 περί χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης .

Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.


ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου