Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 2]2011 ΘΕΜΑ: Ανάθεση
γραμματειακής Υποστήριξης
της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 30η Iανουαρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 24-01-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε την ανάθεση της γραμματειακής υποστήριξης στον υπάλληλο του Δήμου κ. Ευστράτιο Χρυσάφη, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο χωριό μας και έχει υπηρετήσει ως γραμματέας στην τότε Κοινότητα Ιππείου από το έτος 1987 μέχρι το έτος 1998 και έκτοτε μέχρι το έτος 2010 είχε αναλάβει την γραμματειακή υποστήριξη του Δ.Δ. Ιππείου και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου , ύστερα από διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α

Προτείνει την ανάθεση την γραμματειακής υποστήριξης της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου στον υπάλληλο του Δήμου Λέσβου κ. Ευστράτιο Χρυσάφη.

Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη

Υ π ο γ ρ α φ έ ς

Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου


ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου