Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Αριθμός απόφασης 24/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 24/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για πιλοτικό Πρόγραμμα τοποθέτησης λαμπτήρων οικονομικού τύπου στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 24η Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι με γνώμονα την «πράσινη» φιλοσοφία που διέπει την τοπική κοινότητα Ιππείου προτείνει την αντικατάσταση των παραδοσιακών λαμπτήρων του δημοτικού φωτισμού στα όρια της Τοπικής Κοινότητας με οικονομικούς και ανθεκτικούς λαμπτήρες νέας τεχνολογίας (LED) αποσκοπώντας στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που συνεπάγεται δραστική μείωση του κόστους ηλεκτροφωτισμού δεδομένου ότι σχεδόν όλη η ενέργεια που καταναλώνουν οι λαμπτήρες LED, σε αντίθεση με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως και αυτούς του φθορισμού, μετατρέπεται σε φως και όχι σε θερμότητα ενώ η διάρκεια ζωής τους είναι πολύ μεγαλύτερη και πρότεινε την ένταξη σε Πιλοτικό Πρόγραμμα αντικατάστασης λαμπτήρων οικονομικού τύπου στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει την ένταξη έργου σε Πιλοτικό Πρόγραμμα αντικατάστασης λαμπτήρων στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου με οικονομικούς και ανθεκτικούς λαμπτήρες νέας τεχνολογίας (LED) αποσκοπώντας στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που συνεπάγεται δραστική μείωση του κόστους ηλεκτροφωτισμού.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
O Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου