Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Απόφαση 19/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 19/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για σύνταξη
μελετών έργων που αφορούν την
Τοπική Κοινότητα Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 15η Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 21.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 9-05-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι θεωρεί απαραίτητο την σύνταξη των παρακάτω δύο (2) μελετών τα οποία θα εκτελεστούν παράλληλα με την εκτέλεση του έργου του Βιολογικού Καθαρισμού που πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα:
1. Την πλακόστρωση της πλατείας «Αγίου Προκοπίου» και
2. Την επισκευή των κρασπεδόρειθρων του δρόμου της Κεντρικής αγοράς του χωριού που έχουν καταστραφεί καθώς επίσης και την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων των πεζοδρομίων και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου την σύνταξη των παρακάτω μελετών:
1., Την πλακόστρωση της πλατείας «Αγίου Προκοπίου», και
2. Την επισκευή των κρασπεδόρειθρων του δρόμου της Κεντρικής αγοράς του χωριού και την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα πεζοδρόμια.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Απόφαση 18/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 18/2011 ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός
Εκδηλώσεων για την Παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλλοντος.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 15η Μαίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 21.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 9-05-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι την 5 Ιουνίου 2011, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος προτείνω όπως η Τοπική Κοινότητα μας σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Συκούντας και ομάδες Εθελοντών του Νησιού μας αλλά και όσων θέλουν να συμμετέχουν, να προβεί στον καθαρισμό των ακτών της περιοχής Λάρσου, του Έλους Ντιπίου και της περιοχής του ποταμού Ευεργέτουλα και κάλεσε τα Μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προγραμματίζει όπως την 5 Ιουνίου 2011, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος η Τοπική μας Κοινότητα, σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Συκούντας και ομάδες Εθελοντών του Νησιού μας αλλά και όσων θέλουν να συμμετέχουν, να προβεί στον καθαρισμό των ακτών της περιοχής Λάρσου, του Έλους Ντιπίου και της περιοχής του ποταμού Ευεργέτουλα και κάνει έκκληση στους κατοίκους μας να συμμετέχουν ενεργά
Αφού συντάχθηκε και αν αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Απόφαση 17/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 17/2011 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ομάδων
Πυρασφάλειας.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 15η Μαίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 21.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 9-05-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι σύμφωνα με το Νόμο «Καλλικράτη», οι Τοπικές Κοινότητας θα πρέπει να συγκροτούν Ομάδες Πυρασφάλειες, οι οποίες θα διαφυλάσσουν την περιοχή από τυχόν πυρκαγιές εν όψει της θερινής περιόδου και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Αναθέτει στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου την συγκρότηση Εθελοντικής Τοπικής Ομάδας Πυρασφάλειας, εν όψει της θερινής περιόδου 2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Aπόφαση 16/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 16/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για Παράταση
Ωραρίου λειτουργίας Μουσικής.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 15η Μαίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 21.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 9-05-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό έθεσε υπόψιν το αριθ. 21735/14.4.2011 έγγραφο του Γραφείου του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λέσβου για πρόταση ωραρίου λειτουργίας Μουσικής των καταστημάτων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Τοπικής Κοινότητας μας και πρότεινε η παράταση να ισχύει για μία ώρα πέραν του κανονικού ωραρίου δηλαδή για μέχρι 23.00 την χειμερινή περίοδο και μέχρι 24.00 την θερινή περίοδο και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει, όπως το ωράριο λειτουργίας μουσικής των Καταστημάτων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Τοπικής μας Κοινότητας να παραταθεί για την μεν χειμερινή περίοδο μέχρι την 23.00 και τη δε θερινή περίοδο μέχρι την 24.00, ανεξάρτητα αν αυτά λειτουργούν σε ανοικτό ή κλειστό χώρο.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Απόφαση 15/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 15/2011 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση άτυπης Τοπικής Επιτροπής
Διαβούλευσης ως οργάνου με συμβουλευτικές
αρμοδιότητες.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθαν σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 15-04-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό πρότεινε την συγκρότηση άτυπης Τοπικής Επιτροπής Διαβούλευσης Ιππείου, ως οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες (καθ’ ερμηνεία του άρθρου 76 του Ν 3852/2010 και κάλεσε τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τα παραπάνω
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α

1. Α. Συγκροτεί Άτυπη Τοπική Επιτροπή Ιππείου Διαβούλευσης με συμβουλευτικές αρμοδιότητες στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου (καθ’ ερμηνεία του άρθρου 76 του Ν 3852/2010) αποτελούμενη από 17 μέλη και με σύνθεση, όπως παρακάτω:
1.Δύο (2) μέλη του Δημ. Συμβουλίου Λέσβου από την Δ.Ε. Ευεργέτουλα.
2. Τρεις (3) Τοπ. Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
3. Ένα (1) εκπρόσωπο Πολ. Συλλόγου Ιππείου «Άγιος Προκόπιος»
4. Ένα (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών
5. Ένα (1) εκπρόσωπο Α.Φ.Σ. Αστέρα Ιππείου-Συκούντας
6. Ένα (1) εκπρόσωπο του Αγροτικού Συν/σμού Ιππείου
7. Ένα (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
8. Ένα (1) εκπρόσωπο των Επαγγελματιών Ιππείου.
9. Ένα (1) εκπρόσωπο Επιστημονικών Φορέων (Περ. Ιατρείου).
10.Δύο (2) μέλη της Εκπαιδευτικής Κοινότητας.
11.Τρεις (3) δημότες (εκ των οποίων ο ένας κάτω των 25 ετών)
Β. Κύριο έργο της Επιτροπής Διαβούλευσης είναι:
Β. Να γνωμοδοτεί στο συμβούλιο της τοπικής κοινότητας σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα και των προτάσεων για το τεχνικό πρόγραμμα.
Γ. Να γνωμοδοτεί στο συμβούλιο της τοπικής κοινότητας για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παραπέμπονται στο συμβούλιο της Τοπ. Κοινότητας.
Δ.. Να εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου και να διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
2. Η λειτουργία της Επιτροπής θα ξεκινήσει μετά τον ορισμό των μελών από τους παραπάνω φορείς με σχετική απόφαση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας.
3. Η παραπάνω Επιτροπή θα συνεδριάζει δημόσια στο Γραφείο της Τοπ. Κοινότητας Ιππείου μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτής.
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.


ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Απόφαση 14/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 14/2011 ΘΕΜΑ: Ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακού Σταθμού στο
κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ευεργέτουλα.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθαν σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 15-04-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό εισηγήθηκε την υποβολή πρότασης για την ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακού Σταθμού στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ευεργέτουλα, καθώς είπε ότι για τον σκοπό αυτό υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση από προγράμματα ΕΣΠΑ.
Για τον σκοπό αυτό υπήρξε κοινή σύσκεψη με την Τοπική Κοινότητα Συκούντας για την υποβολή πρότασης ίδρυσης και λειτουργίας βρεφονηπιακού Σταθμού στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ευεργέτουλα.
Η ίδρυση του βρεφονηπιακού Σταθμού αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων μας, αφού υπάρχει μεγάλος αριθμός νηπίων στην περιοχή και επιπλέον θα αξιοποιηθεί με τον πιο κατάλληλο τρόπο το κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ευεργέτουλα αφού σήμερα λειτουργεί με ένα (1) μόνο μόνιμο υπάλληλο που εκτελεί χρέη εισπράκτορα και κάλεσε τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τα παραπάνω
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α

1.Να υποβληθεί πρόταση προς τους αρμόδιους φορείς του Δήμου Λέσβου για την ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακού Σταθμού στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ευεργέτουλα.
2. Σε περίπτωση μη επάρκειας του χώρου του Δημαρχείου για τις εισπρακτικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής οι υπηρεσίες αυτές να μεταφερθούν στο κτίριο του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Απόφαση 13/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥΑρ. απόφασης 13/2011 ΘΕΜΑ:Καθορισμός χώρων, θέσεων και αδειών πλανοδίων
μικροπωλητών για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων την
7η και 8η Ιουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθαν σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 15-04-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και κατέθεσε το αριθ. 20463/8.4.2011 έγγραφο του Δήμου Λέσβου με το οποίο ζητείτε από τις Τοπικές και Δημοτικές κοινότητες να προτείνουν τους χώρους, τις θέσεις, τον αριθμό των αδειών, το είδος των προϊόντων και το ύψος του τέλους κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την Εορτή του Αγίου Προκοπίου που όπως είναι γνωστό γίνεται κατά την 7η και 8η Ιουλίου κάθε έτους και κάλεσε τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του το παραπάνω σχετικό έγγραφο του Δήμου Λέσβου
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω:
1. Ως χώρο ανάπτυξης των προϊόντων των πλανοδίων μικροπωλητών τον χώρο των πεζοδρομίων της Κεντρικής αγοράς (8ης Νοεμβρίου) της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου και τον χώρο των πεζοδρομίων περιμετρικά του Πάρκου Ιππείου.
2. Τον αριθμό των θέσεων (αριθμημένο ανά μέτρο) σε ενενήντα και τον αριθμό των αδειών σε είκοσι πέντε (25).
3.Ως είδος προϊόντων (κάθε νόμιμο εμπόρευμα).
4. Το τέλος χρήσης πεζοδρομίων προτείνεται στο ποσό των 3,5 Ευρώ ανά μέτρο.
Β. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου που κοινοποιείται η απόφαση αυτή, παρακαλείται να προβεί στην σύνταξη τοπογραφικού σχεδιαγράμματος των χώρων που θα αναπτυχθούν οι πάγκοι των πλανόδιων μικροπωλητών.
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ