Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Αριθμός απόφασης 26/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 26/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για προμήθεια
εφεδρικής αντλίας στο
αντλιοστάσιο «ριζοβούνι»
Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 24η Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό πρότεινε να υποβληθεί αίτημα στο Δήμο Λέσβου για προμήθεια εφεδρικής αντλίας στο αντλιοστάσιο «ριζοβούνι» Ιππείου ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση της Τοπικής μας Κοινότητας σε περίπτωση βλάβης της παλιάς αντλίας και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει όπως υποβληθεί αίτημα στο Δήμο Λέσβου για προμήθεια εφεδρικής αντλίας στο αντλιοστάσιο «ριζοβούνι» Ιππείου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση της Τοπικής μας Κοινότητας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 25/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 25/2011 ΘΕΜΑ: Αίτημα για εγκατάσταση
Internet στο Κοινοτικό Γραφείο
Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 24η Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό πρότεινε να υποβληθεί αίτημα στο Δήμο Λέσβου για την τοποθέτηση ADSL σύνδεσης και πρόσβασης στο internet του γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας και αλληλογραφίας, τόσο με το Δήμο, όσο και με τις άλλες κρατικές υπηρεσίες και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει όπως υποβληθεί αίτημα στο Δήμο Λέσβο για την τοποθέτηση ADSL σύνδεσης και πρόσβασης στο internet του γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας και αλληλογραφίας, τόσο με το Δήμο, όσο και με τις άλλες κρατικές υπηρεσίες .
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 24/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 24/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για πιλοτικό Πρόγραμμα τοποθέτησης λαμπτήρων οικονομικού τύπου στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 24η Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι με γνώμονα την «πράσινη» φιλοσοφία που διέπει την τοπική κοινότητα Ιππείου προτείνει την αντικατάσταση των παραδοσιακών λαμπτήρων του δημοτικού φωτισμού στα όρια της Τοπικής Κοινότητας με οικονομικούς και ανθεκτικούς λαμπτήρες νέας τεχνολογίας (LED) αποσκοπώντας στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που συνεπάγεται δραστική μείωση του κόστους ηλεκτροφωτισμού δεδομένου ότι σχεδόν όλη η ενέργεια που καταναλώνουν οι λαμπτήρες LED, σε αντίθεση με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως και αυτούς του φθορισμού, μετατρέπεται σε φως και όχι σε θερμότητα ενώ η διάρκεια ζωής τους είναι πολύ μεγαλύτερη και πρότεινε την ένταξη σε Πιλοτικό Πρόγραμμα αντικατάστασης λαμπτήρων οικονομικού τύπου στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει την ένταξη έργου σε Πιλοτικό Πρόγραμμα αντικατάστασης λαμπτήρων στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου με οικονομικούς και ανθεκτικούς λαμπτήρες νέας τεχνολογίας (LED) αποσκοπώντας στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που συνεπάγεται δραστική μείωση του κόστους ηλεκτροφωτισμού.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
O Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 23/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 23/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για πιλοτικό Πρόγραμμα τοποθέτησης υπόγειων κάδων στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 24η Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι σε πολλές περιοχές της χώρας οι Δημοτικές Αρχές έχουν προχωρήσει σε ένα καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα αυτό της υπογειοποίησης των κάδων απορριμμάτων το οποίο και λύνει ολοκληρωτικά τα προβλήματα που προκύπτουν από τους εμφανείς κάδους. Δεδομένου ότι η Τοπική Κοινότητα Ιππείου θα χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός το προσεχές διάστημα και η εικόνα που παρουσιάζουν οι κάδοι στα όρια του οικισμού κρίνεται αντιαισθητική προτείνει την εκπόνηση μελέτης για εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος υπογειοποίησης των κάδων στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου και εκτέλεση αυτής μέσω του ΕΣΠΑ και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει την εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή Πιλοτικού Προγράμματος τοποθέτησης υπόγειων κάδων στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου και την εκτέλεση του μέσω του ΕΣΠΑ.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 22/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 22/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση απασχόλησης προσωπικού για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου και κοπή χόρτων στους αγροτικούς δρόμους.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 24η Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό πρότεινε ότι όπως γνωρίζετε η Τοπική Κοινότητα Ιππείου με το μεγαλύτερο σε πληθυσμό της Δ.Ε. Ευεργέτουλα, με καθημερινή προσέλευση μαθητών και επισκεπτών της γύρω περιοχής, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, χρήζει της τακτικής καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων της
Επίσης η ύπαρξη τεσσάρων (4) πάρκων, δύο (2) χώρων στάθμευσης, ποδοσφαιρικού γηπέδου αλλά και μεγάλης σε απόστασης εσωτερικής και αγροτικής Οδοποιίας, απαιτεί καθημερινή μέριμνα για την κοπή των χόρτων και την εν γένει διατήρησης τους σε καλή κατάσταση.
Για τους λόγους αυτούς προτείνω να ζητήσουμε την διάθεση και απασχόληση ενός εργάτου καθαριότητας και ενός εργάτου εποχιακά για την κοπή των χόρτων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει στον Δήμο Λέσβου την απασχόληση ενός (1) εργάτη καθαριότητας σε καθημερινή βάση και ενός (1) εργάτη εποχιακά για την κοπή των χόρτων της αγροτικής οδοποιϊας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 21/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 21/2011 ΘΕΜΑ: Εκπόνηση Μελέτης
Εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου και ένταξη στο Πρόγραμμα «εξοικονομώ» του ΥΠΕΚΑ.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 24η Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι ο πρώην Δήμος Μυτιλήνης είχε καταθέσει πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονομώ του ΥΠΕΚΑ η οποία έγινε αποδεκτή. Καθόσον ο Δήμος Λέσβου αποτελεί συνέχεια του πρ. Δήμου Μυτιλήνης και με την επισήμανση από τον υπουργό ΠΕΚΑ ότι εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορεί να τροποποιηθούν στην πορεία τα Σχέδια Υλοποίησης, μετά από αίτημα του Δικαιούχου Δήμου προτείνουμε την ένταξη και της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου στο πρόγραμμα εξοικονομώ και παράλληλα την διερεύνηση της δυνατότητας τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δημόσια κτήρια της Τοπικής μας κοινότητας καθώς και σε άλλους δημόσιους χώρους και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει την ένταξη της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου στο πρόγραμμα στην «εξοικονομώ» του ΥΠΕΚΑ και παράλληλα την διερεύνηση της δυνατότητας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δημόσια κτίρια της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 20/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 20/2011 ΘΕΜΑ: Εκπόνηση Μελέτης
Διαχείρισης υδάτινων πόρων
στην περιοχή του λεκανοπεδίου Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 24η Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι λόγω του ότι η περιοχή είναι εμπλουτισμένη με υπόγεια ύδατα και από αυτή γίνεται η κύρια υδροδότηση της πόλης της Μυτιλήνης και εξαιτίας αυτού γίνεται υπερβολική άντληση υδάτων και βάσει των άρθρων 5 παρ. 5 του Ν. 3199/2003 και του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, η αποκεντρωμένη διοίκηση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, την αναβάθμιση και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων, την προώθηση της βιώσιμης λύσης του νερού,, βάσει μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και την διασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στην άντληση νερού από τους υδροφόρους ορίζοντες και τον εμπλουτισμό τους καθώς επίσης και την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης και προγραμμάτων μέτρων και πρότεινε την Εκπόνηση Μελέτης Διαχείρισης υδάτινων πόρων στην περιοχή του λεκανοπεδίου Ιππείου και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου-Δ/νση Υδάτων B. Αιγαίου, την εκπόνηση της Μελέτης Διαχείρισης υδάτινων πόρων στην περιοχή του λεκανοπεδίου Ιππείου..
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ