Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Αριθμός απόφασης 21/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 21/2011 ΘΕΜΑ: Εκπόνηση Μελέτης
Εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου και ένταξη στο Πρόγραμμα «εξοικονομώ» του ΥΠΕΚΑ.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 24η Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι ο πρώην Δήμος Μυτιλήνης είχε καταθέσει πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονομώ του ΥΠΕΚΑ η οποία έγινε αποδεκτή. Καθόσον ο Δήμος Λέσβου αποτελεί συνέχεια του πρ. Δήμου Μυτιλήνης και με την επισήμανση από τον υπουργό ΠΕΚΑ ότι εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορεί να τροποποιηθούν στην πορεία τα Σχέδια Υλοποίησης, μετά από αίτημα του Δικαιούχου Δήμου προτείνουμε την ένταξη και της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου στο πρόγραμμα εξοικονομώ και παράλληλα την διερεύνηση της δυνατότητας τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δημόσια κτήρια της Τοπικής μας κοινότητας καθώς και σε άλλους δημόσιους χώρους και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει την ένταξη της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου στο πρόγραμμα στην «εξοικονομώ» του ΥΠΕΚΑ και παράλληλα την διερεύνηση της δυνατότητας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δημόσια κτίρια της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου