Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Απόφαση 15/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 15/2011 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση άτυπης Τοπικής Επιτροπής
Διαβούλευσης ως οργάνου με συμβουλευτικές
αρμοδιότητες.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθαν σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 15-04-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό πρότεινε την συγκρότηση άτυπης Τοπικής Επιτροπής Διαβούλευσης Ιππείου, ως οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες (καθ’ ερμηνεία του άρθρου 76 του Ν 3852/2010 και κάλεσε τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τα παραπάνω
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α

1. Α. Συγκροτεί Άτυπη Τοπική Επιτροπή Ιππείου Διαβούλευσης με συμβουλευτικές αρμοδιότητες στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου (καθ’ ερμηνεία του άρθρου 76 του Ν 3852/2010) αποτελούμενη από 17 μέλη και με σύνθεση, όπως παρακάτω:
1.Δύο (2) μέλη του Δημ. Συμβουλίου Λέσβου από την Δ.Ε. Ευεργέτουλα.
2. Τρεις (3) Τοπ. Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
3. Ένα (1) εκπρόσωπο Πολ. Συλλόγου Ιππείου «Άγιος Προκόπιος»
4. Ένα (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών
5. Ένα (1) εκπρόσωπο Α.Φ.Σ. Αστέρα Ιππείου-Συκούντας
6. Ένα (1) εκπρόσωπο του Αγροτικού Συν/σμού Ιππείου
7. Ένα (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
8. Ένα (1) εκπρόσωπο των Επαγγελματιών Ιππείου.
9. Ένα (1) εκπρόσωπο Επιστημονικών Φορέων (Περ. Ιατρείου).
10.Δύο (2) μέλη της Εκπαιδευτικής Κοινότητας.
11.Τρεις (3) δημότες (εκ των οποίων ο ένας κάτω των 25 ετών)
Β. Κύριο έργο της Επιτροπής Διαβούλευσης είναι:
Β. Να γνωμοδοτεί στο συμβούλιο της τοπικής κοινότητας σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα και των προτάσεων για το τεχνικό πρόγραμμα.
Γ. Να γνωμοδοτεί στο συμβούλιο της τοπικής κοινότητας για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παραπέμπονται στο συμβούλιο της Τοπ. Κοινότητας.
Δ.. Να εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου και να διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
2. Η λειτουργία της Επιτροπής θα ξεκινήσει μετά τον ορισμό των μελών από τους παραπάνω φορείς με σχετική απόφαση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας.
3. Η παραπάνω Επιτροπή θα συνεδριάζει δημόσια στο Γραφείο της Τοπ. Κοινότητας Ιππείου μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτής.
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.


ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου