Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Αρ. απόφασης 33/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 33/2011 ΘΕΜA: Προμήθεια υλικών
Άρδευσης.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 14η Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 7-09-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ Κανένας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό κατέθεσε την εισήγηση του Δημ. υπαλλήλου υπευθύνου άρδευσης κ. Μιχαήλ Κανλή προς τον Δήμο Λέσβου για την προμήθεια υλικών επισκευής του δικτύου άρδευσης και συνεχίζοντας είπε ότι λόγω βλαβών και διαρροών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο δίκτυο απαιτείται άμεσα και επειγόντως η επισκευή τους και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Ζητά όπως η Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου – Γραφείο Προμηθειών εγκρίνει άμεσα την προμήθεια των υλικών άρδευσης που περιλαμβάνονται στην σχετική έκθεση του υπαλλήλου κ. Μιχαήλ Κανλή, προκειμένου να γίνει η επισκευή του δικτύου άρδευσης.

////////////////////////////////////////////////////////////
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου