Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Απόφαση 14/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 14/2011 ΘΕΜΑ: Ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακού Σταθμού στο
κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ευεργέτουλα.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθαν σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 15-04-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό εισηγήθηκε την υποβολή πρότασης για την ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακού Σταθμού στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ευεργέτουλα, καθώς είπε ότι για τον σκοπό αυτό υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση από προγράμματα ΕΣΠΑ.
Για τον σκοπό αυτό υπήρξε κοινή σύσκεψη με την Τοπική Κοινότητα Συκούντας για την υποβολή πρότασης ίδρυσης και λειτουργίας βρεφονηπιακού Σταθμού στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ευεργέτουλα.
Η ίδρυση του βρεφονηπιακού Σταθμού αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων μας, αφού υπάρχει μεγάλος αριθμός νηπίων στην περιοχή και επιπλέον θα αξιοποιηθεί με τον πιο κατάλληλο τρόπο το κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ευεργέτουλα αφού σήμερα λειτουργεί με ένα (1) μόνο μόνιμο υπάλληλο που εκτελεί χρέη εισπράκτορα και κάλεσε τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τα παραπάνω
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α

1.Να υποβληθεί πρόταση προς τους αρμόδιους φορείς του Δήμου Λέσβου για την ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακού Σταθμού στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ευεργέτουλα.
2. Σε περίπτωση μη επάρκειας του χώρου του Δημαρχείου για τις εισπρακτικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής οι υπηρεσίες αυτές να μεταφερθούν στο κτίριο του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου