Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2011 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ

Αρ. απόφασης 11/2011
ΘΕΜΑ: Προτάσεις για κατάρτιση
Τεχνικού Προγράμματος Δήμου
Λέσβου, έτους 2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 17η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 12-03-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ

Απόντες
ΚΑΝΕΝΑΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι εν όψει της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβο θα πρέπει να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για τα έργα που θα εκτελεστούν στο Δημ. Διαμέρισμά μας, κατά το έτος 2011, αφού λάβουμε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του Δημοτικού Διαμερίσματος καθώς επίσης και τα αιτιολογημένα αιτήματα των δημοτών μας
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο

Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α


Προτείνει όπως στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβου, έτους 2011, ενταχθούν τα παρακάτω έργα που αφορούν την Τοπική Κοινότητα Ιππείου:


Από πιστώσεις ΣΑΤΑ
1) Ηλεκτροδότηση δεξαμενής ΠΟΣΟ 4.500,00 ΕΥΡΩ
2) Ηλεκτρ/ση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΠΟΣΟ 2.000,00 ΕΥΡΩ
3) Φωταγώγηση Πάρκιγκ (ΚΑΡΡΕ) ΠΟΣΟ 6.600,00 ΕΥΡΩ
4) Αγροτική Οδοποϊϊα ΠΟΣΟ 6.600,00 ΕΥΡΩ
5) Ασφαλτόστρωση –διαγράμμιση Πάρκιγκ ΠΟΣΟ 6.600,00 ΕΥΡΩ
6) Εσωτερική Οδοποιία ΠΟΣΟ 6.600,00 ΕΥΡΩ
7) Διαμόρφωση χώρου αιγιαλού & Παραλίας ΠΟΣΟ 1.000,00 ΕΥΡΩ
8) Επισκευή Παιδικών χαρών ΠΟΣΟ 1.500,00 ΕΥΡΩ
9)Αποκατάσταση αγων. χώρου γηπέδου ΠΟΣΟ 3.000,00 ΕΥΡΩ
10) Επέκταση εσωτερικού φωτισμού ΠΟΣΟ 5.000,00 ΕΥΡΩ
11) Επισκευή παγκακιών ΠΟΣΟ 500,00 ΕΥΡΩ
Σύνολο 43.900,00 ΕΥΡΩ
Επίσης θεωρεί ως απαραίτητο την εκτέλεση των παρακάτω έργων:
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων Κοιν. Γραφείου από πιστώσεις Τακτικών εσόδων που προέρχονται από τα μισθώματα του Καφενείου «Αγροκήπιο» και Αναψυκτήριο.
2. Από πιστώσεις ανταποδοτικών τελών, την επισκευή του αρδευτικού δικτύου και των εργασιών που είναι απαραίτητες για την λειτουργία του αρδευτικού δικτύου καθώς επίσης και την τοποθέτηση βανών σε διάφορα σημεία του χωριού ώστε να είναι δυνατή η επισκευή του δικτύου ύδρευσης χωρίς να απαιτείται η διακοπή του νερού σ’ όλο τον οικισμό.

3. Την ένταξη των παρακάτω έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λέσβο ή σε άλλα προγράμματα:
Α. Εξοπλισμός Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (ΕΣΠΑ).
Β. Ανάπλαση Πάρκου Ιππείου (υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη)
Γ. Εκτέλεση έργων πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ιππείου - Συκούντας.
(υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη)

4.Την σύνταξη των παρακάτω μελετών:
Μελέτη για επισκευή –αξιοποίηση κτιρίου Χ#Λεονταρή.
Μελέτη ηλεκτροφωτισμού κεντρικής αγοράς Ιππείου.
Μελέτη για χλοοτάπητα γηπέδου Ιππείου
Μελέτη επέκτασης αιθουσών Δημ. Σχολείου Ιππείου.
Μελέτη ασφαλτόστρωσης παρακαμπτήριου δρόμου «Καβαλάδος» και

5.Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου του Βιοτόπου «Κόλπος Γέρας -Έλος Ντίπι, -Ορεινός Όγκος Ολύμπου», χαρακτηρισμένου ως περιοχή NATURA, με ΚΩΔΙΚΟ: GR 4110005 έκτασης 854.000 στρεμμάτων και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης της προαναφερθείσας περιοχής , όπως προβλέπει και ο Ν. 2742/1999 περί χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης .

Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.


ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου