Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 9/2011 ΘΕΜΑ: Αίτημα για διάθεση
χωματουργικών μηχανημάτων
και αδρανών υλικών για την
αποκατάσταση ζημιών στο
αγροτικό οδικό δίκτυο.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 16-02-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος της Δημ. Ενότητας Ευεργέτουλα κ. Γεώργιος Βουνάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι λόγω των βροχοπτώσεων της χειμερινής περιόδου το αγροτικό οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και σε μερικά σημεία του έχει καταστεί απροσπέλαστο για τα διερχόμενα αγροτικά οχήματα και πρότεινε να ζητηθεί η διάθεση χωμ. μηχανημάτων και αδρανών υλικών για την άμεση αποκατάσταση του στο ορεινό αγροτικό οδικό δίκτυο και στο μεν πεδινό (κάμπος Ιππείου) όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α। Να ζητηθεί από τους αρμόδιους φορείς (Δήμο Λέσβου και Περιφέρεια) η διάθεση χωμ। μηχανημάτων και η προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου.

Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου