Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Απόφαση 13/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥΑρ. απόφασης 13/2011 ΘΕΜΑ:Καθορισμός χώρων, θέσεων και αδειών πλανοδίων
μικροπωλητών για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων την
7η και 8η Ιουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθαν σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 15-04-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και κατέθεσε το αριθ. 20463/8.4.2011 έγγραφο του Δήμου Λέσβου με το οποίο ζητείτε από τις Τοπικές και Δημοτικές κοινότητες να προτείνουν τους χώρους, τις θέσεις, τον αριθμό των αδειών, το είδος των προϊόντων και το ύψος του τέλους κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την Εορτή του Αγίου Προκοπίου που όπως είναι γνωστό γίνεται κατά την 7η και 8η Ιουλίου κάθε έτους και κάλεσε τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του το παραπάνω σχετικό έγγραφο του Δήμου Λέσβου
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω:
1. Ως χώρο ανάπτυξης των προϊόντων των πλανοδίων μικροπωλητών τον χώρο των πεζοδρομίων της Κεντρικής αγοράς (8ης Νοεμβρίου) της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου και τον χώρο των πεζοδρομίων περιμετρικά του Πάρκου Ιππείου.
2. Τον αριθμό των θέσεων (αριθμημένο ανά μέτρο) σε ενενήντα και τον αριθμό των αδειών σε είκοσι πέντε (25).
3.Ως είδος προϊόντων (κάθε νόμιμο εμπόρευμα).
4. Το τέλος χρήσης πεζοδρομίων προτείνεται στο ποσό των 3,5 Ευρώ ανά μέτρο.
Β. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου που κοινοποιείται η απόφαση αυτή, παρακαλείται να προβεί στην σύνταξη τοπογραφικού σχεδιαγράμματος των χώρων που θα αναπτυχθούν οι πάγκοι των πλανόδιων μικροπωλητών.
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου