Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ

Αρ. απόφασης 3]2011 ΘΕΜΑ: Ενημέρωση και συζήτηση θεμάτων και προβλημάτων που αφορούν την Τοπική Κοινότητα Ιππείου-Πρόταση για την ισχύ της απαγόρευσης στάθμευσης στον Κεντρικό δρόμο του χωριού μας.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 30η Iανουαρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 24-01-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έγινε ενημέρωση των Συμβούλων για τα θέματα που απασχολούν την Τοπική Κοινότητα, τα θέματα που έχουν τεθεί και τα σχετικά έγγραφα που έχουν αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς.
Στη συνέχεια έγινε διαλογική συζήτηση, όπου τέθηκαν και αναφέρθηκαν θέματα που αφορούσαν την καθαριότητα των κοιν. Χώρων, την διέλευση βαρέων οχημάτων από τον οικισμό Ιππείου, τα αυτοκίνητα και μηχανάκια που υπάρχουν εγκαταλειμμένα στους δρόμους, την λειτουργία του αρδευτικού δικτύου και τέλος την ισχύ των απαγορευτικών πινακίδων για τα αυτοκίνητα που σταθμεύουν στην κεντρική αγορά από τον υποσταθμό ΔΕΗ Αλαμανέλλη μέχρι και το ζαχαροπλαστείο Σαμαρά.και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου , ύστερα από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Να γίνει έγγραφο στους αρμόδιους φορείς (Αστυνομία-Δήμο κ.λ.π.) για την ισχύ των απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης στον κεντρικό δρόμο του χωριού (από ζαχαροπλαστείο Σαμαρά μέχρι και τον υποσταθμό ΔΕΗ Αλαμανέλλη) καθώς και την απαγόρευση διέλευσης των βαρέων οχημάτων (άνω των 10 ΤΟΝ) από τον οικισμό του χωριού.
Β. Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να απομακρυνθούν τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα και μηχανάκια από τους δρόμους του χωριού.
Γ. Να γίνει συντήρηση όπου απαιτείται των ηλεκτρ. Πινάκων- μηχανημάτων και φρεατίων άρδευσης, επισκευή και αποκατάσταση βλαβών του αρδευτικού δικτύου καθώς επίσης και την ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο της λειτουργίας της υπηρεσίας άρδευσης.


Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς

Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου