Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Aπόφαση 16/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 16/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για Παράταση
Ωραρίου λειτουργίας Μουσικής.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 15η Μαίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 21.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 9-05-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό έθεσε υπόψιν το αριθ. 21735/14.4.2011 έγγραφο του Γραφείου του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λέσβου για πρόταση ωραρίου λειτουργίας Μουσικής των καταστημάτων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Τοπικής Κοινότητας μας και πρότεινε η παράταση να ισχύει για μία ώρα πέραν του κανονικού ωραρίου δηλαδή για μέχρι 23.00 την χειμερινή περίοδο και μέχρι 24.00 την θερινή περίοδο και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει, όπως το ωράριο λειτουργίας μουσικής των Καταστημάτων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Τοπικής μας Κοινότητας να παραταθεί για την μεν χειμερινή περίοδο μέχρι την 23.00 και τη δε θερινή περίοδο μέχρι την 24.00, ανεξάρτητα αν αυτά λειτουργούν σε ανοικτό ή κλειστό χώρο.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου