Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 8/2011 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τις
εκδηλώσεις της Εθνικής
Εορτής της 25ης Μαρτίου και
αίτημα κάλυψης των
δαπανών από το Δ. Λέσβου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 16-02-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος της Δημ. Ενότητας Ευεργέτουλα κ. Γεώργιος Βουνάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι όπως γνωρίζετε κατά τις εορτές της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου στην Τοπική Κοινότητα μας γίνονται διάφορες εκδηλώσεις (κατάθεση στεφάνων, παρέλαση σχολικών Τμημάτων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου με ηχητική κάλυψη, παράθεση αναψυκτικών και καφέδων στους Εκπαιδευτικούς, διανομή εδεσμάτων στους μαθητές κ.λ.π.) για τα οποία απαιτείται δαπάνη και πρότεινε να υποβληθεί αίτημα προς το Δήμο Λέσβου για την κάλυψη τους και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Να ζητηθεί από τον Δήμο Λέσβου η κάλυψη της δαπάνης για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου.

Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου