Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 12/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για οικονομική ενίσχυση
της πολύτεκνης οικογένειας του
Α.Κ.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 10η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.30, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθαν σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 5-04-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι όπως γνωρίζετε η κατοικία που διαμένει η οικογένεια του Α.Κ. έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και χρήζει άμεσης βοήθειας, αυτό άλλωστε προκύπτει και από την αριθ. 20324/8.4.2011 έκθεση της Κοινωνιολόγου κ. Μαρίας Σαββέλου, όπου περιγράφονται οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης των μελών της οικογένειας του (της συζύγου του και των πέντε παιδιών του που διαμένουν σ’ αυτή) και πρότεινε στα μέλη της Τοπ. Κοινότητας την υποβολή πρότασης προς τον Δήμο Λέσβου για την στήριξη και οικονομική ενίσχυση της οικογένειας και κάλεσε αυτά να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του την εισήγηση του Προέδρου και την έκθεση της Κοινωνιολόγου
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α

Αποφαίνεται όπως υποβληθεί αίτημα προς τους Αρμόδιους Φορείς (ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ) για την οικονομική ενίσχυση της πολύτεκνης οικογένειας του Α.Κ.
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.


ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου