Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Αριθμός απόφασης 31/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 31/2011 ΘΕΜA: Σήμανση δημοτικής οδού
έμπροσθεν των σχολείων
Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Στο Ίππειος σήμερα την 31η Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 22.30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών καθώς επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος.
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Πρ. Γυμνάγο ο οποίος εισηγούμενος το θέμα αυτό, είπε ότι θεωρεί επιτακτική ανάγκη για την ασφάλεια των παιδιών που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο Ιππείου, την σήμανση της κεντρικής δημοτικής οδού (Οδός 8ης Νοεμβρίου) με τις παρακάτω ενδεικτικές πινακίδες:
1. Απαγορευτικές πινακίδες στάσης και στάθμευσης (Ρ 40) 25 μέτρα από τα σχολεία.
2. Δύο πινακίδες (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟ).
3. Ανώτερη ταχύτητα 20 Χιλιόμετρα.
4. Τρεις (3) σειρές κάθετα του δρόμου (μάτια της γάτας).
5. Τοποθέτηση ηχητικών ταινιών στο οδόστρωμα.
και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση


Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α

Α. Να προταθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η τοποθέτηση των παρακάτω
Πινακίδων σήμανσης στην κεντρική οδό (8ης Νοεμβρίου), έμπροσθεν των σχολείων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Ιππείου:
1. Απαγορευτικές πινακίδες στάσης και στάθμευσης (Ρ 40) 25 μέτρα από τα σχολεία.
2. Δύο πινακίδες (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟ).
3. Ανώτερη ταχύτητα 20 Χιλιόμετρα.
4. Τρεις (3) σειρές κάθετα του δρόμου (μάτια της γάτας).
5. Τοποθέτηση ηχητικών ταινιών στο οδόστρωμα.
////////////////////////////////////////////////////////////
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου