Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Αριθμός απόφασης 20/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 20/2011 ΘΕΜΑ: Εκπόνηση Μελέτης
Διαχείρισης υδάτινων πόρων
στην περιοχή του λεκανοπεδίου Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 24η Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι λόγω του ότι η περιοχή είναι εμπλουτισμένη με υπόγεια ύδατα και από αυτή γίνεται η κύρια υδροδότηση της πόλης της Μυτιλήνης και εξαιτίας αυτού γίνεται υπερβολική άντληση υδάτων και βάσει των άρθρων 5 παρ. 5 του Ν. 3199/2003 και του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, η αποκεντρωμένη διοίκηση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, την αναβάθμιση και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων, την προώθηση της βιώσιμης λύσης του νερού,, βάσει μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και την διασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στην άντληση νερού από τους υδροφόρους ορίζοντες και τον εμπλουτισμό τους καθώς επίσης και την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης και προγραμμάτων μέτρων και πρότεινε την Εκπόνηση Μελέτης Διαχείρισης υδάτινων πόρων στην περιοχή του λεκανοπεδίου Ιππείου και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου-Δ/νση Υδάτων B. Αιγαίου, την εκπόνηση της Μελέτης Διαχείρισης υδάτινων πόρων στην περιοχή του λεκανοπεδίου Ιππείου..
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου