Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Αρ. απόφασης 37/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 37/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για αξιοποίηση της
ακίνητης αγροτικής περιουσίας της
Τοπ. Κοινότητας Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 15-11-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε όπως γνωρίζετε η πρώην Κοινότητα Ιππείου έχει στην κατοχή της με βάση το κτηματολόγιο Ιππείου αγροτική ακίνητη περιουσία την οποία προτείνω ο Δήμος μας, αφού πρώτα την καταγράψει με γεωπόνο της υπηρεσίας, να την αξιοποιήσει ώστε να επιφέρει έσοδα και κάλεσε τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Προτείνει την καταγραφή και την αξιοποίηση της αγροτικής ακίνητης περιουσίας της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.

Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.


ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αρ. απόφασης 36/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 36/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για επαναδημοπράτηση
Καφενείου Αγροκήπιο Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 15-11-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε κατόπιν ενημέρωσης μας από τη Δ.Ε Ευεργέτουλα η μίσθωση του καφενείου Αγροκήπιο λήγει την 20 Νοεμβρίου 2011. Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί για όλο αυτό το χρονικό διάστημα της μίσθωσης είναι γνωστά σ’ όλους μας.
Προτείνω λοιπόν η λειτουργία του Καφενείου που θα δημοπρατηθεί, αφού πρώτα παραληφθεί από την αρμόδια κατά νόμο επιτροπή, να αφορά την μίσθωση ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «παραδοσιακού Καφενείου» ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό ως «καφενείο» και κάλεσε τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Προτείνει την παραλαβή ,από την κατά νόμο επιτροπή, του καταστήματος Ιππείου με την επωνυμία «Αγροκήπιο» και την επαναδημοπράτηση αυτού ως «παραδοσιακό καφενείο» ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό ως «καφενείο».
Επίσης προτείνεται η χρονική διάρκεια της μίσθωσης να είναι για τέσσερα (4) έτη και η αρχική προσφορά εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος στο ποσό των πεντακοσίων (500,00) Ευρώ.
.
Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.


ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αρ. απόφασης 35/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 35/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για επαναλειτουργία
Αστυνομικού Σταθμού Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 15-11-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι μετά την ενημέρωση που λάβαμε από την αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου από την κατάργηση του Αστυνομικού Σταθμού Ιππείου το 1997 έως και σήμερα έχουν καταγραφεί 3 θανατηφόρα δυστυχήματα σε δημοτικούς δρόμους της Δ.Ε Ευεργέτουλα καθώς επίσης ένα ακόμη επί της επαρχιακής οδού ‘’Ντιπίου - Παπάδου – Πλωμαρίου’’. Τέσσερεις νεκροί συμπολίτες μας, νέοι σε ηλικία, αποτελούν βαρύ φόρο αίματος για την περιοχή μας, αφού την αμέσως προηγούμενη πενταετία , όταν και λειτουργούσε ο Αστυνομικός Σταθμός της περιοχής δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κανένα θανατηφόρο δυστύχημα.
Επιπλέον η υποβάθμιση αστυνόμευσης της περιοχής έχει προξενήσει στους κατοίκους της περιοχής μας αίσθημα ανασφάλειας αφού πλέον δεν μπορούν να έχουν άμεση επαφή με τα αστυνομικά όργανα και αποτελεί επιτακτική ανάγκη η επανεξέταση, από πλευράς Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της εκ νέου λειτουργίας του Αστυνομικού Σταθμού στο Ίππειος.
Ως εκ τούτου προτείνω όπως υποβληθεί αίτημά προς το αρμόδιο Υπουργείο αναφορικά με την επαναλειτουργία του Α.Σ Ιππείου και κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση που κατατέθηκε από τον Πρόεδρο
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Να υποβληθεί αίτημα προς το Αρμόδιο Υπουργείο για την επαναλειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού Ιππείου για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.


ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αρ. απόφασης 34/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 34/2011 ΘΕΜΑ: Προτάσεις για κατάρτιση
Τεχνικού Προγράμματος Δήμου
Λέσβου, έτους 2012.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 15-11-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Επίσης κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου παραβρέθηκαν οι Απόστολος Πασινιός, Δ/ντής Δημοτικού Σχολείου Ιππείου, Ευστράτιος Μελίσσας, Γραμματέας Αγροτικού Συν/σμού Ιππείου, Ευάγγελος Σάλτας, Πρόεδρος Πολιτικού Συλλόγου «Άγιος Προκόπιος Ιππείου», Πατέστος Ματζουράνης- εκπρόσωπος Α.Φ.Σ «Αστέρα Ιππείου Συκούντας», Μαρία Κουρασαντζή, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Ιππείου και Ευστράτιος Χρυσάφης-εκπρόσωπος Συλλόγου Αιμοδοσίας Ευρύτερης περιοχής Ευεργέτουλα.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι σύμφωνα με το αριθ. 954604/14.11.2011 έγγραφο του Δημάρχου Λέσβου, ως προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, θα πρέπει μέχρι 24 Νοεμβρίου 2011 να καταθέσουμε τις προτάσεις του τεχνικού προγράμματος της Κοινότητας μας για να συμπεριληφθούν στο επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λέσβου για το έτος 2012.
Δυστυχώς δεν μας έχει γνωστοποιηθεί μέχρι σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου, όπως όφειλε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 266 του Ν. 3852/2010, όπως έγινε με την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του 2011, το οικονομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το πρόγραμμα των έργων της κοινότητας μας και θα πρέπει για άλλη μια φορά να καταγράψουμε και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας χωρίς οικονομική πρόβλεψη ένταξης τους στον προϋπολογισμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και την επισήμανση του δημάρχου για την ιδιαίτερη δυσχερή οικονομική κατάσταση.
Επειδή μέχρι σήμερα το τεχνικό πρόγραμμα της κοινότητας μας για το έτος 2011, παραμένει ανεκτέλεστο θα πρέπει με την παρούσα απόφαση μας να επικαιροποιηθεί και ως πρόταση για το έτος 2012 και να συμπεριληφθούν προτάσεις εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν στην πορεία λειτουργίας της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι σήμερα.
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω και εν όψει της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβο θα πρέπει να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για τα έργα που θα εκτελεστούν στο Δημ. Διαμέρισμά μας, κατά το έτος 2012, αφού λάβουμε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του Δημοτικού Διαμερίσματος καθώς επίσης και τα αιτιολογημένα αιτήματα των δημοτών μας
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Προτείνει όπως στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβου, έτους 2012, ενταχθούν τα παρακάτω έργα που αφορούν την Τοπική Κοινότητα Ιππείου:
Από πιστώσεις ΣΑΤΑ
1) Φωταγώγηση Πάρκιγκ (ΚΑΡΡΕ) ΠΟΣΟ 5.000,00 ΕΥΡΩ
2) Ασφαλτόστρωση –διαγράμμιση Πάρκιγκ ΠΟΣΟ 5.000,00 ΕΥΡΩ
3) Περίφραξη & Διαμόρφωση αυλείου χώρου
Δημοτικού Σχολείου Ιππείου ΠΟΣΟ 6.600,00 ΕΥΡΩ
4) Αγροτική Οδοποϊϊα (καθαρισμός θάμνων) ΠΟΣΟ 6.500,00 ΕΥΡΩ
5)Αποκατάσταση αγων. χώρου γηπέδου ΠΟΣΟ 3.000,00 ΕΥΡΩ
6)Διαμόρφωση χώρου αιγιαλού & Παραλίας ΠΟΣΟ 1.000,00 ΕΥΡΩ
7) Κατασκευή τεχνικών έργων Αγρ. Οδοποιϊας ΠΟΣΟ 6.600,00 ΕΥΡΩ
8) Επέκταση εσωτερικού φωτισμού ΠΟΣΟ 5.000,00 ΕΥΡΩ

Σύνολο 38.700,00 ΕΥΡΩ

Επίσης θεωρεί ως απαραίτητο την εκτέλεση των παρακάτω έργων:
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων Κοιν. Γραφείου από πιστώσεις Τακτικών εσόδων που προέρχονται από τα μισθώματα του Καφενείου «Αγροκήπιο» και Αναψυκτήριο.

2. Την ένταξη των παρακάτω έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λέσβου ή σε άλλα προγράμματα:
Α. Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Ιππείου. (ΔΕΠΑΝΟΜ)
Β. Ανάπλαση Πάρκου Ιππείου (έχει κατατεθεί μελέτη για έγκριση στην τεχνική υπηρεσία Δ. Λέσβου)
Γ. Εκτέλεση έργων πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ιππείου - Συκούντας.
(υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη).
Δ. Διαμόρφωση χώρων και επέκταση αγωνιστικού χώρου γηπέδου Ιππείου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ)
Ε. Αγορά οικοπέδου για κατασκευή γηπέδου 5Χ5

3.Την σύνταξη των παρακάτω μελετών:
Μελέτη για επισκευή –αξιοποίηση κτιρίου Χ#Λεονταρή.
Μελέτη επέκτασης αιθουσών Δημ. Σχολείου Ιππείου.
Μελέτη για κατασκευή ταρτάν στο γήπεδο μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου Ιππείου.
Μελέτη ηλεκτροφωτισμού κεντρικής αγοράς Ιππείου.
Μελέτη για χλοοτάπητα γηπέδου Ιππείου
Μελέτη ασφαλτόστρωσης παρακαμπτήριου δρόμου «Καβαλάδος»
Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας ποδηλατικής διαδρομής στη δημοτική οδό Ιππείου-Ντιπίου.
Εκπόνηση μελέτης εκσυγχρονισμού και επέκτασης του αρδευτικού δικτύου Ιππείου, καθώς και των αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης.
Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας μικρού φράγματος στο Χείμαρρο Ευεργέτουλα (περιοχή Ένθρονο) με σκοπό την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
Εκπόνηση μελέτης για έργα διευθέτησης του χείμαρρου Ευεργέτουλα στην περιοχή Μυλέλια για την προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης.
Εκπόνηση μελέτης υπογειοποίησης καλωδίων στην κεντρική αγορά Ιππείου
Εκπόνηση μελέτης πλακόστρωσης της πλατείας Αγίου Προκοπίου καθώς και οδών που έχουν κατεύθυνση από την κεντρική Αγορά προς την ως άνω πλατεία.
Εκπόνηση μελέτης έργων αντιστήριξης πλατείας Αγ. Χαραλάμπους καθώς και διαμόρφωση θέσεων θέας εντός αυτής.
Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παραδοσιακών βρυσών στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.
Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης των περιοχών natura 2000 Ντιπίου και χειμάρρου Ευεργέτουλα καθώς και δενδροφυτεύσεις ενδημικών ειδών.
Εκπόνηση μελέτης επισκευής των κρασπεδόρειθρων του δρόμου της Κεντρικής αγοράς του χωριού που έχουν καταστραφεί καθώς επίσης και για την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων των πεζοδρομίων.
Εκπόνηση μελέτης μετατροπής του παραδοσιακού κτιρίου Χατζηλεονταρή σε χώρο έκθεσης της λαογραφικής-πολιτιστικής κληρονομιάς
Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου του Βιοτόπου «Κόλπος Γέρας -Έλος Ντίπι, -Ορεινός Όγκος Ολύμπου», χαρακτηρισμένου ως περιοχή NATURA, με ΚΩΔΙΚΟ: GR 4110005 έκτασης 854.000 στρεμμάτων και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης της προαναφερθείσας περιοχής , όπως προβλέπει και ο Ν. 2742/1999 περί χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης .

Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.


ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Αρ. απόφασης 33/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 33/2011 ΘΕΜA: Προμήθεια υλικών
Άρδευσης.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 14η Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 7-09-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ Κανένας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό κατέθεσε την εισήγηση του Δημ. υπαλλήλου υπευθύνου άρδευσης κ. Μιχαήλ Κανλή προς τον Δήμο Λέσβου για την προμήθεια υλικών επισκευής του δικτύου άρδευσης και συνεχίζοντας είπε ότι λόγω βλαβών και διαρροών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο δίκτυο απαιτείται άμεσα και επειγόντως η επισκευή τους και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Ζητά όπως η Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου – Γραφείο Προμηθειών εγκρίνει άμεσα την προμήθεια των υλικών άρδευσης που περιλαμβάνονται στην σχετική έκθεση του υπαλλήλου κ. Μιχαήλ Κανλή, προκειμένου να γίνει η επισκευή του δικτύου άρδευσης.

////////////////////////////////////////////////////////////
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Αριθμός απόφασης 32/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 32/2011 ΘΕΜA: Προτάσεις επί της
γενικής διαμόρφωσης της
Αρχιτεκτονικής Μελέτης
της Πλατείας Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 31η Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 22.30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών καθώς επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό κατέθεσε το Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα (από Ιούνιο 2010) του Σωτ. Φράγκου της Αρχιτεκτονικής μελέτης της διαμόρφωσης της πλατείας Ιππείου και πρότεινε την μη μεταφορά του Ηρώου Πεσόντων και της υφιστάμενης παραδοσιακής βρύσης, της διατήρησης των καλλωπιστικών δέντρων του Πάρκου, την αναπλήρωση όσων υποχρεωτικά, λόγω εργασιών εκριζωθούν, της πρόβλεψης απορροής των όμβριων υδάτων, της πρόβλεψης σύνδεσης των υφισταμένων δημοτικών κτιρίων με το υπό εκτέλεση έργο του Βιολογικού καθαρισμού, της πρόβλεψης για επαρκή ηλεκτροφωτισμό της πλατείας και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει με βάση την Αρχιτεκτονική Μελέτη του κ. Σ. Φράγκου τα παρακάτω: 1.Την μη μεταφορά του Ηρώου Πεσόντων και της υφιστάμενης παραδοσιακής
βρύσης.
2. Της διατήρησης των καλλωπιστικών δέντρων του Πάρκου και την αναπλήρωση
όσων υποχρεωτικά, λόγω εργασιών εκριζωθούν,
3. Της πρόβλεψης απορροής των όμβριων υδάτων,
4. Της πρόβλεψης σύνδεσης των υφισταμένων δημοτικών κτιρίων με το υπό εκτέλεση
έργο του Βιολογικού καθαρισμού και
5. Της πρόβλεψης για επαρκή ηλεκτροφωτισμό της πλατείας
B. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τις δικές της ενέργειες και της συσχέτισης της με την πρόταση μας για την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «Αλ. Μπαλτατζής».

////////////////////////////////////////////////////////////
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 31/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 31/2011 ΘΕΜA: Σήμανση δημοτικής οδού
έμπροσθεν των σχολείων
Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Στο Ίππειος σήμερα την 31η Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 22.30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών καθώς επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος.
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Πρ. Γυμνάγο ο οποίος εισηγούμενος το θέμα αυτό, είπε ότι θεωρεί επιτακτική ανάγκη για την ασφάλεια των παιδιών που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο Ιππείου, την σήμανση της κεντρικής δημοτικής οδού (Οδός 8ης Νοεμβρίου) με τις παρακάτω ενδεικτικές πινακίδες:
1. Απαγορευτικές πινακίδες στάσης και στάθμευσης (Ρ 40) 25 μέτρα από τα σχολεία.
2. Δύο πινακίδες (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟ).
3. Ανώτερη ταχύτητα 20 Χιλιόμετρα.
4. Τρεις (3) σειρές κάθετα του δρόμου (μάτια της γάτας).
5. Τοποθέτηση ηχητικών ταινιών στο οδόστρωμα.
και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση


Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α

Α. Να προταθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η τοποθέτηση των παρακάτω
Πινακίδων σήμανσης στην κεντρική οδό (8ης Νοεμβρίου), έμπροσθεν των σχολείων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Ιππείου:
1. Απαγορευτικές πινακίδες στάσης και στάθμευσης (Ρ 40) 25 μέτρα από τα σχολεία.
2. Δύο πινακίδες (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟ).
3. Ανώτερη ταχύτητα 20 Χιλιόμετρα.
4. Τρεις (3) σειρές κάθετα του δρόμου (μάτια της γάτας).
5. Τοποθέτηση ηχητικών ταινιών στο οδόστρωμα.
////////////////////////////////////////////////////////////
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 30/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 30/2011 ΘΕΜΑ: Υποβολή Προτάσης
για εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης
της περιοχής NATURA 2000
του χειμάρρου Ευεργέτουλα και έντα-
ξη αυτής στο ΕΣΠΑ.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 31η Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 22.30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών καθώς επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι η ύπαρξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους όπως του υδροβιοτόπου Ντιπίου αλλά και του χειμάρρου Ευεργέτουλα, που εντάσσονται στο δίκτυο περιοχών Natura 2000, αποτελούν αναμφισβήτητα συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μας που όμως παραμένουν αναξιοποίητες αφού δεν υπόκεινται σε διαχείριση από φορέα διαχείρισης αλλά ούτε έχουν εκπονηθεί διαχειριστικές μελέτες τόσο για την προστασία τους όσο και για την ανάδειξή τους.
Μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα μέσω της προκήρυξης ‘’Προώθηση των φυσικών πόρων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου’’ δίνεται η δυνατότητα σε προστατευμένες περιοχές (Natura 2000 ή εθνικώς προστατευμένες περιοχές) οι οποίες δεν υπόκεινται σε διαχείριση από Φορέα Διαχείρισης ή άλλο οργανωτικό σχήμα διαχείρισης για : Δράσεις που αφορούν σε προστασία-πρόληψη βιοτόπων-απειλούμενων ειδών, ήπιες δράσεις προστασίας και ανάδειξης τοπικής βιοποικιλότητας, έργα μικρής κλίμακας πρόληψης, προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης, σήμανσης και αξιοποίησης επιλεγμένων περιοχών, δημιουργία περιηγητικών μονοπατιών, δημιουργία δικτύου θέσεων θέας, ανάδειξη-προστασία βιοτόπων , ανάδειξη - αποκατάσταση τοπίων, βιοποικιλότητας κλπ. αλλά και δράσεις που αποσκοπούν στη βιώσιμη διαχείριση, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και διατήρηση των μη-ανανεώσιμων φυσικών πόρων.
Η περιοχή του Ντιπίου-Ευεργέτουλα μπορεί να γίνει αποδέκτης αντίστοιχων δράσεων που θα αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην προστασία της αλλά και μέσω της συγκρότησης ενός στρατηγικού σχεδίου να αποτελέσει ένα νέο τουριστικό προϊόν με επίκεντρο τις περιοχές φυσικού κάλλους με στόχευση την αύξηση της επισκεψιμότητας τόσο στους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής όσο και στα μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ούτως ώστε τα χωριά μας να αποτελέσουν πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης.
Για τους λόγους αυτούς προτείνω όπως υποβληθεί πρόταση στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου για εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης της περιοχής Νatura 2000 του χειμάρρου Ευεργέτουλα, όπου και το μεγαλύτερο τμήμα αυτού είναι εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου και ένταξης αυτής στο ΕΣΠΑ. και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
(μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Ρουγκέλλης)
Όπως υποβληθεί πρόταση στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου για εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης της περιοχής Νatura 2000 του χειμάρρου Ευεργέτουλα, όπου και το μεγαλύτερο τμήμα αυτού είναι εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου και ένταξης αυτής στο ΕΣΠΑ.
////////////////////////////////////////////////////////////
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 29/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 29/2011 ΘΕΜΑ: Υποβολή Προτάσεων
για λήψη μέτρων πολιτικής
προστασίας.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 31η Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 22.30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών καθώς επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ενημερωθήκαμε πως ο Δήμος Λέσβου επιχορηγήθηκε με το ποσό των 461.000 προκειμένου αυτά να διατεθούν σε μέτρα πολιτικής προστασίας στο νησί. Μεταξύ αυτών των μέτρων συγκαταλέγεται και ο καθαρισμός αγροτικών δρόμων που για περιοχή του κάμπου Ιππείου κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη αφού λόγω της αυξημένης βλάστησης το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίσαμε 2 περιστατικά πυρκαγιών που υπό διαφορετικές καιρικές συνθήκες μπορούσαν να προξενήσουν μεγάλες καταστροφές στην περιοχή μας.. Επιπλέον στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου δραστηριοποιείται ομάδα εθελοντών πυροσβεστών, με έγκαιρες έως τώρα παρεμβάσεις με τελευταία αυτή στην πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στον υδροβιότοπο του Ντιπίου, η οποία και στερείται παντελώς υλικών πυρόσβεσης (πλην του πυροσβεστικού οχήματος της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα) , φαρμακείου έκτακτης ανάγκης και ιματισμού.
Για τους λόγους αυτούς προτείνω:
α) όπως ανατεθεί υπό τη μορφή έργου η κοπή κλαδιών και χόρτων καθώς και η μεταφορά αυτών σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο Λέσβου, σε όλο το αγροτικό οδικό δίκτυο της περιφέρειας του κάμπου Ιππείου και σε όλα τα πάρκα στα όρια της Τοπικής μας Κοινότητας προϋπολογισμού 6.500€ .
β) όπως ληφθεί μέριμνά για αγορά υλικών πυροπροστασίας (πτυοσκάπανα, πυροσβεστήρες, ειδικοί συσσωρευτές λαμπτήρων) , φαρμακείου, ιματισμού προς ενίσχυση της Ομάδας Εθελοντών Πυροσβεστών Ιππείου και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Να προταθεί η ανάθεση υπό τη μορφή έργου της κοπής κλαδιών και χόρτων σε όλο το αγροτικό οδικό δίκτυο της περιφέρειας του κάμπου Ιππείου και σε όλα τα πάρκα στα όρια της Τοπικής μας Κοινότητας προϋπολογισμού 6.500€ .
β) όπως ληφθεί μέριμνά για αγορά υλικών πυροπροστασίας (πτυοσκάπανα, πυροσβεστήρες, ειδικοί συσσωρευτές λαμπτήρων) , φαρμακείου, ιματισμού προς ενίσχυση της Ομάδας Εθελοντών Πυροσβεστών Ιππείου.

////////////////////////////////////////////////////////////
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 28/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 28/2011 ΘΕΜΑ: Υποβολή Προτάσεων
για διοργάνωση διαφόρων
Εκδηλώσεων για το έτος 2011
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 31η Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 22.30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών καθώς επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι τα τελευταία χρόνια η παρουσία ομάδων ενεργών πολιτών του νησιού μας, προάγει την ιδέα της εθελοντικής προσφοράς στην κοινωνία, συμβάλλοντας έτσι στην ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια αντιμετώπισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, αλλά και στην προσπάθεια βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.
Η ύπαρξη 3 εθελοντικών ομάδων στην Τ.Κ. Ιππείου καταδεικνύει το γεγονός πώς στην περιοχή μας είναι αυξημένο το αίσθημα της προσφοράς μεταξύ των συμπολιτών μας όταν μάλιστα πολλές από τις δράσεις τους έχουν συμβάλει τα μέγιστα τόσο στην ανάπλαση περιοχών του χωριού μας όσο και στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των κατοίκων αυτής.
Για τους λόγους αυτούς και με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011 προτείνω όπως:
α) σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό σύλλογο Ιππείου διοργανωθεί μια βραδιά αφιερωμένη στους εθελοντές του τόπου μας η οποία και θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις δράσεων διαφόρων εθελοντικών οργανώσεων του νησιού, τοποθετήσεις κοινωνιολόγων για την προσφορά του εθελοντισμού στο κοινωνικό σύνολο, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εθελοντικών ομάδων, εκθέσεις ζωγραφικής και χειροτεχνίας με βάση τον εθελοντισμό και μουσική βραδιά με τοπικό μουσικό συγκρότημα.
β) αποσταλεί αίτημα προς το Δήμο Λέσβου, την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για στήριξη της παραπάνω εκδήλωσης
γ) Υποβληθεί πρόταση στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου για ένταξη της εκδήλωσης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στην κατηγορία πράξεων Δημιουργία / υποστήριξη πολιτιστικών θεσμών και ενίσχυση δραστηριοτήτων στον πολιτιστικό τομέα με απώτερο στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση του τοπικού πολιτιστικού δυναμικού και των ενεργών φορέων της περιοχής του Βορείου Αιγαίου σε θέματα που άπτονται του εθελοντισμού και τη διοργάνωση αντίστοιχης εκδήλωσης αλλά και δράσεων σε επίπεδο περιφέρειας, με τη συμμετοχή οργανώσεων από όλα τα νησιά του Β. Αιγαίου. και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Όπως Α) σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό σύλλογο Ιππείου διοργανωθεί μια βραδιά αφιερωμένη στους εθελοντές του τόπου μας η οποία και θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις δράσεων διαφόρων εθελοντικών οργανώσεων του νησιού, τοποθετήσεις κοινωνιολόγων για την προσφορά του εθελοντισμού στο κοινωνικό σύνολο, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εθελοντικών ομάδων, εκθέσεις ζωγραφικής και χειροτεχνίας με βάση τον εθελοντισμό και μουσική βραδιά με τοπικό μουσικό συγκρότημα.
Β) αποσταλεί αίτημα προς το Δήμο Λέσβου, την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για στήριξη της παραπάνω εκδήλωσης
Γ) Υποβληθεί πρόταση στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου για ένταξη της εκδήλωσης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στην κατηγορία πράξεων Δημιουργία / υποστήριξη πολιτιστικών θεσμών και ενίσχυση δραστηριοτήτων στον πολιτιστικό τομέα με απώτερο στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση του τοπικού πολιτιστικού δυναμικού και των ενεργών φορέων της περιοχής του Βορείου Αιγαίου σε θέματα που άπτονται του εθελοντισμού και τη διοργάνωση αντίστοιχης εκδήλωσης αλλά και δράσεων σε επίπεδο περιφέρειας, με τη συμμετοχή οργανώσεων από όλα τα νησιά του Β. Αιγαίου..
////////////////////////////////////////////////////////////
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 27/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 27/2011 ΘΕΜΑ: Υποβολή Προτάσεων
της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
για μελέτες και ένταξη έργων στο
πρόγραμμα «Αλέξ. Μπαλτατζής»
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 31η Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 22.30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών καθώς επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, εξέδωσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσίων έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Τα έργα αυτά θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Άξονα 3 και, ειδικότερα, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών.
Η Τοπική Κοινότητα Ιππείου μέσω του τεχνικού προγράμματος που κατέθεσε έχει προτείνει την ένταξη 2 μεγάλων έργων υποδομής (Ανάπλαση πλατείας πάρκου Ιππείου και έργα πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ιππείου – Συκούντας) στο πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής των οποίων οι μελέτες είναι έτοιμες προς έγκριση. Πέραν αυτών δίνεται η δυνατότητα ένταξη έργων μικρής κλίμακας μέσω προτάσεων που θα κατατεθούν έως 31-10-2011 και για τους λόγους αυτούς προτείνω όπως συνταχθούν οι παρακάτω μελέτες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Λέσβου με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή απορροφητικότητα πόρων του παραπάνω προγράμματος για έργα υποδομής στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου:
ΜΕΤΡΟ 313
1. Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας ποδηλατικής διαδρομής στη δημοτική οδό Ιππείου-Ντιπίου.
ΜΕΤΡΟ 321
2. Εκπόνηση μελέτης εκσυγχρονισμού και επέκτασης του αρδευτικού δικτύου Ιππείου, καθώς και των αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης.
Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας μικρού φράγματος στο Χείμαρρο Ευεργέτουλα (περιοχή Ένθρονο) με σκοπό την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.

Εκπόνηση μελέτης για έργα διευθέτησης του χείμαρρου Ευεργέτουλα στην περιοχή Μυλέλια για την προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης.
ΜΕΤΡΟ 322
1.Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παραδοσιακού κτιρίου Χατζηλεονταρή.
2. Εκπόνηση μελέτης υπογειοποίησης καλωδίων στην κεντρική αγορά Ιππείου
3. Εκπόνηση μελέτης πλακόστρωσης της πλατείας Αγίου Προκοπίου καθώς και οδών που έχουν κατεύθυνση από την κεντρική Αγορά προς την ως άνω πλατεία.
ΜΕΤΡΟ 323
1. Εκπόνηση μελέτης έργων αντιστήριξης πλατείας Αγ. Χαραλάμπους καθώς και διαμόρφωση θέσεων θέας εντός αυτής.
2. Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παραδοσιακών βρυσών στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.
3.Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης των περιοχών natura 2000 Ντιπίου και χειμάρρου Ευεργέτουλα καθώς και δενδροφυτεύσεις ενδημικών ειδών.
4. Εκπόνηση μελέτης μετατροπής του παραδοσιακού κτιρίου Χατζηλεονταρή σε χώρο έκθεσης της λαογραφικής-πολιτιστικής κληρονομιάς και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Όπως υποβληθεί αίτημα στο Δήμο Λέσβου εκτός των δύο (2) μεγάλων έργων υποδομής (Ανάπλαση πλατείας πάρκου Ιππείου και έργα πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ιππείου – Συκούντας) που έχει προτείνει για ένταξη στο πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής των οποίων οι μελέτες είναι έτοιμες προς έγκριση και συμπληρωματικά την ένταξη των παρακάτω έργων μικρής κλίμακας για έργα υποδομής στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου με την παράλληλη σύνταξη μελετών από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Λέσβου με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή απορροφητικότητα πόρων του παραπάνω προγράμματος:
ΜΕΤΡΟ 313
1. Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας ποδηλατικής διαδρομής στη δημοτική οδό Ιππείου-Ντιπίου.
ΜΕΤΡΟ 321
1. Εκπόνηση μελέτης εκσυγχρονισμού και επέκτασης του αρδευτικού δικτύου Ιππείου, καθώς και των αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης.
2. Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας μικρού φράγματος στο Χείμαρρο Ευεργέτουλα (περιοχή Ένθρονο) με σκοπό την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
3.Εκπόνηση μελέτης για έργα διευθέτησης του χείμαρρου Ευεργέτουλα στην περιοχή Μυλέλια για την προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης.
ΜΕΤΡΟ 322
1.Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παραδοσιακού κτιρίου Χατζηλεονταρή.
2. Εκπόνηση μελέτης υπογειοποίησης καλωδίων στην κεντρική αγορά Ιππείου
3. Εκπόνηση μελέτης πλακόστρωσης της πλατείας Αγίου Προκοπίου καθώς και οδών που έχουν κατεύθυνση από την κεντρική Αγορά προς την ως άνω πλατεία.

ΜΕΤΡΟ 323
1. Εκπόνηση μελέτης έργων αντιστήριξης πλατείας Αγ. Χαραλάμπους καθώς και διαμόρφωση θέσεων θέας εντός αυτής.
2. Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παραδοσιακών βρυσών στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.
3.Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης των περιοχών natura 2000 Ντιπίου και χειμάρρου Ευεργέτουλα καθώς και δενδροφυτεύσεις ενδημικών ειδών.
4. Εκπόνηση μελέτης μετατροπής του παραδοσιακού κτιρίου Χατζηλεονταρή σε χώρο έκθεσης της λαογραφικής-πολιτιστικής κληρονομιάς .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Αριθμός απόφασης 26/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 26/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για προμήθεια
εφεδρικής αντλίας στο
αντλιοστάσιο «ριζοβούνι»
Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 24η Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό πρότεινε να υποβληθεί αίτημα στο Δήμο Λέσβου για προμήθεια εφεδρικής αντλίας στο αντλιοστάσιο «ριζοβούνι» Ιππείου ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση της Τοπικής μας Κοινότητας σε περίπτωση βλάβης της παλιάς αντλίας και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει όπως υποβληθεί αίτημα στο Δήμο Λέσβου για προμήθεια εφεδρικής αντλίας στο αντλιοστάσιο «ριζοβούνι» Ιππείου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση της Τοπικής μας Κοινότητας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 25/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 25/2011 ΘΕΜΑ: Αίτημα για εγκατάσταση
Internet στο Κοινοτικό Γραφείο
Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 24η Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό πρότεινε να υποβληθεί αίτημα στο Δήμο Λέσβου για την τοποθέτηση ADSL σύνδεσης και πρόσβασης στο internet του γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας και αλληλογραφίας, τόσο με το Δήμο, όσο και με τις άλλες κρατικές υπηρεσίες και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει όπως υποβληθεί αίτημα στο Δήμο Λέσβο για την τοποθέτηση ADSL σύνδεσης και πρόσβασης στο internet του γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας και αλληλογραφίας, τόσο με το Δήμο, όσο και με τις άλλες κρατικές υπηρεσίες .
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 24/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 24/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για πιλοτικό Πρόγραμμα τοποθέτησης λαμπτήρων οικονομικού τύπου στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 24η Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι με γνώμονα την «πράσινη» φιλοσοφία που διέπει την τοπική κοινότητα Ιππείου προτείνει την αντικατάσταση των παραδοσιακών λαμπτήρων του δημοτικού φωτισμού στα όρια της Τοπικής Κοινότητας με οικονομικούς και ανθεκτικούς λαμπτήρες νέας τεχνολογίας (LED) αποσκοπώντας στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που συνεπάγεται δραστική μείωση του κόστους ηλεκτροφωτισμού δεδομένου ότι σχεδόν όλη η ενέργεια που καταναλώνουν οι λαμπτήρες LED, σε αντίθεση με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως και αυτούς του φθορισμού, μετατρέπεται σε φως και όχι σε θερμότητα ενώ η διάρκεια ζωής τους είναι πολύ μεγαλύτερη και πρότεινε την ένταξη σε Πιλοτικό Πρόγραμμα αντικατάστασης λαμπτήρων οικονομικού τύπου στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει την ένταξη έργου σε Πιλοτικό Πρόγραμμα αντικατάστασης λαμπτήρων στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου με οικονομικούς και ανθεκτικούς λαμπτήρες νέας τεχνολογίας (LED) αποσκοπώντας στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που συνεπάγεται δραστική μείωση του κόστους ηλεκτροφωτισμού.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
O Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 23/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 23/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για πιλοτικό Πρόγραμμα τοποθέτησης υπόγειων κάδων στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 24η Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι σε πολλές περιοχές της χώρας οι Δημοτικές Αρχές έχουν προχωρήσει σε ένα καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα αυτό της υπογειοποίησης των κάδων απορριμμάτων το οποίο και λύνει ολοκληρωτικά τα προβλήματα που προκύπτουν από τους εμφανείς κάδους. Δεδομένου ότι η Τοπική Κοινότητα Ιππείου θα χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός το προσεχές διάστημα και η εικόνα που παρουσιάζουν οι κάδοι στα όρια του οικισμού κρίνεται αντιαισθητική προτείνει την εκπόνηση μελέτης για εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος υπογειοποίησης των κάδων στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου και εκτέλεση αυτής μέσω του ΕΣΠΑ και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει την εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή Πιλοτικού Προγράμματος τοποθέτησης υπόγειων κάδων στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου και την εκτέλεση του μέσω του ΕΣΠΑ.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 22/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 22/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση απασχόλησης προσωπικού για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου και κοπή χόρτων στους αγροτικούς δρόμους.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 24η Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό πρότεινε ότι όπως γνωρίζετε η Τοπική Κοινότητα Ιππείου με το μεγαλύτερο σε πληθυσμό της Δ.Ε. Ευεργέτουλα, με καθημερινή προσέλευση μαθητών και επισκεπτών της γύρω περιοχής, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, χρήζει της τακτικής καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων της
Επίσης η ύπαρξη τεσσάρων (4) πάρκων, δύο (2) χώρων στάθμευσης, ποδοσφαιρικού γηπέδου αλλά και μεγάλης σε απόστασης εσωτερικής και αγροτικής Οδοποιίας, απαιτεί καθημερινή μέριμνα για την κοπή των χόρτων και την εν γένει διατήρησης τους σε καλή κατάσταση.
Για τους λόγους αυτούς προτείνω να ζητήσουμε την διάθεση και απασχόληση ενός εργάτου καθαριότητας και ενός εργάτου εποχιακά για την κοπή των χόρτων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει στον Δήμο Λέσβου την απασχόληση ενός (1) εργάτη καθαριότητας σε καθημερινή βάση και ενός (1) εργάτη εποχιακά για την κοπή των χόρτων της αγροτικής οδοποιϊας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 21/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 21/2011 ΘΕΜΑ: Εκπόνηση Μελέτης
Εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου και ένταξη στο Πρόγραμμα «εξοικονομώ» του ΥΠΕΚΑ.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 24η Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι ο πρώην Δήμος Μυτιλήνης είχε καταθέσει πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονομώ του ΥΠΕΚΑ η οποία έγινε αποδεκτή. Καθόσον ο Δήμος Λέσβου αποτελεί συνέχεια του πρ. Δήμου Μυτιλήνης και με την επισήμανση από τον υπουργό ΠΕΚΑ ότι εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορεί να τροποποιηθούν στην πορεία τα Σχέδια Υλοποίησης, μετά από αίτημα του Δικαιούχου Δήμου προτείνουμε την ένταξη και της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου στο πρόγραμμα εξοικονομώ και παράλληλα την διερεύνηση της δυνατότητας τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δημόσια κτήρια της Τοπικής μας κοινότητας καθώς και σε άλλους δημόσιους χώρους και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει την ένταξη της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου στο πρόγραμμα στην «εξοικονομώ» του ΥΠΕΚΑ και παράλληλα την διερεύνηση της δυνατότητας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δημόσια κτίρια της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Αριθμός απόφασης 20/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 20/2011 ΘΕΜΑ: Εκπόνηση Μελέτης
Διαχείρισης υδάτινων πόρων
στην περιοχή του λεκανοπεδίου Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 24η Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι λόγω του ότι η περιοχή είναι εμπλουτισμένη με υπόγεια ύδατα και από αυτή γίνεται η κύρια υδροδότηση της πόλης της Μυτιλήνης και εξαιτίας αυτού γίνεται υπερβολική άντληση υδάτων και βάσει των άρθρων 5 παρ. 5 του Ν. 3199/2003 και του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, η αποκεντρωμένη διοίκηση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, την αναβάθμιση και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων, την προώθηση της βιώσιμης λύσης του νερού,, βάσει μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και την διασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στην άντληση νερού από τους υδροφόρους ορίζοντες και τον εμπλουτισμό τους καθώς επίσης και την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης και προγραμμάτων μέτρων και πρότεινε την Εκπόνηση Μελέτης Διαχείρισης υδάτινων πόρων στην περιοχή του λεκανοπεδίου Ιππείου και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου-Δ/νση Υδάτων B. Αιγαίου, την εκπόνηση της Μελέτης Διαχείρισης υδάτινων πόρων στην περιοχή του λεκανοπεδίου Ιππείου..
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Απόφαση 19/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 19/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για σύνταξη
μελετών έργων που αφορούν την
Τοπική Κοινότητα Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 15η Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 21.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 9-05-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι θεωρεί απαραίτητο την σύνταξη των παρακάτω δύο (2) μελετών τα οποία θα εκτελεστούν παράλληλα με την εκτέλεση του έργου του Βιολογικού Καθαρισμού που πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα:
1. Την πλακόστρωση της πλατείας «Αγίου Προκοπίου» και
2. Την επισκευή των κρασπεδόρειθρων του δρόμου της Κεντρικής αγοράς του χωριού που έχουν καταστραφεί καθώς επίσης και την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων των πεζοδρομίων και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου την σύνταξη των παρακάτω μελετών:
1., Την πλακόστρωση της πλατείας «Αγίου Προκοπίου», και
2. Την επισκευή των κρασπεδόρειθρων του δρόμου της Κεντρικής αγοράς του χωριού και την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα πεζοδρόμια.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Απόφαση 18/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 18/2011 ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός
Εκδηλώσεων για την Παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλλοντος.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 15η Μαίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 21.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 9-05-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι την 5 Ιουνίου 2011, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος προτείνω όπως η Τοπική Κοινότητα μας σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Συκούντας και ομάδες Εθελοντών του Νησιού μας αλλά και όσων θέλουν να συμμετέχουν, να προβεί στον καθαρισμό των ακτών της περιοχής Λάρσου, του Έλους Ντιπίου και της περιοχής του ποταμού Ευεργέτουλα και κάλεσε τα Μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προγραμματίζει όπως την 5 Ιουνίου 2011, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος η Τοπική μας Κοινότητα, σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Συκούντας και ομάδες Εθελοντών του Νησιού μας αλλά και όσων θέλουν να συμμετέχουν, να προβεί στον καθαρισμό των ακτών της περιοχής Λάρσου, του Έλους Ντιπίου και της περιοχής του ποταμού Ευεργέτουλα και κάνει έκκληση στους κατοίκους μας να συμμετέχουν ενεργά
Αφού συντάχθηκε και αν αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Απόφαση 17/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 17/2011 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ομάδων
Πυρασφάλειας.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 15η Μαίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 21.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 9-05-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι σύμφωνα με το Νόμο «Καλλικράτη», οι Τοπικές Κοινότητας θα πρέπει να συγκροτούν Ομάδες Πυρασφάλειες, οι οποίες θα διαφυλάσσουν την περιοχή από τυχόν πυρκαγιές εν όψει της θερινής περιόδου και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Αναθέτει στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου την συγκρότηση Εθελοντικής Τοπικής Ομάδας Πυρασφάλειας, εν όψει της θερινής περιόδου 2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Aπόφαση 16/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 16/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για Παράταση
Ωραρίου λειτουργίας Μουσικής.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 15η Μαίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 21.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 9-05-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό έθεσε υπόψιν το αριθ. 21735/14.4.2011 έγγραφο του Γραφείου του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λέσβου για πρόταση ωραρίου λειτουργίας Μουσικής των καταστημάτων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Τοπικής Κοινότητας μας και πρότεινε η παράταση να ισχύει για μία ώρα πέραν του κανονικού ωραρίου δηλαδή για μέχρι 23.00 την χειμερινή περίοδο και μέχρι 24.00 την θερινή περίοδο και κάλεσε τα μέλη του Τ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει, όπως το ωράριο λειτουργίας μουσικής των Καταστημάτων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Τοπικής μας Κοινότητας να παραταθεί για την μεν χειμερινή περίοδο μέχρι την 23.00 και τη δε θερινή περίοδο μέχρι την 24.00, ανεξάρτητα αν αυτά λειτουργούν σε ανοικτό ή κλειστό χώρο.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Απόφαση 15/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 15/2011 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση άτυπης Τοπικής Επιτροπής
Διαβούλευσης ως οργάνου με συμβουλευτικές
αρμοδιότητες.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθαν σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 15-04-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό πρότεινε την συγκρότηση άτυπης Τοπικής Επιτροπής Διαβούλευσης Ιππείου, ως οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες (καθ’ ερμηνεία του άρθρου 76 του Ν 3852/2010 και κάλεσε τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τα παραπάνω
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α

1. Α. Συγκροτεί Άτυπη Τοπική Επιτροπή Ιππείου Διαβούλευσης με συμβουλευτικές αρμοδιότητες στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου (καθ’ ερμηνεία του άρθρου 76 του Ν 3852/2010) αποτελούμενη από 17 μέλη και με σύνθεση, όπως παρακάτω:
1.Δύο (2) μέλη του Δημ. Συμβουλίου Λέσβου από την Δ.Ε. Ευεργέτουλα.
2. Τρεις (3) Τοπ. Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
3. Ένα (1) εκπρόσωπο Πολ. Συλλόγου Ιππείου «Άγιος Προκόπιος»
4. Ένα (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών
5. Ένα (1) εκπρόσωπο Α.Φ.Σ. Αστέρα Ιππείου-Συκούντας
6. Ένα (1) εκπρόσωπο του Αγροτικού Συν/σμού Ιππείου
7. Ένα (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
8. Ένα (1) εκπρόσωπο των Επαγγελματιών Ιππείου.
9. Ένα (1) εκπρόσωπο Επιστημονικών Φορέων (Περ. Ιατρείου).
10.Δύο (2) μέλη της Εκπαιδευτικής Κοινότητας.
11.Τρεις (3) δημότες (εκ των οποίων ο ένας κάτω των 25 ετών)
Β. Κύριο έργο της Επιτροπής Διαβούλευσης είναι:
Β. Να γνωμοδοτεί στο συμβούλιο της τοπικής κοινότητας σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα και των προτάσεων για το τεχνικό πρόγραμμα.
Γ. Να γνωμοδοτεί στο συμβούλιο της τοπικής κοινότητας για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παραπέμπονται στο συμβούλιο της Τοπ. Κοινότητας.
Δ.. Να εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου και να διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
2. Η λειτουργία της Επιτροπής θα ξεκινήσει μετά τον ορισμό των μελών από τους παραπάνω φορείς με σχετική απόφαση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας.
3. Η παραπάνω Επιτροπή θα συνεδριάζει δημόσια στο Γραφείο της Τοπ. Κοινότητας Ιππείου μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτής.
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.


ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Απόφαση 14/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 14/2011 ΘΕΜΑ: Ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακού Σταθμού στο
κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ευεργέτουλα.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθαν σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 15-04-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό εισηγήθηκε την υποβολή πρότασης για την ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακού Σταθμού στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ευεργέτουλα, καθώς είπε ότι για τον σκοπό αυτό υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση από προγράμματα ΕΣΠΑ.
Για τον σκοπό αυτό υπήρξε κοινή σύσκεψη με την Τοπική Κοινότητα Συκούντας για την υποβολή πρότασης ίδρυσης και λειτουργίας βρεφονηπιακού Σταθμού στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ευεργέτουλα.
Η ίδρυση του βρεφονηπιακού Σταθμού αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων μας, αφού υπάρχει μεγάλος αριθμός νηπίων στην περιοχή και επιπλέον θα αξιοποιηθεί με τον πιο κατάλληλο τρόπο το κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ευεργέτουλα αφού σήμερα λειτουργεί με ένα (1) μόνο μόνιμο υπάλληλο που εκτελεί χρέη εισπράκτορα και κάλεσε τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τα παραπάνω
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α

1.Να υποβληθεί πρόταση προς τους αρμόδιους φορείς του Δήμου Λέσβου για την ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακού Σταθμού στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ευεργέτουλα.
2. Σε περίπτωση μη επάρκειας του χώρου του Δημαρχείου για τις εισπρακτικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής οι υπηρεσίες αυτές να μεταφερθούν στο κτίριο του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Απόφαση 13/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥΑρ. απόφασης 13/2011 ΘΕΜΑ:Καθορισμός χώρων, θέσεων και αδειών πλανοδίων
μικροπωλητών για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων την
7η και 8η Ιουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθαν σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 15-04-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και κατέθεσε το αριθ. 20463/8.4.2011 έγγραφο του Δήμου Λέσβου με το οποίο ζητείτε από τις Τοπικές και Δημοτικές κοινότητες να προτείνουν τους χώρους, τις θέσεις, τον αριθμό των αδειών, το είδος των προϊόντων και το ύψος του τέλους κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την Εορτή του Αγίου Προκοπίου που όπως είναι γνωστό γίνεται κατά την 7η και 8η Ιουλίου κάθε έτους και κάλεσε τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του το παραπάνω σχετικό έγγραφο του Δήμου Λέσβου
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω:
1. Ως χώρο ανάπτυξης των προϊόντων των πλανοδίων μικροπωλητών τον χώρο των πεζοδρομίων της Κεντρικής αγοράς (8ης Νοεμβρίου) της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου και τον χώρο των πεζοδρομίων περιμετρικά του Πάρκου Ιππείου.
2. Τον αριθμό των θέσεων (αριθμημένο ανά μέτρο) σε ενενήντα και τον αριθμό των αδειών σε είκοσι πέντε (25).
3.Ως είδος προϊόντων (κάθε νόμιμο εμπόρευμα).
4. Το τέλος χρήσης πεζοδρομίων προτείνεται στο ποσό των 3,5 Ευρώ ανά μέτρο.
Β. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου που κοινοποιείται η απόφαση αυτή, παρακαλείται να προβεί στην σύνταξη τοπογραφικού σχεδιαγράμματος των χώρων που θα αναπτυχθούν οι πάγκοι των πλανόδιων μικροπωλητών.
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 12/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για οικονομική ενίσχυση
της πολύτεκνης οικογένειας του
Α.Κ.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 10η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.30, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθαν σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 5-04-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι όπως γνωρίζετε η κατοικία που διαμένει η οικογένεια του Α.Κ. έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και χρήζει άμεσης βοήθειας, αυτό άλλωστε προκύπτει και από την αριθ. 20324/8.4.2011 έκθεση της Κοινωνιολόγου κ. Μαρίας Σαββέλου, όπου περιγράφονται οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης των μελών της οικογένειας του (της συζύγου του και των πέντε παιδιών του που διαμένουν σ’ αυτή) και πρότεινε στα μέλη της Τοπ. Κοινότητας την υποβολή πρότασης προς τον Δήμο Λέσβου για την στήριξη και οικονομική ενίσχυση της οικογένειας και κάλεσε αυτά να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του την εισήγηση του Προέδρου και την έκθεση της Κοινωνιολόγου
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α

Αποφαίνεται όπως υποβληθεί αίτημα προς τους Αρμόδιους Φορείς (ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ) για την οικονομική ενίσχυση της πολύτεκνης οικογένειας του Α.Κ.
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.


ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2011 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ

Αρ. απόφασης 11/2011
ΘΕΜΑ: Προτάσεις για κατάρτιση
Τεχνικού Προγράμματος Δήμου
Λέσβου, έτους 2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 17η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 12-03-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ

Απόντες
ΚΑΝΕΝΑΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι εν όψει της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβο θα πρέπει να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για τα έργα που θα εκτελεστούν στο Δημ. Διαμέρισμά μας, κατά το έτος 2011, αφού λάβουμε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του Δημοτικού Διαμερίσματος καθώς επίσης και τα αιτιολογημένα αιτήματα των δημοτών μας
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο

Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α


Προτείνει όπως στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβου, έτους 2011, ενταχθούν τα παρακάτω έργα που αφορούν την Τοπική Κοινότητα Ιππείου:


Από πιστώσεις ΣΑΤΑ
1) Ηλεκτροδότηση δεξαμενής ΠΟΣΟ 4.500,00 ΕΥΡΩ
2) Ηλεκτρ/ση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΠΟΣΟ 2.000,00 ΕΥΡΩ
3) Φωταγώγηση Πάρκιγκ (ΚΑΡΡΕ) ΠΟΣΟ 6.600,00 ΕΥΡΩ
4) Αγροτική Οδοποϊϊα ΠΟΣΟ 6.600,00 ΕΥΡΩ
5) Ασφαλτόστρωση –διαγράμμιση Πάρκιγκ ΠΟΣΟ 6.600,00 ΕΥΡΩ
6) Εσωτερική Οδοποιία ΠΟΣΟ 6.600,00 ΕΥΡΩ
7) Διαμόρφωση χώρου αιγιαλού & Παραλίας ΠΟΣΟ 1.000,00 ΕΥΡΩ
8) Επισκευή Παιδικών χαρών ΠΟΣΟ 1.500,00 ΕΥΡΩ
9)Αποκατάσταση αγων. χώρου γηπέδου ΠΟΣΟ 3.000,00 ΕΥΡΩ
10) Επέκταση εσωτερικού φωτισμού ΠΟΣΟ 5.000,00 ΕΥΡΩ
11) Επισκευή παγκακιών ΠΟΣΟ 500,00 ΕΥΡΩ
Σύνολο 43.900,00 ΕΥΡΩ
Επίσης θεωρεί ως απαραίτητο την εκτέλεση των παρακάτω έργων:
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων Κοιν. Γραφείου από πιστώσεις Τακτικών εσόδων που προέρχονται από τα μισθώματα του Καφενείου «Αγροκήπιο» και Αναψυκτήριο.
2. Από πιστώσεις ανταποδοτικών τελών, την επισκευή του αρδευτικού δικτύου και των εργασιών που είναι απαραίτητες για την λειτουργία του αρδευτικού δικτύου καθώς επίσης και την τοποθέτηση βανών σε διάφορα σημεία του χωριού ώστε να είναι δυνατή η επισκευή του δικτύου ύδρευσης χωρίς να απαιτείται η διακοπή του νερού σ’ όλο τον οικισμό.

3. Την ένταξη των παρακάτω έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λέσβο ή σε άλλα προγράμματα:
Α. Εξοπλισμός Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (ΕΣΠΑ).
Β. Ανάπλαση Πάρκου Ιππείου (υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη)
Γ. Εκτέλεση έργων πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ιππείου - Συκούντας.
(υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη)

4.Την σύνταξη των παρακάτω μελετών:
Μελέτη για επισκευή –αξιοποίηση κτιρίου Χ#Λεονταρή.
Μελέτη ηλεκτροφωτισμού κεντρικής αγοράς Ιππείου.
Μελέτη για χλοοτάπητα γηπέδου Ιππείου
Μελέτη επέκτασης αιθουσών Δημ. Σχολείου Ιππείου.
Μελέτη ασφαλτόστρωσης παρακαμπτήριου δρόμου «Καβαλάδος» και

5.Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου του Βιοτόπου «Κόλπος Γέρας -Έλος Ντίπι, -Ορεινός Όγκος Ολύμπου», χαρακτηρισμένου ως περιοχή NATURA, με ΚΩΔΙΚΟ: GR 4110005 έκτασης 854.000 στρεμμάτων και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης της προαναφερθείσας περιοχής , όπως προβλέπει και ο Ν. 2742/1999 περί χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης .

Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.


ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ