Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ

Αρ. απόφασης 1]2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για παραχώρηση βιβλίων της Κοινοτικής βιβλιοθήκης Ιππείου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 30η Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 24-01-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε την παραχώρηση των βιβλίων που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ιππείου «Άγιος Προκόπιος».
Τα βιβλία αυτά είχαν προμηθευτεί από την τότε Κοινότητα Ιππείου , κατά το έτος 1981 και είναι βιβλία διαφόρων θεμάτων (ιστορικά, λογοτεχνικά, διηγήματα κ.λ.π. και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου , ύστερα από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Προτείνει την παραχώρηση των βιβλίων που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Άγιο Προκόπιο Ιππείου», αφού προηγουμένως καταγραφούν και παραδοθούν με πρωτόκολλο παραλαβής και με την ρητή υποχρέωση σε περίπτωση μη λειτουργίας του Συλλόγου, αυτεπάγγελτα αυτά να επιστρέφονται στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.

Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη


Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.


ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου