Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Αριθμός απόφασης 28/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 28/2011 ΘΕΜΑ: Υποβολή Προτάσεων
για διοργάνωση διαφόρων
Εκδηλώσεων για το έτος 2011
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 31η Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 22.30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών καθώς επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι τα τελευταία χρόνια η παρουσία ομάδων ενεργών πολιτών του νησιού μας, προάγει την ιδέα της εθελοντικής προσφοράς στην κοινωνία, συμβάλλοντας έτσι στην ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια αντιμετώπισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, αλλά και στην προσπάθεια βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.
Η ύπαρξη 3 εθελοντικών ομάδων στην Τ.Κ. Ιππείου καταδεικνύει το γεγονός πώς στην περιοχή μας είναι αυξημένο το αίσθημα της προσφοράς μεταξύ των συμπολιτών μας όταν μάλιστα πολλές από τις δράσεις τους έχουν συμβάλει τα μέγιστα τόσο στην ανάπλαση περιοχών του χωριού μας όσο και στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των κατοίκων αυτής.
Για τους λόγους αυτούς και με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011 προτείνω όπως:
α) σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό σύλλογο Ιππείου διοργανωθεί μια βραδιά αφιερωμένη στους εθελοντές του τόπου μας η οποία και θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις δράσεων διαφόρων εθελοντικών οργανώσεων του νησιού, τοποθετήσεις κοινωνιολόγων για την προσφορά του εθελοντισμού στο κοινωνικό σύνολο, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εθελοντικών ομάδων, εκθέσεις ζωγραφικής και χειροτεχνίας με βάση τον εθελοντισμό και μουσική βραδιά με τοπικό μουσικό συγκρότημα.
β) αποσταλεί αίτημα προς το Δήμο Λέσβου, την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για στήριξη της παραπάνω εκδήλωσης
γ) Υποβληθεί πρόταση στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου για ένταξη της εκδήλωσης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στην κατηγορία πράξεων Δημιουργία / υποστήριξη πολιτιστικών θεσμών και ενίσχυση δραστηριοτήτων στον πολιτιστικό τομέα με απώτερο στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση του τοπικού πολιτιστικού δυναμικού και των ενεργών φορέων της περιοχής του Βορείου Αιγαίου σε θέματα που άπτονται του εθελοντισμού και τη διοργάνωση αντίστοιχης εκδήλωσης αλλά και δράσεων σε επίπεδο περιφέρειας, με τη συμμετοχή οργανώσεων από όλα τα νησιά του Β. Αιγαίου. και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Όπως Α) σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό σύλλογο Ιππείου διοργανωθεί μια βραδιά αφιερωμένη στους εθελοντές του τόπου μας η οποία και θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις δράσεων διαφόρων εθελοντικών οργανώσεων του νησιού, τοποθετήσεις κοινωνιολόγων για την προσφορά του εθελοντισμού στο κοινωνικό σύνολο, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εθελοντικών ομάδων, εκθέσεις ζωγραφικής και χειροτεχνίας με βάση τον εθελοντισμό και μουσική βραδιά με τοπικό μουσικό συγκρότημα.
Β) αποσταλεί αίτημα προς το Δήμο Λέσβου, την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για στήριξη της παραπάνω εκδήλωσης
Γ) Υποβληθεί πρόταση στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου για ένταξη της εκδήλωσης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στην κατηγορία πράξεων Δημιουργία / υποστήριξη πολιτιστικών θεσμών και ενίσχυση δραστηριοτήτων στον πολιτιστικό τομέα με απώτερο στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση του τοπικού πολιτιστικού δυναμικού και των ενεργών φορέων της περιοχής του Βορείου Αιγαίου σε θέματα που άπτονται του εθελοντισμού και τη διοργάνωση αντίστοιχης εκδήλωσης αλλά και δράσεων σε επίπεδο περιφέρειας, με τη συμμετοχή οργανώσεων από όλα τα νησιά του Β. Αιγαίου..
////////////////////////////////////////////////////////////
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου