Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Αριθμός απόφασης 32/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 32/2011 ΘΕΜA: Προτάσεις επί της
γενικής διαμόρφωσης της
Αρχιτεκτονικής Μελέτης
της Πλατείας Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 31η Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 22.30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών καθώς επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό κατέθεσε το Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα (από Ιούνιο 2010) του Σωτ. Φράγκου της Αρχιτεκτονικής μελέτης της διαμόρφωσης της πλατείας Ιππείου και πρότεινε την μη μεταφορά του Ηρώου Πεσόντων και της υφιστάμενης παραδοσιακής βρύσης, της διατήρησης των καλλωπιστικών δέντρων του Πάρκου, την αναπλήρωση όσων υποχρεωτικά, λόγω εργασιών εκριζωθούν, της πρόβλεψης απορροής των όμβριων υδάτων, της πρόβλεψης σύνδεσης των υφισταμένων δημοτικών κτιρίων με το υπό εκτέλεση έργο του Βιολογικού καθαρισμού, της πρόβλεψης για επαρκή ηλεκτροφωτισμό της πλατείας και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει με βάση την Αρχιτεκτονική Μελέτη του κ. Σ. Φράγκου τα παρακάτω: 1.Την μη μεταφορά του Ηρώου Πεσόντων και της υφιστάμενης παραδοσιακής
βρύσης.
2. Της διατήρησης των καλλωπιστικών δέντρων του Πάρκου και την αναπλήρωση
όσων υποχρεωτικά, λόγω εργασιών εκριζωθούν,
3. Της πρόβλεψης απορροής των όμβριων υδάτων,
4. Της πρόβλεψης σύνδεσης των υφισταμένων δημοτικών κτιρίων με το υπό εκτέλεση
έργο του Βιολογικού καθαρισμού και
5. Της πρόβλεψης για επαρκή ηλεκτροφωτισμό της πλατείας
B. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τις δικές της ενέργειες και της συσχέτισης της με την πρόταση μας για την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «Αλ. Μπαλτατζής».

////////////////////////////////////////////////////////////
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου