Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Αριθμός απόφασης 30/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 30/2011 ΘΕΜΑ: Υποβολή Προτάσης
για εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης
της περιοχής NATURA 2000
του χειμάρρου Ευεργέτουλα και έντα-
ξη αυτής στο ΕΣΠΑ.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 31η Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 22.30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών καθώς επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι η ύπαρξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους όπως του υδροβιοτόπου Ντιπίου αλλά και του χειμάρρου Ευεργέτουλα, που εντάσσονται στο δίκτυο περιοχών Natura 2000, αποτελούν αναμφισβήτητα συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μας που όμως παραμένουν αναξιοποίητες αφού δεν υπόκεινται σε διαχείριση από φορέα διαχείρισης αλλά ούτε έχουν εκπονηθεί διαχειριστικές μελέτες τόσο για την προστασία τους όσο και για την ανάδειξή τους.
Μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα μέσω της προκήρυξης ‘’Προώθηση των φυσικών πόρων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου’’ δίνεται η δυνατότητα σε προστατευμένες περιοχές (Natura 2000 ή εθνικώς προστατευμένες περιοχές) οι οποίες δεν υπόκεινται σε διαχείριση από Φορέα Διαχείρισης ή άλλο οργανωτικό σχήμα διαχείρισης για : Δράσεις που αφορούν σε προστασία-πρόληψη βιοτόπων-απειλούμενων ειδών, ήπιες δράσεις προστασίας και ανάδειξης τοπικής βιοποικιλότητας, έργα μικρής κλίμακας πρόληψης, προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης, σήμανσης και αξιοποίησης επιλεγμένων περιοχών, δημιουργία περιηγητικών μονοπατιών, δημιουργία δικτύου θέσεων θέας, ανάδειξη-προστασία βιοτόπων , ανάδειξη - αποκατάσταση τοπίων, βιοποικιλότητας κλπ. αλλά και δράσεις που αποσκοπούν στη βιώσιμη διαχείριση, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και διατήρηση των μη-ανανεώσιμων φυσικών πόρων.
Η περιοχή του Ντιπίου-Ευεργέτουλα μπορεί να γίνει αποδέκτης αντίστοιχων δράσεων που θα αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην προστασία της αλλά και μέσω της συγκρότησης ενός στρατηγικού σχεδίου να αποτελέσει ένα νέο τουριστικό προϊόν με επίκεντρο τις περιοχές φυσικού κάλλους με στόχευση την αύξηση της επισκεψιμότητας τόσο στους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής όσο και στα μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ούτως ώστε τα χωριά μας να αποτελέσουν πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης.
Για τους λόγους αυτούς προτείνω όπως υποβληθεί πρόταση στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου για εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης της περιοχής Νatura 2000 του χειμάρρου Ευεργέτουλα, όπου και το μεγαλύτερο τμήμα αυτού είναι εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου και ένταξης αυτής στο ΕΣΠΑ. και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
(μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Ρουγκέλλης)
Όπως υποβληθεί πρόταση στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου για εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης της περιοχής Νatura 2000 του χειμάρρου Ευεργέτουλα, όπου και το μεγαλύτερο τμήμα αυτού είναι εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου και ένταξης αυτής στο ΕΣΠΑ.
////////////////////////////////////////////////////////////
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου