Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Αριθμός απόφασης 22/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 22/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση απασχόλησης προσωπικού για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου και κοπή χόρτων στους αγροτικούς δρόμους.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 24η Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό πρότεινε ότι όπως γνωρίζετε η Τοπική Κοινότητα Ιππείου με το μεγαλύτερο σε πληθυσμό της Δ.Ε. Ευεργέτουλα, με καθημερινή προσέλευση μαθητών και επισκεπτών της γύρω περιοχής, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, χρήζει της τακτικής καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων της
Επίσης η ύπαρξη τεσσάρων (4) πάρκων, δύο (2) χώρων στάθμευσης, ποδοσφαιρικού γηπέδου αλλά και μεγάλης σε απόστασης εσωτερικής και αγροτικής Οδοποιίας, απαιτεί καθημερινή μέριμνα για την κοπή των χόρτων και την εν γένει διατήρησης τους σε καλή κατάσταση.
Για τους λόγους αυτούς προτείνω να ζητήσουμε την διάθεση και απασχόληση ενός εργάτου καθαριότητας και ενός εργάτου εποχιακά για την κοπή των χόρτων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει στον Δήμο Λέσβου την απασχόληση ενός (1) εργάτη καθαριότητας σε καθημερινή βάση και ενός (1) εργάτη εποχιακά για την κοπή των χόρτων της αγροτικής οδοποιϊας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου