Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Αριθμός απόφασης 29/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 29/2011 ΘΕΜΑ: Υποβολή Προτάσεων
για λήψη μέτρων πολιτικής
προστασίας.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 31η Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 22.30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών καθώς επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ενημερωθήκαμε πως ο Δήμος Λέσβου επιχορηγήθηκε με το ποσό των 461.000 προκειμένου αυτά να διατεθούν σε μέτρα πολιτικής προστασίας στο νησί. Μεταξύ αυτών των μέτρων συγκαταλέγεται και ο καθαρισμός αγροτικών δρόμων που για περιοχή του κάμπου Ιππείου κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη αφού λόγω της αυξημένης βλάστησης το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίσαμε 2 περιστατικά πυρκαγιών που υπό διαφορετικές καιρικές συνθήκες μπορούσαν να προξενήσουν μεγάλες καταστροφές στην περιοχή μας.. Επιπλέον στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου δραστηριοποιείται ομάδα εθελοντών πυροσβεστών, με έγκαιρες έως τώρα παρεμβάσεις με τελευταία αυτή στην πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στον υδροβιότοπο του Ντιπίου, η οποία και στερείται παντελώς υλικών πυρόσβεσης (πλην του πυροσβεστικού οχήματος της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα) , φαρμακείου έκτακτης ανάγκης και ιματισμού.
Για τους λόγους αυτούς προτείνω:
α) όπως ανατεθεί υπό τη μορφή έργου η κοπή κλαδιών και χόρτων καθώς και η μεταφορά αυτών σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο Λέσβου, σε όλο το αγροτικό οδικό δίκτυο της περιφέρειας του κάμπου Ιππείου και σε όλα τα πάρκα στα όρια της Τοπικής μας Κοινότητας προϋπολογισμού 6.500€ .
β) όπως ληφθεί μέριμνά για αγορά υλικών πυροπροστασίας (πτυοσκάπανα, πυροσβεστήρες, ειδικοί συσσωρευτές λαμπτήρων) , φαρμακείου, ιματισμού προς ενίσχυση της Ομάδας Εθελοντών Πυροσβεστών Ιππείου και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Να προταθεί η ανάθεση υπό τη μορφή έργου της κοπής κλαδιών και χόρτων σε όλο το αγροτικό οδικό δίκτυο της περιφέρειας του κάμπου Ιππείου και σε όλα τα πάρκα στα όρια της Τοπικής μας Κοινότητας προϋπολογισμού 6.500€ .
β) όπως ληφθεί μέριμνά για αγορά υλικών πυροπροστασίας (πτυοσκάπανα, πυροσβεστήρες, ειδικοί συσσωρευτές λαμπτήρων) , φαρμακείου, ιματισμού προς ενίσχυση της Ομάδας Εθελοντών Πυροσβεστών Ιππείου.

////////////////////////////////////////////////////////////
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου