Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 6]2011 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τον
καθορισμό κοινόχρηστων χώρων
για την τοποθέτηση κάδων
αποκομιδής απορριμμάτων και
πρόταση για προμήθεια κάδων
υλικών ανακύκλωσης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 16-02-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος της Δημ. Ενότητας Ευεργέτουλα κ. Γεώργιος Βουνάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι πρέπει με απόφαση μας να καθορίσουμε τους κοιν. Χώρους τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων καθώς επίσης και να απευθύνουμε αίτημα προς την Εταιρεία Ανακύκλωσης για την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων και πλαστικών και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Να συγκροτηθεί Επιτροπή αποτελούμενη από τα μέλη του Δ.Σ της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου καθώς και τους Δημ . Συμβούλους κ. Προκόπιο Γυμνάγο και Κων/νο Ψαρρόπουλο για τον καθορισμό των κοιν. χώρων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων και να απευθύνει αίτημα προς την Εταιρεία Ανακύκλωσης για την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων και πλαστικών στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.


Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου