Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Αριθμός απόφασης 32/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 32/2011 ΘΕΜA: Προτάσεις επί της
γενικής διαμόρφωσης της
Αρχιτεκτονικής Μελέτης
της Πλατείας Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 31η Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 22.30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών καθώς επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό κατέθεσε το Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα (από Ιούνιο 2010) του Σωτ. Φράγκου της Αρχιτεκτονικής μελέτης της διαμόρφωσης της πλατείας Ιππείου και πρότεινε την μη μεταφορά του Ηρώου Πεσόντων και της υφιστάμενης παραδοσιακής βρύσης, της διατήρησης των καλλωπιστικών δέντρων του Πάρκου, την αναπλήρωση όσων υποχρεωτικά, λόγω εργασιών εκριζωθούν, της πρόβλεψης απορροής των όμβριων υδάτων, της πρόβλεψης σύνδεσης των υφισταμένων δημοτικών κτιρίων με το υπό εκτέλεση έργο του Βιολογικού καθαρισμού, της πρόβλεψης για επαρκή ηλεκτροφωτισμό της πλατείας και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει με βάση την Αρχιτεκτονική Μελέτη του κ. Σ. Φράγκου τα παρακάτω: 1.Την μη μεταφορά του Ηρώου Πεσόντων και της υφιστάμενης παραδοσιακής
βρύσης.
2. Της διατήρησης των καλλωπιστικών δέντρων του Πάρκου και την αναπλήρωση
όσων υποχρεωτικά, λόγω εργασιών εκριζωθούν,
3. Της πρόβλεψης απορροής των όμβριων υδάτων,
4. Της πρόβλεψης σύνδεσης των υφισταμένων δημοτικών κτιρίων με το υπό εκτέλεση
έργο του Βιολογικού καθαρισμού και
5. Της πρόβλεψης για επαρκή ηλεκτροφωτισμό της πλατείας
B. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τις δικές της ενέργειες και της συσχέτισης της με την πρόταση μας για την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «Αλ. Μπαλτατζής».

////////////////////////////////////////////////////////////
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 31/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 31/2011 ΘΕΜA: Σήμανση δημοτικής οδού
έμπροσθεν των σχολείων
Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Στο Ίππειος σήμερα την 31η Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 22.30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών καθώς επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος.
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Πρ. Γυμνάγο ο οποίος εισηγούμενος το θέμα αυτό, είπε ότι θεωρεί επιτακτική ανάγκη για την ασφάλεια των παιδιών που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο Ιππείου, την σήμανση της κεντρικής δημοτικής οδού (Οδός 8ης Νοεμβρίου) με τις παρακάτω ενδεικτικές πινακίδες:
1. Απαγορευτικές πινακίδες στάσης και στάθμευσης (Ρ 40) 25 μέτρα από τα σχολεία.
2. Δύο πινακίδες (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟ).
3. Ανώτερη ταχύτητα 20 Χιλιόμετρα.
4. Τρεις (3) σειρές κάθετα του δρόμου (μάτια της γάτας).
5. Τοποθέτηση ηχητικών ταινιών στο οδόστρωμα.
και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση


Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α

Α. Να προταθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η τοποθέτηση των παρακάτω
Πινακίδων σήμανσης στην κεντρική οδό (8ης Νοεμβρίου), έμπροσθεν των σχολείων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Ιππείου:
1. Απαγορευτικές πινακίδες στάσης και στάθμευσης (Ρ 40) 25 μέτρα από τα σχολεία.
2. Δύο πινακίδες (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟ).
3. Ανώτερη ταχύτητα 20 Χιλιόμετρα.
4. Τρεις (3) σειρές κάθετα του δρόμου (μάτια της γάτας).
5. Τοποθέτηση ηχητικών ταινιών στο οδόστρωμα.
////////////////////////////////////////////////////////////
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 30/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 30/2011 ΘΕΜΑ: Υποβολή Προτάσης
για εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης
της περιοχής NATURA 2000
του χειμάρρου Ευεργέτουλα και έντα-
ξη αυτής στο ΕΣΠΑ.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 31η Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 22.30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών καθώς επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι η ύπαρξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους όπως του υδροβιοτόπου Ντιπίου αλλά και του χειμάρρου Ευεργέτουλα, που εντάσσονται στο δίκτυο περιοχών Natura 2000, αποτελούν αναμφισβήτητα συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μας που όμως παραμένουν αναξιοποίητες αφού δεν υπόκεινται σε διαχείριση από φορέα διαχείρισης αλλά ούτε έχουν εκπονηθεί διαχειριστικές μελέτες τόσο για την προστασία τους όσο και για την ανάδειξή τους.
Μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα μέσω της προκήρυξης ‘’Προώθηση των φυσικών πόρων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου’’ δίνεται η δυνατότητα σε προστατευμένες περιοχές (Natura 2000 ή εθνικώς προστατευμένες περιοχές) οι οποίες δεν υπόκεινται σε διαχείριση από Φορέα Διαχείρισης ή άλλο οργανωτικό σχήμα διαχείρισης για : Δράσεις που αφορούν σε προστασία-πρόληψη βιοτόπων-απειλούμενων ειδών, ήπιες δράσεις προστασίας και ανάδειξης τοπικής βιοποικιλότητας, έργα μικρής κλίμακας πρόληψης, προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης, σήμανσης και αξιοποίησης επιλεγμένων περιοχών, δημιουργία περιηγητικών μονοπατιών, δημιουργία δικτύου θέσεων θέας, ανάδειξη-προστασία βιοτόπων , ανάδειξη - αποκατάσταση τοπίων, βιοποικιλότητας κλπ. αλλά και δράσεις που αποσκοπούν στη βιώσιμη διαχείριση, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και διατήρηση των μη-ανανεώσιμων φυσικών πόρων.
Η περιοχή του Ντιπίου-Ευεργέτουλα μπορεί να γίνει αποδέκτης αντίστοιχων δράσεων που θα αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην προστασία της αλλά και μέσω της συγκρότησης ενός στρατηγικού σχεδίου να αποτελέσει ένα νέο τουριστικό προϊόν με επίκεντρο τις περιοχές φυσικού κάλλους με στόχευση την αύξηση της επισκεψιμότητας τόσο στους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής όσο και στα μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ούτως ώστε τα χωριά μας να αποτελέσουν πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης.
Για τους λόγους αυτούς προτείνω όπως υποβληθεί πρόταση στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου για εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης της περιοχής Νatura 2000 του χειμάρρου Ευεργέτουλα, όπου και το μεγαλύτερο τμήμα αυτού είναι εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου και ένταξης αυτής στο ΕΣΠΑ. και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
(μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Ρουγκέλλης)
Όπως υποβληθεί πρόταση στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου για εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης της περιοχής Νatura 2000 του χειμάρρου Ευεργέτουλα, όπου και το μεγαλύτερο τμήμα αυτού είναι εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου και ένταξης αυτής στο ΕΣΠΑ.
////////////////////////////////////////////////////////////
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 29/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 29/2011 ΘΕΜΑ: Υποβολή Προτάσεων
για λήψη μέτρων πολιτικής
προστασίας.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 31η Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 22.30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών καθώς επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ενημερωθήκαμε πως ο Δήμος Λέσβου επιχορηγήθηκε με το ποσό των 461.000 προκειμένου αυτά να διατεθούν σε μέτρα πολιτικής προστασίας στο νησί. Μεταξύ αυτών των μέτρων συγκαταλέγεται και ο καθαρισμός αγροτικών δρόμων που για περιοχή του κάμπου Ιππείου κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη αφού λόγω της αυξημένης βλάστησης το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίσαμε 2 περιστατικά πυρκαγιών που υπό διαφορετικές καιρικές συνθήκες μπορούσαν να προξενήσουν μεγάλες καταστροφές στην περιοχή μας.. Επιπλέον στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου δραστηριοποιείται ομάδα εθελοντών πυροσβεστών, με έγκαιρες έως τώρα παρεμβάσεις με τελευταία αυτή στην πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στον υδροβιότοπο του Ντιπίου, η οποία και στερείται παντελώς υλικών πυρόσβεσης (πλην του πυροσβεστικού οχήματος της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα) , φαρμακείου έκτακτης ανάγκης και ιματισμού.
Για τους λόγους αυτούς προτείνω:
α) όπως ανατεθεί υπό τη μορφή έργου η κοπή κλαδιών και χόρτων καθώς και η μεταφορά αυτών σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο Λέσβου, σε όλο το αγροτικό οδικό δίκτυο της περιφέρειας του κάμπου Ιππείου και σε όλα τα πάρκα στα όρια της Τοπικής μας Κοινότητας προϋπολογισμού 6.500€ .
β) όπως ληφθεί μέριμνά για αγορά υλικών πυροπροστασίας (πτυοσκάπανα, πυροσβεστήρες, ειδικοί συσσωρευτές λαμπτήρων) , φαρμακείου, ιματισμού προς ενίσχυση της Ομάδας Εθελοντών Πυροσβεστών Ιππείου και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Να προταθεί η ανάθεση υπό τη μορφή έργου της κοπής κλαδιών και χόρτων σε όλο το αγροτικό οδικό δίκτυο της περιφέρειας του κάμπου Ιππείου και σε όλα τα πάρκα στα όρια της Τοπικής μας Κοινότητας προϋπολογισμού 6.500€ .
β) όπως ληφθεί μέριμνά για αγορά υλικών πυροπροστασίας (πτυοσκάπανα, πυροσβεστήρες, ειδικοί συσσωρευτές λαμπτήρων) , φαρμακείου, ιματισμού προς ενίσχυση της Ομάδας Εθελοντών Πυροσβεστών Ιππείου.

////////////////////////////////////////////////////////////
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 28/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 28/2011 ΘΕΜΑ: Υποβολή Προτάσεων
για διοργάνωση διαφόρων
Εκδηλώσεων για το έτος 2011
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 31η Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 22.30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών καθώς επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι τα τελευταία χρόνια η παρουσία ομάδων ενεργών πολιτών του νησιού μας, προάγει την ιδέα της εθελοντικής προσφοράς στην κοινωνία, συμβάλλοντας έτσι στην ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια αντιμετώπισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, αλλά και στην προσπάθεια βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.
Η ύπαρξη 3 εθελοντικών ομάδων στην Τ.Κ. Ιππείου καταδεικνύει το γεγονός πώς στην περιοχή μας είναι αυξημένο το αίσθημα της προσφοράς μεταξύ των συμπολιτών μας όταν μάλιστα πολλές από τις δράσεις τους έχουν συμβάλει τα μέγιστα τόσο στην ανάπλαση περιοχών του χωριού μας όσο και στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των κατοίκων αυτής.
Για τους λόγους αυτούς και με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011 προτείνω όπως:
α) σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό σύλλογο Ιππείου διοργανωθεί μια βραδιά αφιερωμένη στους εθελοντές του τόπου μας η οποία και θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις δράσεων διαφόρων εθελοντικών οργανώσεων του νησιού, τοποθετήσεις κοινωνιολόγων για την προσφορά του εθελοντισμού στο κοινωνικό σύνολο, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εθελοντικών ομάδων, εκθέσεις ζωγραφικής και χειροτεχνίας με βάση τον εθελοντισμό και μουσική βραδιά με τοπικό μουσικό συγκρότημα.
β) αποσταλεί αίτημα προς το Δήμο Λέσβου, την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για στήριξη της παραπάνω εκδήλωσης
γ) Υποβληθεί πρόταση στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου για ένταξη της εκδήλωσης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στην κατηγορία πράξεων Δημιουργία / υποστήριξη πολιτιστικών θεσμών και ενίσχυση δραστηριοτήτων στον πολιτιστικό τομέα με απώτερο στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση του τοπικού πολιτιστικού δυναμικού και των ενεργών φορέων της περιοχής του Βορείου Αιγαίου σε θέματα που άπτονται του εθελοντισμού και τη διοργάνωση αντίστοιχης εκδήλωσης αλλά και δράσεων σε επίπεδο περιφέρειας, με τη συμμετοχή οργανώσεων από όλα τα νησιά του Β. Αιγαίου. και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Όπως Α) σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό σύλλογο Ιππείου διοργανωθεί μια βραδιά αφιερωμένη στους εθελοντές του τόπου μας η οποία και θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις δράσεων διαφόρων εθελοντικών οργανώσεων του νησιού, τοποθετήσεις κοινωνιολόγων για την προσφορά του εθελοντισμού στο κοινωνικό σύνολο, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εθελοντικών ομάδων, εκθέσεις ζωγραφικής και χειροτεχνίας με βάση τον εθελοντισμό και μουσική βραδιά με τοπικό μουσικό συγκρότημα.
Β) αποσταλεί αίτημα προς το Δήμο Λέσβου, την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για στήριξη της παραπάνω εκδήλωσης
Γ) Υποβληθεί πρόταση στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου για ένταξη της εκδήλωσης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στην κατηγορία πράξεων Δημιουργία / υποστήριξη πολιτιστικών θεσμών και ενίσχυση δραστηριοτήτων στον πολιτιστικό τομέα με απώτερο στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση του τοπικού πολιτιστικού δυναμικού και των ενεργών φορέων της περιοχής του Βορείου Αιγαίου σε θέματα που άπτονται του εθελοντισμού και τη διοργάνωση αντίστοιχης εκδήλωσης αλλά και δράσεων σε επίπεδο περιφέρειας, με τη συμμετοχή οργανώσεων από όλα τα νησιά του Β. Αιγαίου..
////////////////////////////////////////////////////////////
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 27/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 27/2011 ΘΕΜΑ: Υποβολή Προτάσεων
της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
για μελέτες και ένταξη έργων στο
πρόγραμμα «Αλέξ. Μπαλτατζής»
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 31η Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 22.30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών καθώς επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, εξέδωσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσίων έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Τα έργα αυτά θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Άξονα 3 και, ειδικότερα, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών.
Η Τοπική Κοινότητα Ιππείου μέσω του τεχνικού προγράμματος που κατέθεσε έχει προτείνει την ένταξη 2 μεγάλων έργων υποδομής (Ανάπλαση πλατείας πάρκου Ιππείου και έργα πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ιππείου – Συκούντας) στο πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής των οποίων οι μελέτες είναι έτοιμες προς έγκριση. Πέραν αυτών δίνεται η δυνατότητα ένταξη έργων μικρής κλίμακας μέσω προτάσεων που θα κατατεθούν έως 31-10-2011 και για τους λόγους αυτούς προτείνω όπως συνταχθούν οι παρακάτω μελέτες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Λέσβου με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή απορροφητικότητα πόρων του παραπάνω προγράμματος για έργα υποδομής στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου:
ΜΕΤΡΟ 313
1. Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας ποδηλατικής διαδρομής στη δημοτική οδό Ιππείου-Ντιπίου.
ΜΕΤΡΟ 321
2. Εκπόνηση μελέτης εκσυγχρονισμού και επέκτασης του αρδευτικού δικτύου Ιππείου, καθώς και των αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης.
Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας μικρού φράγματος στο Χείμαρρο Ευεργέτουλα (περιοχή Ένθρονο) με σκοπό την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.

Εκπόνηση μελέτης για έργα διευθέτησης του χείμαρρου Ευεργέτουλα στην περιοχή Μυλέλια για την προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης.
ΜΕΤΡΟ 322
1.Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παραδοσιακού κτιρίου Χατζηλεονταρή.
2. Εκπόνηση μελέτης υπογειοποίησης καλωδίων στην κεντρική αγορά Ιππείου
3. Εκπόνηση μελέτης πλακόστρωσης της πλατείας Αγίου Προκοπίου καθώς και οδών που έχουν κατεύθυνση από την κεντρική Αγορά προς την ως άνω πλατεία.
ΜΕΤΡΟ 323
1. Εκπόνηση μελέτης έργων αντιστήριξης πλατείας Αγ. Χαραλάμπους καθώς και διαμόρφωση θέσεων θέας εντός αυτής.
2. Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παραδοσιακών βρυσών στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.
3.Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης των περιοχών natura 2000 Ντιπίου και χειμάρρου Ευεργέτουλα καθώς και δενδροφυτεύσεις ενδημικών ειδών.
4. Εκπόνηση μελέτης μετατροπής του παραδοσιακού κτιρίου Χατζηλεονταρή σε χώρο έκθεσης της λαογραφικής-πολιτιστικής κληρονομιάς και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Όπως υποβληθεί αίτημα στο Δήμο Λέσβου εκτός των δύο (2) μεγάλων έργων υποδομής (Ανάπλαση πλατείας πάρκου Ιππείου και έργα πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ιππείου – Συκούντας) που έχει προτείνει για ένταξη στο πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής των οποίων οι μελέτες είναι έτοιμες προς έγκριση και συμπληρωματικά την ένταξη των παρακάτω έργων μικρής κλίμακας για έργα υποδομής στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου με την παράλληλη σύνταξη μελετών από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Λέσβου με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή απορροφητικότητα πόρων του παραπάνω προγράμματος:
ΜΕΤΡΟ 313
1. Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας ποδηλατικής διαδρομής στη δημοτική οδό Ιππείου-Ντιπίου.
ΜΕΤΡΟ 321
1. Εκπόνηση μελέτης εκσυγχρονισμού και επέκτασης του αρδευτικού δικτύου Ιππείου, καθώς και των αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης.
2. Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας μικρού φράγματος στο Χείμαρρο Ευεργέτουλα (περιοχή Ένθρονο) με σκοπό την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
3.Εκπόνηση μελέτης για έργα διευθέτησης του χείμαρρου Ευεργέτουλα στην περιοχή Μυλέλια για την προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης.
ΜΕΤΡΟ 322
1.Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παραδοσιακού κτιρίου Χατζηλεονταρή.
2. Εκπόνηση μελέτης υπογειοποίησης καλωδίων στην κεντρική αγορά Ιππείου
3. Εκπόνηση μελέτης πλακόστρωσης της πλατείας Αγίου Προκοπίου καθώς και οδών που έχουν κατεύθυνση από την κεντρική Αγορά προς την ως άνω πλατεία.

ΜΕΤΡΟ 323
1. Εκπόνηση μελέτης έργων αντιστήριξης πλατείας Αγ. Χαραλάμπους καθώς και διαμόρφωση θέσεων θέας εντός αυτής.
2. Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παραδοσιακών βρυσών στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.
3.Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης των περιοχών natura 2000 Ντιπίου και χειμάρρου Ευεργέτουλα καθώς και δενδροφυτεύσεις ενδημικών ειδών.
4. Εκπόνηση μελέτης μετατροπής του παραδοσιακού κτιρίου Χατζηλεονταρή σε χώρο έκθεσης της λαογραφικής-πολιτιστικής κληρονομιάς .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ