Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Αριθμός απόφασης 23/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 23/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για πιλοτικό Πρόγραμμα τοποθέτησης υπόγειων κάδων στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 24η Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι σε πολλές περιοχές της χώρας οι Δημοτικές Αρχές έχουν προχωρήσει σε ένα καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα αυτό της υπογειοποίησης των κάδων απορριμμάτων το οποίο και λύνει ολοκληρωτικά τα προβλήματα που προκύπτουν από τους εμφανείς κάδους. Δεδομένου ότι η Τοπική Κοινότητα Ιππείου θα χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός το προσεχές διάστημα και η εικόνα που παρουσιάζουν οι κάδοι στα όρια του οικισμού κρίνεται αντιαισθητική προτείνει την εκπόνηση μελέτης για εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος υπογειοποίησης των κάδων στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου και εκτέλεση αυτής μέσω του ΕΣΠΑ και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει την εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή Πιλοτικού Προγράμματος τοποθέτησης υπόγειων κάδων στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου και την εκτέλεση του μέσω του ΕΣΠΑ.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου